Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen, Pedagogisk planering - Matematik 18/19

Skapad 2018-06-18 17:33 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Matematik.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16

Vi vill att barnen skall få förståelse för rumsuppfattning och taluppfattning. Förvärva erfarenheter kring matematiska begrepp (antal, sortering, tid m.m.) samt se och förstå sambanden mellan begreppen. Utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang och finna lösningar på olika problem.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

- Sortering
- Antal
- Mätning
- Lägesord
- Matematiska mönster

 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Vi kommer att sortera saker utifrån t.ex. färg, form och storlek. I samlingen ser vi hur många barn som är här och använder oss av sånger med antal (t.ex. 5 små apor) för att bekanta oss med olika antal.  I arbetet med lägesord kommer vi att utgå från boken "Lilla Anna flyttar saker" och genom lekfullt lärande får barnen prova på de olika lägespositionerna. Mönster kommer vi att arbeta med genom att studera symmetrier i naturen, spela memory och lotto och öva på att urskilja likheter och olikheter. För att undersöka mätning får barnen vara med och mäta upp ingredienser till t.ex. play-doh-deg och mäta hur långa de är i relation till varandra. 

 

 

Dokumentation.

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: