Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - "En bok du sent ska glömma"

Skapad 2018-06-19 10:52 i Almtunaskolan Uppsala
Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan. Syftet är att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet samt att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under höstterminen kommer vi att arbeta med ett nytt romanprojekt - En bok du sent ska glömma. Vi kommer att börja med att fördjupa oss i genren fantasy. Därefter kommer du att skapa ett persongalleri och en fantasyvärld som bas för din berättelse. Du kommer att få skrivinstruktioner till det aktuella kapitlet. När alla kapitel är färdigskrivna och processade är det dags att bestämma titel och måla en framsida till boken.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll:

The big 5

Under arbetet med "En bok du sent ska glömma" kommer vi att träna på följande förmågor:

 

ANALYSFÖRMÅGA
Att kunna jämföra likheter och skillnader och kunna se samband.

METAKOGNITIV FÖRMÅGA
Att kunna lyssna och läsa, tolka och förstå, olika texter, bilder och filmer. Att kunna använda olika strategier för att göra sig förstådd. Att kunna reflektera över ett händelseförlopp. Att kunna lösa problem.

KOMMUNIKTIV FÖRMÅGA
Att kunna samtala om innehåll och skrivprocessen. Att kunna formulera en egen berättelse och redogöra för handlingen med början, innehåll och avslut.

FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION
Att kunna söka samla och sortera information från olika källor samt kunna använda den.

BEGREPPSLIG FÖRMÅGA
Att kunna förstå innebörden av olika genrespecifika begrepp och kunna avända dem i nya sammanhang.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE
Att vara nyfiken. Att kunna dela. Att kunna samarbeta. Att kunna göra sitt bästa.

Språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier:

- Förklara ord och begrepp

- Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas

- Ge både muntlig och skriftlig instruktion

- Förklara på olika sätt

- Använda visuellt stöd

- Konkretisera innehåll

 

Arbetssätt:

Vi kommer att börja med att djupdyka ner i genren "fantasy". 

Vi kommer att arbeta med persongalleri där vi tränar att skriva personbeskrivningar

Eleverna kommer att få hemläxor under arbetsområdets gång med olika uppdrag. 

Eleverna kommer att skriva olika kapitel utifrån olika titlar.

Avslutningsvis kommer eleverna att måla framsida och skapa en titel till skrivprojektet (bildlektioner).

Arbetet kommer att avslutas med med ett evenemang som vi kallar "boksläppardag".

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska 4-6

På väg
E (Nivå 1 åk 4-5)
C (Nivå 2 åk 4-5)
A (Nivå 3 åk 4-5)
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. (Du kan med ganska bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.)
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. (Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.)
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. (Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.)
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. (Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.)
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. (Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.)
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. (Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.)
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. (Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.)
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. (Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.)
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. (Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.)
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. (Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.)
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. (Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.)
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. (Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.)
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. (Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.)
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. (Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.)
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. (Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.)
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. (Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.)
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. (Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.)
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. (Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.)
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. (Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.)
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. (Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.)
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. (Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.)
Elevens sammanställningar av information innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. (Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.)
Elevens sammanställningar av information innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. (Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.)
Elevens sammanställningar av information innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. (Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.)
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. (Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.)
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. (Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.)
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. (Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.)
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. (Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.)
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. (Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.)
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt. (Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.)
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. (Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.)
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. (Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.)
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. (Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.)
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande anledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. (Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.)
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. (Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.)
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. (Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.)
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. (Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter inom svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.)
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. (Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter inom svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.)
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. (Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter inom svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: