Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PPF aktionsforskning vt 2020

Skapad 2018-06-19 13:15 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
PPF aktionsforskning i vårt systematiska kvalitetsarbete

Innehåll

 

Förutsättningar :

Här beskrivs den egna utbildningen. Barnantal, gruppsammansättning (- genus, ålder, språk) antal Bsk och Fsk, planeringstid mm. Informationen ska vara saklig och inte personlig.

 

Styrdokument som vi använder oss av i vår utbildning är :

  • Läroplanen Lpfö -18
  • BUF:s målbilder utifrån  språk och matematik
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 

Kartläggning av utbildningen :

Vi ska fokusera på att hitta ett område utifrån ett undervisande förhållningsätt som vi behöver utveckla genom att observera utbildningen och eventuellt göra en eller flera tankekartor. Det kan tex vara någon rutinsituation, något mål i läroplanen, leken på gården, lämningar / hämtningar - " Gräv där du står " Motivera val av område utifrån kartläggningen utifrån avdelningens förutsättningar samt lärdomar och reflektioner från föregående års aktionsforskning.

 

Kartlägg utvecklingsområdet :

Gör en ny tankekarta för att smalna av det utvecklingsområde vi valt. Brainstorma tillsammans! Koppla utvecklingsområdet till läroplanen. Vilken litteratur/teori kommer vi att ta stöd i? Leta efter relevant litteratur kring utvecklingsområdet, det kan vara forskning, böcker, artiklar, uppsatser mm. Det är viktigt att arbetet får  en vetenskaplig grund.

 

Syfte :  

Vad vill vi förbättra/ utveckla utifrån kartläggningen? (lärandeobjekt) Vad är vårt syfte ?

 

Aktionsfråga : 

Utifrån de område ni valt att fokusera på formulerar vi en fråga.

 

Vad blir vår aktionsfråga?

 

Läroplansmål 

Konkretisera läroplanens text: (utvärderingsbara mål som alla i personalen förstår)

Figurmål (huvudmål)

 

 

 

 

 Differentiering - Vad behöver göras olika utifrån

  • Lpfö kap 2:1
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 

 

Planering av aktioner och val av verktyg :

 Planera de aktioner som vi vill pröva utifrån de valda förbättringsområdet. Välj verktyg som ni tycker passar bäst för att följa aktionen / aktionerna . Loggbok/ reflektionsprotokoll,  observation, samtal/intervju, film, ljudinspelning eller skuggning. Skriv in i tidsplanen när aktionerna ska  göras och när ni ska reflektera och analyserar .

 

 

 

Resultat :  

Beskriv kontinuerligt och systematiskt resultatet sakligt och värderingsfritt vad vi kan utläsa från den insamlade dokumentationen och reflektionsprotokoll.

 

Analys : 

 Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektionsprotokoll, varför blev det som det blev? Ser vi några mönster? Kan vi koppla vårt resultat till teori? Analysera resultatet utifrån analysbegrepp utifrån vald teori. Ge exempel utifrån resultatet kopplat till de valda analysbegreppen T. ex " Vi ser att Kalle samspelar när han ger Lisa spaden ".

 

Slutsats :

Kan vi se att vår undervisning har förändrat barnets kunnande och i så fall hur? ( Kan vi se pedagogernas förändrande kunnande? ) Fick vi svar på vår fråga? Vad blir era slutsatser.

 

Lärdom/ reflektion : 

 Vad har vi i arbetslaget fått för nya lärdomar? Tankar inför fortsatt arbete/utvecklingsområde – motivera.

 

Referens :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: