👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - syror, baser och salter år 7 Vt19

Skapad 2018-06-19 13:41 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Ämnesområdet syftar till att eleverna får kännedom om några syror och några baser, dess egenskaper och hur de påverkar luften, vattnet och naturen. eleverna får också kännedom om några olika salter och hur dessa bildas.
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här området arbetar vi med syror, baser, salter och kemiska reaktioner. Vi kommer även lära oss om syrors konsekvenser i naturen, försurning.

Innehåll

Undervisning/Tidsram

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna: 

  • Förstå vad som gör att olika ämnen är sura, neutrala eller basiska
  • Redogöra för hur en indikator fungerar och vad den används till
  • Förstå hur surt regn uppstår och hur det påverkar miljön
  • Känna till att antal salter, hur det bildas och vad de används till
  • Laborera och skriva laborationsrapporter
  • Kunna säkerhetsföreskrifterna i kemi
  • Kunna planera enklare laborationer

Att dessa mål uppfyllts kontrolleras genom ett skriftligt prov, genom kontinuerliga diskussioner samt några laborationer.  Du kommer också att göra ett arbete om försurningen i vatten och på land.

Tid V3-V8 

Genomgångar och laborationer, med olika inlämningsuppgifter. Prov V8, information kommer i kalendern. Inlämningsuppgift om försurning ska lämnas senast V10.

Teori finns i Gleerups Kemi kap 7 och 13. 

Begrepp; syra, bas, neutralt, indikator, BTB, Fenolftalin, pH-skalan, vätejoner, hydroxidjoner, positiv/negativ jon, stark syra/svag syra, stark bas/svag bas, utspädd/koncentrerad, salter, klorider, nitrater, sulfater, karbonater, positiv/negativ jon, försurning, surt regn

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9