Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilen - Utvärderad - vt-18

Skapad 2018-06-25 13:12 i Björndammens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar, reflekterar och analysera utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att utgå ifrån när arbetslaget planerar, reflekterar, analysera och utvärderar er verksamhet.

Innehåll

Utveckling och lärande

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.

 

VAR ÄR VI? 

Vi har haft mycket inskolningar fram tills nu, och vi har fortfarande en kvar. Vi har arbetat mycket med att få barnen trygga och få ihop gruppen.

Vi lagt mycket tid på att lära känna varandra. Med tanke på att vi är ett nytt arbetslag och en ny barngrupp. Där både barn och personal från två avdelningar har varit nya för varandra, plus att vi har fått helt nya barn utifrån. Detta har tagit mycket tid för oss alla, men nu har vi börjat landa.

Vi har delat in barnen i mindre grupper där våra aktiviteter är läsning, rörelse och skapande och genom det utvecklar de sin språkliga förmåga.

 

VART SKA VI?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,"

 • Vi vill att barnen ska uppleva och känna trygghet i leken och med oss pedagoger
 • Vi vill att barnen skall upptäcka sin nyfikenhet för böcker

  

HUR GÖR VI

Vi utmanar barnen genom att erbjuda de lekmaterial som kan intressera de. Vi ändrar miljön utefter barnens kunskap och intresse. Vi är aktiva och delaktiga pedagoger.  

Det arbetsätt vi kommer ha kommer att vara att vi delar barnen i mindre grupper.

Vi kommer att dokumentera verksamheten genom att fotografera det barnen gör och genom reflektion i arbetslaget.

 

 HUR BLEV DET? 

Vi delade barnen i läsgrupper och det fungerar bra barnen var väldigt intresserade.  Rytmiken fungerade inte som vi tänkt oss pga.för stora grupper och fel sammansättning av barn. Rytmiken har fungerar bättre när det inte har varit planerat .  Eftersom vi som pedagoger  är delaktiga och lyhörda i barnens lek har vi upptäckt att bygg och konstruktion är populärt just nu. Vi har fotograferat och lagt upp lite på unikum.

 
VAR ÄR VI?  -  VT-2018
Vi fortsätter arbeta med att få ihop gruppen och har nu endast en inskolning på gån .   Vi fortsätter med våran sångpåse och Ellen, som vi använder för att visa hur vi tröstar och är mot varandra.  vi kommer att läsa böcker och använda flanosagor.

HUR GÖR VI

Vi dramatiserar böcker med hjälp av material som vi har plockat ihop. Böckerna har vi läst mycket innan och böckerna handlar om känslor.  Vi delar barnen i mindre grupper och en liten grupp går  till gympasalen en gång i veckan de andra har gympa på avdelningen på .Vi har möblerat om och köpt nytt material som tex nytt kök. Vi pedagoger är också aktiva i leken och stöttar vid behov.

 

 HUR BLEV DET? 

Barnen känns trygga med oss pedagoger det är glada, positiva, öppna och nyfikna barn. Våra dramatiseringar har blivit väldigt uppskattade .Vi ser att barnen använder olika situationer från böckerna i leken tex hur vi gör när någon blir ledsen. Barnen tyckte det var roligt att vara i gympasalen.

 

Likabehandling

Vision - Björndammens förskola

På Björndammens förskola har alla lika värde, vi vill att barnen ska utveckla sin empati, känna omsorg och respekt för varandra.

 

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska känna sig stolta över sitt ursprung och sitt kulturella arv.

 

VAR ÄR VI? 

Vi har många barn med speciella behov som vi behöver kunna tillgodose.

Vi har barn med språksvårigheter, barn som inte har så god språkförståelse, barn med funktionshinder och vi har även barn som har mycket energi och ett utmanande beetende.

Vi pedagoger har hela tiden en dialog och reflekterar ständigt över vad som händer i barngruppen. Vi försöker ständigt förändra och förbättra miljön utefter barnens behov. 

 

VART SKA VI?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,`"

Vi vill att barnen skall upptäcka att det finns olikheter bland oss och vi vill att de skall lära sig och respektera varandra trots våra olikheter.

 

HUR GÖR VI?

Genom att vara aktiva och delatiga pedagoger, uppmärksammar vi lättare konflikter som uppstår mellan barnen. Vi kan då visa barnen hur vi skall vara mot varandra. Visa de vad som är rätt och fel.

 

HUR BLEV DET

Vi ser att vi har en väldigt utmanande barngrupp. Därför har vi sett att dialogen mellan oss pedagoger, samt reflektionen är väldigt viktig och att vi är överens och att vi strävar åt samma håll.

 

VARV ÄR VI? - VT-2018

Vi har en föränderlig miljö utefter barnens intresse. Vi använder dockan Ellen som är både glad och ledsen Visar hur vi tröstar henne och sedan använder vi det  ileken och om någon blir ledsen.

 

HUR GÖR VI?

Genom att vara aktiva och delaktiga pedagoger, uppmärksammar vi lättare konflikter som uppstår mellan barnen. Vi kan då visa barnen hur vi

skall vara mot varandra. Visa de vad som är rätt och fel.

HUR BLEV DET

Vi har märkt att det är viktigt att vi är positiva och strävar åt samma håll. Vi har också märkt att det är bra att ligga steget före. Ha tid till reflektion är viktigt. Eftersom vi har barn med speciella behov har det varit bra med kontakt med barnhälsan.

Barns delaktighet och inflytande

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska vara medvetet om att det har möjlighet till delaktighet och inflytande i vår verksamhet.

 

VAR ÄR VI? 

Vi anser att vi inte alltid kan ge barnen möjlighet till inflytande i alla situtaioner, pga de dagliga måste rutinerna. Men de får alltid vara delaktiga. Det vi menar är att barnen får vara med att välja vad de vill äta av det som erbjuds och att det går bra att vänta en liten stund till med att byta blöja, om de leker. De får välja vad dom vill leka med men mera.

 

VART SKA VI?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation," 

Vi vill att barnen skall uppleva att de får möjlighet att vara med och välja i de olika situationerna. Vi vill låta de komma med sina tankar och åsikter och att de skall kunna påverka sin situation. 

 

"Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö"

Vi vill att barnan skall upptäcka att det är viktigt att värna om vår miljö. Vi vill att de skall vara rädda om vårt materialet t.ex. inte göra sönder böcker, banka på rutan eller kasta leksakerna.

 

HUR GÖR VI?

Vi ger barnen möjlighte att välja i den fria leken, samt i de vardagliga planerade aktiviteterna och under alla måltiderna.

Vi pedagoger planerar och reflekterar även här för att komma vidare och ger varanda tips och stöttar varandra.  

 

HUR BLEV DET? 

Vi delar in barnen i olika grupper beroende på vad de vill leka med. Vi har gett och ger barnen inflytande även i alla andra vardagliga situatioener t.ex. som under måltiderna och vid blöjbytet

 

VAR ÄR VI?  VT - 2018

Vi kommer att fortsätta arbeta på samma sätt som vi gjort förra teminen. Bara det att vi kommer att göra barnen mer medvetna om att de gör ett val.

 

HUR GÖR VI?

Vi talar om för barnet att du får välja. Vi förtydligar med orden - Du valde detta. Vi dramatiserar olika händelser där vi visar tex hur vi kan leka på olika sätt med vårat material.

 

HUR BLEV DET? 

Vi upplever att barnen förstår att det har fått välja när vi har förtydligat för dem. När vi dramatiserar så blir det verkligt för dem.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: