👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Nyckelpigan ht-18

Skapad 2018-06-26 09:57 i Morgongåva förskola Heby
Förskola
En grovplanering tydliggör arbetet på den egna avdelningen för terminen. Efter terminen analyserar och utvärderar avdelningen: Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi nästa termin? Ur Lpfö 98 rev.16 Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.

Innehåll

Organisation/Personal

På Nyckelpigan är vi fyra heltider: två förskollärare och två barnskötare, varav en resurs, för en barngrupp på 20 barn (varav ett barn med särskilda behov). 

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

Personalstyrkan ser ut som i början av terminen. 

 

  • Föräldrasamverkan

Under hösten planerar vi ha lärakännafika med föräldrarna. 

Vi använder unikum som informationskanal och för barnens lärlogg.

Dagliga samtal vid hämtning och lämning.

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

Lärakännafika mycket populär med 100% närvaro. 

Unikum-bra! Inte alla föräldrar som läser dock 70/100% ca.

Dagliga samtal-Fungerar bra men kan vara lite svårt tidiga mornar att möta upp vissa föräldrar p g a brist på personal. Många barn till frukost. 

 

  • Lärmiljöer

På avdelningen har vi lärmiljöerna Bygg och konstruktion, Atelje, Ljud och ljus, Avskildhet samt Språk, kommunikation och digital.

Lärmiljöerna byggs upp genom att material byts ut efter barnens intressen och är föränderliga.

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

 

Atelje: 

Bakgrund: Ateljén är en verkstad för många uttryck, intryck och lärande. Genom många olika material och verktyg stärker vi oss med kunskap, erfarenheter och skaparglädje!

Läroplan: 

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Arbetssätt / undervisning:

- utforska och lära kring material som lera, flytande färg, återvinningsmaterial, olika papper och pennor mm

- Använda konst och konstbilder 

- arbeta med mönster och former

- arbeta med musik, dans, lek i samspel med skapande.

- skapande i samband med högtider som vi uppmärksammar.

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

Fungerar bra då vi har en spetskompetens som utvecklar och förbättrar. Inga förbättringsåtgärder för tillfället.

 

Ljud och ljus:

Bakgrund: I ljud och ljus utforskar vi och lär med kroppen i samspel med musik, projektor eller andra digitala verktyg.

Här kan vi ta in annat material att utforska tillsammans med ljus, tex olika byggmaterial.

Läroplanen:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Arbetssätt/ undervisning:

- använda digitala verktyg som iPad, projektor, samt overhead.

- tillföra material som utmanar lärandet kring ljus och skuggor i kombination med bygg och konstruktion t ex olika byggmaterial.

 

 

Bygg och konstruktion

Bakgrund:

 Arbetssätt/ undervisning:

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

 

Avskildhet:

Bakgrund

Arbetssätt/ undervisning:

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

 

Språk:

Bakgrund:

Arbetssätt/ undervisning:

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

 

Affären:

Bakrund:

Arbetssätt/ undervisning:

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

Iom att vi under terminen följer upp och förändrar lärmiljöerna efter barnens intressen så känns det som att vi inte hamnar i ett läge som vi tycker har fastnat. Det som kommer förändras till nästa termin kommer att vara ett inrättande av högläsningsrum då vi kommer att fokusera mer på detta tema mer. 

 

 

* Fasta aktiviteter

måndag: samling, sagoläsning

tisdag: samling, sagoläsning, utflykt

onsdag: samling, sagoläsning, matematiklek/ rörelse

torsdag: samling, sagoläsning, "Jag väljer"

fredagar: samling, sagoläsning, utvärdering och reflektion med barnen.

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

Strukturen har fungerat och vi har kunnat genomföra aktiviteter utifrån våra planeringar, undantagsvis då vi har haft frånvaro i personalstyrkan. Vi har flyttat på barnens reflektion från fredag till torsdag då det varit barn som varit lediga på fredagar.

 

 

  • Tema/Projekt

Förskolans gemensamma fokusområde/projekt är denna termin matematik. 

I de planerade aktiviteterna har vi matematikglasögonen på och vi skapar projekt och miljöer utifrån barnens intressen.

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

Vi har under ht-18 arbetat mycket med detta tema. Genom att inrättat en lärmiljö "Affären" så har vi synliggjort matematiken på ett lekfullt sätt och använt oss av barnens intresse.

Matematiklek på onsdagar med olika utmaningar har varit ett popuärt inslag.

Då vi har haft "matematikglasögon" på oss så har vi även på torsdagar i aktiviteten "Jag väljer" uppmärksammat matetmatiken så att det genomsyrat även dessa aktiviteter.

Utflykterna har också varit ett tillfälle då matematiken lyfts fram.

Förbättringsåtgärder: Tycker att det fungerat utmärkt då vi märkt i barnens lärloggar att utveckling skett och sker fortfarande. Utmaningen för oss är nu att försöka hålla i detta tema så att det inte faller i "glömska" när vi kommer att fokusera högläsning denna termin (vt-19).

 

 

  • Högtider

Vi ska kartlägga vilka olika kulturer som finns i vår barngrupp och vilka högtider som är aktuella att ta upp.

Vi pedagoger läser på lite kring och förbereder oss på kommande högtider.

Vi  letar information tillsammans med barnen när frågor uppstår.

Vi läser i  kulturalmanackan varje dag.

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

Kulturalmanackan har vi läst ur varje samling och de stora högtiderna har uppmärksammats.

Förbättringsåtgärder: Införandet av Högtidsårshjulet som utvecklingsgruppen tagit fram.

 

         Barns inflytande

Materialet i lärmiljöerna är tillgängliga och synliga för barnen. Visst material finns att fråga efter, tex i ateljén eller ljudmiljön. Det vet barnen och får tillgång till det vid efterfrågan. 

Under aktiviteten "Jag väljer" har barnen möjlighet att välja bland tre aktiviteter, samt att ta in nytt exclusivt material för denna stund.

Vi ser till barnens intresse och önskemål för vilket material som ska tilläggas eller tas bort i lärmiljöerna.

Pedagogisk dokumentation.

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

Funkar bra då vi varit lyhörda på vad barnen intresserar sig för.

Aktiviteten "Jag väljer" har dock varit lite inskränkande i barnens frihet att välja då vi medvetet har haft "matematikglasögonen" på och därav styrt vårt upplägg. Det har också varit svår att erbjuda barnen denna frihet då vi har haft våra planeringar att följa i förväg vilket lett till att barnens val varit begränsat.

Förbättringsåtgärd: Ändring av syfte på aktivitet. Förslag: Barnen har ju fortfarande inflytande över VAR de ska befinna sig under aktiviteten och vi utgår ju utifrån barnens  intressen när vi planerar så syftet kvarstår MEN med lite mindre inflytande för barnen! Diskussion i arbetslaget fortgår!

 

  • Värdegrundsarbete

Vi arbetar med Förskolebrevet och tänker arbeta med integritetsövningar ur "Liten i förskolan" vid samlingar.

Vi fortsätter arbeta med barnkonventionen under läsvilan.

Vi föregår som goda exempel som pedagoger på hur vi är bra kompisar, lyssnar på varandra, visar respekt osv

I barngruppen betonar vi vikten av att visa respekt för alla och allt levande, för olikheter och likheter, att lyssna på varandra, vänta på sin tur osv.

Utvärdering av slutet av terminen (Vad har vi gjort? Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Förbättringsåtgärder?) 

Vi har gjort det ovan sagda och fortsätter arbetet även vt-19.