Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2018-07-26 08:14 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 9 Religionskunskap
Ett arbetsområde om Islam.

Innehåll

Detta är ett område där vi kommer att arbeta med genomgångar av läraren, instuderingsfrågor, begrepp, läsa på Gleerups och diskutera med varandra.

Alla genomgångar hittar ni på denna site:

https://sites.google.com/view/jopehato5re/startsida?authuser=1

Där finns även alla instuderingsfrågor och begrepp.

Länk till Gleerups varifrån vi hämtar texter att läsa (vi kommer dock inte läsa alla avsnitt):

https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/ae2ff121-59b5-41d9-9f05-7bf1e59d5718 

Elevernas läxa varje vecka är att repetera den föregående lektionen genom att läsa om den på siten, läsa motsvarande sidor på Gleerups, arbeta klart med instuderingsfrågorna och begreppen. Genom att arbeta lite varje vecka så kommer det inte kännas lika tungt att plugga inför provet sen.

Veckoplanering:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YD3UNUwAnfyNObIeNSVtDYeF5tex81RTsbFPSeyrLM8/edit?usp=sharing

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Islam

Rubrik 1

Dessa kunskaper kommer att testas på lektionstid genom samtal och möte mellan lärare och elev. De kommer även testas genom frågor som görs på Gleerups under tiden arbetsområdet håller på, samt genom ett prov i slutet av arbetsområdet.
E
C
A
Kunskaper, centrala tankegångar, urkunder och religiösa uttryck
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Eleven kan beskriva beskriva Islam på ett enkelt sätt genom att berätta om - vad man som muslim tror på - hur Islam uppkom - vem Muhammed är - vilka de fem pelarna är - vad Koranen innehåller - några vanliga riter och högtider
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Eleven har bra koll på vad: - Islam står för och vad människorna tror på - hur Islam uppkom - vem Muhammed är och vad han har haft för påverkan på Islam - vilka de fem pelarna är och vad de innebär - vad Koranen innehåller och hur den uppkom - vilka riter och högtider som finns inom Islam och vad de innebär, samt varför de firas
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Eleven har mycket bra koll på, kan se samband mellan och resonera kring: - vad Islam står för och vad människorna tror på - hur Islam uppkom - vem Muhammed är och vad han har haft för påverkan på Islam - vilka de fem pelarna är och vad de innebär - vad Koranen innehåller och hur den uppkom - vilka riter och högtider som finns inom Islam och vad de innebär, samt varför de firas
Likheter och skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar. Eleven kan se några likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan beskriva flera likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna och även föra ett resonemang kring hur detta påverkar världen i förhållande till konflikter och relationer religionerna mellan.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleverna för ett välutvecklat resonemang kring hur relationerna mellan de abrahamitiska religionerna ser ut och förändras samt vad dessa konflikter och samarbeten kan bero på och vad som kan få dem att förändras.
Hur Islam påverkar samhället och världen
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven förklarar på ett enkelt sätt hur Islam kan påverka ett samhälle och även världen, genom att tex nämna någon konflikt eller händelse där Islam har haft en påverkan.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan föra ett resonemang kring hur Islam över tid och i nutid har påverkat och påverkar samhället både i Sverige, i mer religiösa länder och även världen. Eleven kan se samband mellan dessa händelser och religionen men också så skillnad på religion och kultur.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang. Eleven för ett välutvecklat och nyanserat resonemang kring Islams påverkan på samhället och världen på olika nivåer, individ, samhälle och globalt. Eleven kan se samband mellan vad som har hänt historiskt, vad som händer i nutid och hur utvecklingen framåt verkar se ut både i Sverige, andra länder och länder mellan.
Islams påverkan på en människas identitet
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. Eleven kan på ett enkelt sätt förklara hur Islam kan påverka en person liv genom att på ett enkelt sätt kan beskriva hur en troende muslims liv kan se ut.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt. Eleven beskriver hur en troende muslims liv kan se ut och kopplar det till flera olika aspekter inom Islam, samt funderar på hur det kan påverkas av vilket land man bor i eller vem man är.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. Eleven för ett välutvecklat resonemang kring hur Islam påverkar en människas liv utifrån flera olika aspekter som; kön, etniskt ursprung, sexualitet, miljö, ålder osv och kopplar detta på ett naturligt sätt till olika centrala tankegångar, religiösa uttryck, riter och högtider inom Islam.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: