👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 9, vt 2019

Skapad 2018-08-07 09:44 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Lpp som utgår från läromedlet Good stuff
Grundskola 9 Engelska
Planering för arbetsområdena: On the move och Footprints Under vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdena: On the move och Footprints inom ämnet engelska. Utöver arbete i text och övningsbok kommer vi även träna inför de nationella proven med hjälp av skolverkets arkiv .

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera dig och kommunicera i tal och skrift, och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Så här kommer vi att arbeta:

Så här kommer vi att arbeta med temaområdena under höstterminen: I engelskaböckerna med temaområdena; Passions och On the move. Eleverna kommer också under höstterminen att göra en muntlig presentation. Använda oss av någon engelsk skolserie från mediacentralen

 
läsa och skriva olika texter om respektive temaperiod

lyssna och visa din förståelse genom att tillsammans med andra diskutera

arbeta med Textbook och Workbook

diagnoser/prov

träna på engelska ord och uttryck

genomgångar av texter och grammatik

se engelsk skolfilm  

göra olika muntliga övningar som exempelvis dialoger och intervjuer

lyssna på talad engelska och återberätta vad du hört

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att respektive arbetsområdet har avslutats. Bedömningen kommer att grundas på prov/diagnoser, muntliga övningar och skriftliga arbeten. Bedömning kommer att ske med hjälp av kunskapskraven för ämnet engelska i betygen E, C och A för årskurs 9 och med hjälp av den bifogade bedömningsmatrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Matris, eng åk 9

ENGELSKA BEDÖMNINGSMATRIS

F
E
C
A
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Jobba vidare mot att nå kriterierna för betyget E
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder sig av ett enkelt språk med hjälp av givna ord/fraser.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Kommunicera
Jobba vidare mot att nå kriterierna för betyget E
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Jobba vidare mot att nå kriterierna för betyget E
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA OCH FÖRSTÅ
Kommunicera
Jobba vidare mot att nå kriterierna för betyget E
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
HANTERA SPRÅKET
Uttrycka sig i skrift
Jobba vidare mot att nå kriterierna för betyget E
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren ändå förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, vilket gör att mottagaren förstår utan problem.