Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska höstterminen årskurs 3

Skapad 2018-08-07 13:24 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr11).

Innehåll

Vad ska du lära dig?

I svenska ska du få öva på att: läsa, skriva, tala och att lyssna.

Läsa:

Observationspunkter

 • Jag läser för att uppleva och lära.
 • Jag tränar på att läsa med flyt.

Du ska visa att du kan

 • reflektera över texters innehåll,
 • förstå texters innehåll genom att samtala, ställa frågor och svara på frågor om innehållet,
 • reflektera över texten och koppla den till sådant som du och andra varit med om,
 • dra slutsatser och gissa vad som ska hända när du läser och
 • läsa utan att ljuda så många ord.

Skriva:

Observationspunkter

 • Jag skriver olika textgenrer och dess uppbyggnad.
 • Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
 • Jag lär mig om språkets struktur.

Du ska visa att du kan

 • skriva lite längre texter som andra kan läsa och förstå,
 • skriva med tydlig inledning, handling och avslutning,
 • stava vanliga ord och vet att det finns regler för hur ord stavas,
 • pröva att stava som du tror att ord stavas,
 • fråga någon om hur ord stavas,
 • rätta ord när du skrivit och
 • alfabetisk ordning.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav samt punkt och frågetecken. 

Tala och lyssna:

Observationspunkter

 • Jag kan samtala om elevnära frågor och ämnen och framföra mina åsikter. 
 • Jag kan berätta om vardagliga händelser.
 • Jag kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Du ska visa att du kan

 • samtala med andra om olika elevnära frågor och ämnen,
 • ha ett tydligt innehåll,
 • lyssna på vad någon har att berätta och
 • återberätta,
 • följa en muntlig instruktion och
 • ge muntliga instruktioner.

 

 

Hur arbetar vi?

Läsa:

 • Läsuppdrag varje vecka.
 • Lästräning.
 • Textsamtal.
 • Använda oss av läsfixarna för att fördjupa vår läsförståelse.
 • Använda oss av olika läromedel.

Skriva:

 • Skriver texter gemensamt och enskilt. 
 • Skriva texter till bilder. 
 • Lära oss om olika textgenrer. 
 • Använda oss av olika läromedel.
 • Lär oss om språkets struktur.

Tala och lyssna:

 

 • Olika sorters samtal i mindre grupper och helklass.
 • Lyssnar på varandra. 

 

 

För vem eller vilka kan mina kunskaper vara värdefulla?

 

 

Bedömningssituationer

Det du skapar

Observationer

Skolverket Nya språket lyfter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: