Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan 18/19

Skapad 2018-08-08 07:34 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Förskola
Verksamhetsplan för Förskolan Athena 18/19

Innehåll

Verksamhetsplan 2018/19

 

Prioriterade mål för Förskolan Athena 18-19

 

2.1 Förmedla och förankra respekt för demokrati och mänskliga rättigheter

Förskolan, förmedlar, förankrar och gestaltar respekten för grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor.Vart är vi? Vi behöver tillsammans reflektera över vårt gemensamma förhållningssätt och ha återkommande diskussioner om hur förskolans miljö och innehåll ger flickor och pojkar samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Vi behöver regelbundet kartlägga barnens trygghet, trivsel, relationer och samspel i gruppen.

Vi granskar kritiskt våra egna normer, värderingar och föreställningar, samt hur de kommer till uttryck i verksamheten.

 

Vart ska vi? Vår förskola ska aktivt främja alla barns lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. För att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 

Hur gör vi? Vi ska ha ett samtal om våra egna normer, attityder och föreställningar för att komma fram till ett gemensamt förhållningssätt och arbetsmetoder. Vi måste läsa forskning och litteratur för att öka vår medvetenhet och kompetens inom området. Vi behöver ta fram frågor som vi kan utgå ifrån då vi tillsammans med varje barn kartlägger deras trivsel och relationer i gruppen. Ge dem möjlighet att upptäcka nya intressen och förmågor. Genom film och litteratur samtalar vi och synliggör olika familjekonstellationer och relationer.

Vi ska utveckla metoder till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.

 

1.1 Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som genomförs under medverkan av förskollärare och övrig personal, där barn och vårdnadshavare får möjlighet att delta.

 

Var är vi?

1.1(12,13,14) Vi är bra på att ta fram prioriterade utvecklingsområden, men vi är sämre på att följa upp och jobba systematiskt med dem och ta fram eventuella utvecklingsområden. Vi prioriterar inte tiden som finns till att läsa senaste vetenskap och beprövad erfarenhet för att planera utvecklingsinsatser. Vi är inte så bra på att dokumentera våra observationer och därför brister vi i att följa upp och utvärdera effekten av utvecklingsinsatser.

 

Vart ska vi?

Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet,

det vill säga verksamhetens organisation, innehåll och genom- förande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förut- sättningar för utveckling och lärande. Det handlar om att observera, dokumentera, följa och analysera barns lärprocesser och lärstrategier. Samtidigt handlar det också om att observera, dokumentera och följa hur den pedagogiska verksamheten svarar mot målen och bidrar till barns utveckling, lärande och delaktighet.

 

Hur gör vi?

Vi behöver skaffa mer kunskap om hur vi ska följa upp och jobba systematiskt med de prioriterade utvecklingsområdena. Vi behöver strukturera våran gemensamma planeringstid för att analysera och diskutera våra dokumentationer och observationer i verksamheten. Vi använder oss utav skolverkets modell av kvalitetsarbete i praktiken, Var är vi?, Vart ska vi?, Hur gör vi?, Hur blev det?

Vad behöver vi kunskap om? vilka behov eller problemområden har vi?

Hur har våran verksamhet bidragit till barnens utveckling och lärande? Vart samlar vi bevis på att våra metoder fungerar och ger resultat? Hur är undervisningen organiserad? arbetssätt och arbetsformer, förhållningssätt, bemötande, förväntningar, trygghet, delaktighet och nyfikenhet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: