Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A kapitel 1

Skapad 2018-08-08 10:41 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 3 Matematik
Vi repeterar tiotalsövergång i addition och subtraktion inom talområdet 0-100. Vi övar på att använda oss av 100-tavlan vid addition och subtraktion. Vi övar oss på sambandet mellan addition ochsubtraktion (räknefamiljer)

Innehåll

 

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • Addition - term - summa
 • Subtraktion - term - differens
 • Ental, tiotal
 • Räknefamljer

Konkretisering av mål

Du ska kunna: 

 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion (räknefamlijer)
 • göra beräkningar i addition och subtraktion med tiotalsövergång 
 • använda 100-tavlan som hjälpmedel vid addition med huvudräkning
 • räkna stegvis i additioner och subtraktioner där ena termen är tvåsiffrig
 • förstå hur tresiffriga tal bildas och känna till enheterna hundratal (H), tiotal (T) och ental (E)
 • talen 0-1000 på tallinjen
 • tecknen <, > och =
 • storleksordna talen 0-1000 samt jämföra talen med hlälp av bild och utan bild
 • addition - uppställning med minnsessiffra
 • addera ihop flera termer på samma gång
 • lösa problemlösningsuppgifter med uppställning
 • subtraktion - uppställning, växling och växling över noll
 • räkna i flera steg, uppställning med tre termer

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 1

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Tiotalsövergång
Du kan räkna addition med tiotalsövergång
Tiotalsövergång
Du kan räkna subtraktion med tiotalsövergång
100-tavlan
Du kan räkna addition med hjälp av 100-tavlan
100-tavlan
Du kan räkna subtraktion med hjälp av 100-tavlan
Talen 0-1000
Du kan placera ut tal på tallinjen inom talområdet 0-1000 samt förstå positionssystemet (H), (T), (E)
Talen 0-1000
Du kan jämföra talen 0-1000 och använda dig av tecknen <, > och =
Addition med uppställning
Du kan räkna addition med uppställning och växling (minnessiffra)
Subtraktion med uppställning
Du kan räkna subtraktion med uppställning och växling
Subtraktion med uppställning
Du kan räkna subtraktion med uppställning och växla över 0
Räkna med tre termer
Du kan räkna med tre termer och ställa upp dem i addition och subtraktion
Problemlösning
Du kan använda dig av uppställning som metod vid problemlösning. Du kan visa hur du tänker och skriva svar.
Begrepp
Du kan använda begreppen addition, term, summa, subtraktion, term, differens, ental och tiotal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: