Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk årsplanering Kärna Fe Upptäckarna

Skapad 2018-08-08 12:32 i Sagoslottet förskola Kungälv
Förskola
Pedagogisk årsplanering kompletterar grundverksamheten och beskriver hur vi undervisar i barngruppen under året för att utmana och stimulera utveckling och lärande inom läroplanens olika målområden. Utgångspunkt är samhällets grundläggande demokratiska värderingar, kunskap om varje barns utveckling och lärande, deras intressen, vad de vill göra och lära sig samt vad de tycker är roligt.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

·         öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

·         förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

·         sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

·         förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

·         respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Det här vill vi uppnå under året

Via samlingar tar vi upp olika ämnen. Vi vill stärka barnens språk. Detta genom till exempel bokläsning, sånger, rim och ramsor.

Vi vill att barnens ska utveckla sin sociala kompetens. Detta genom att respektera varandra, lyssna och hjälpa varandra.

Allas barn lika värde. Lyfta fram barnens olikheter som något positivt. Vi läser/lyssnar på sagor och böcker på olika språk.

Vi vill kontinuerligt besöka närmiljöerna kring förskolan.

 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi delar in Upptäckarna i två mindre grupper då vi lättare kan se varje barn.

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 

·         utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

·         utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·         utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

·         känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

·         utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi få ihop gruppen till en trygg och stabil grupp.

 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Viktigt med mottagandet på morgonen. Att barnen får känna sig hörda och sedda. Viktigt att de få höra sitt namn i positiv bemärkelse under dagen och att vi pedagoger stärker barnens självkänsla.

Att vi pedagoger finns där och inspirerar barnen och att det finns material som väcker deras nyfikenhet.

Att vi ger barnen tid att försöka själva, uppmuntrar och stödjer de i olika situationer.

Vi kommer arbeta med sagor och böcker på barnens olika modersmål. 

 

Språk, kommunikation och samspel

·         tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

·         utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

·         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

·         utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

·         som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill stötta barnens så att de utvecklas enligt punkterna ovan.

Vi vill att barnen ska utveckla sina språk.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi kommer fokusera mycket på språket. Vi kommer jobba mycket rim och ramsor, sagor och sånger. 

 

Matematik

·         utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

·         utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·         utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill utveckla barnens matematiska förmåga.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Under samlingarna räknar vi barnen tillsammans med dem. Utmanar barnen med olika matematiska problem vid till exempel fruktstunden. I skogen får barnen jobba med matematiska uppdragskort.

Vi vill använda matematiken mer medvetet under dagen. (Vardagsmatematik).

Naturvetenskap och teknik

·         utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

·         utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi går kontinuerligt till våra närmiljöer för att lära barnen om naturen.

Vi vill erbjuda barnen olika material för skapande och konstruktion. Detta för de ska utveckla sina kunskaper i detta. 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

I skogen kommer vi med jobba med matematik där barnen kommer få olika uppdragskort.

 

Skapande

·         utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Det här vill vi uppnå under året

Att barnen får uttrycka sina kreativa förmågor.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi kommer kontinuerligt ha samlingar som innehåller till exempel sånger, rytmik och dans. Där även barnen få vara delaktiga i att bestämma innehållet under samlingen så som sånger och rim och ramsor.

Vi kommer arbeta med skapande i ateljén där barnen får skapa med olika material.

 

Kropp och hälsa

·         utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Det här vill vi uppnå under året

Vår vision är att vara utomhus minst en gång per dag.

Få in lugna stunder under dagen genom massage-sagor och lässtunder.

 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

 

Vid matsituationen uppmuntrar vid barnens till att våga smaka på all mat, men utan tvång. Lära barnen att det är viktigt att äta och dricka för orka med en dag på förskolan.

 

 

BARNS INFLYTANDE

·         utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation

·         utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och

·         utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill ta tillvara på barnens åsikter och få barnen att värna om leksakerna på förskolan. Lära barnen att plocka undan efter sig när de lekt klart med till exempel lego.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Barnen är delaktiga i hur vi ska utforma förskolans olika rum.

Delaktighet över vad vi ska gå till exempel när vi lämnar gården samt bestämma sånger vid samlingen.

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Hur ger vi föräldrarna möjllighet att ta del av verksamheten och påverka inom ramen för de nationella målen?

 

Det här vill vi uppnå under året

Genom Unikum, inskolning, föräldramöte och andra samtal får föräldrarna ta del av verksamheten.

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Hur arbetar vi för att samverkan med förskoleklass, skola och fritidhem skall ske på ett förtroendefullt sätt som stödjer barnens livslånga lärande.

 

Det här vill vi uppnå under året

 

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Reflektion och analys skall göras i Unikums verktyg. Tänk på att ställa er följande frågor.

Förutsättningar: Vilka barn deltog? Ansvarig pedagog?
Barnens reflektioner: Vad blev barnen nyfikna på? Vad undersöker de? Hur samspelar de? Vilka frågor ställer barnen?
Pedagogens reflektioner: Vilka frågor väcktes hos mig/oss? Vad och hur dokumenterade vi? Hur ger vi tillbaka till barnen?
Pedagogisk reflektion och planering: Vad behöver vi tillföra för nytt material för fortsatt lärande hos barnen? Hur utmanar vi barnen vidare i deras lärande? Vad behöver vi göra och ta reda på? Vem gör vad? Vad gick bra vad gick mindre bra?

Analys: Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: