👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige ht18

Skapad 2018-08-08 13:49 i Rödsleskolan Oskarshamn
Lpp över arbetsområdet valet 2018.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Politik handlar om tankar och idéer kring hur vi ska få ett så bra samhälle som möjligt och olika sätt att driva igenom dessa. Väldigt mycket av det som beslutas av politikerna påverkar vår vardag. Det kan gälla allt från skattehöjningar och vad skatten ska användas till, om vägen utanför ditt hus ska repareras eller om det ska vara lagligt att ladda ner musik och film från internet. Sverige är en demokrati och det betyder att alla får vara med och bestämma. Men alla kan inte vara med och bestämma om allt, så hur fungerar det egentligen? I det här arbetsområdet får du bl a lära dig vad demokrati är, vad riksdag, regering och kommunen fattar beslut om, vilka våra största politiska partier är men även hur du som ung kan vara med och påverka samhället

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer (kap 2)

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • vad som utmärker en demokrati samt en diktatur (kännetecken)

 • representativ demokrati och direkt demokrati samt kunna ge exempel på dessa.

 • de tre beslutsnivåerna: kommun, landsting & riksdag

 • riksdagens och regeringens uppgifter

 • hur en kommun styrs

 • vilka områden kommun/landstig/riksdag/regering fattar beslut om.

 • vilka partier som ingår i riksdagen samt vad partiledarna heter.

 • hur ett riksdagsval går till.

 • olika politiska ideologier såsom socialism, konservatism, liberalism, ekologism, feminism
 • de politiska blocken

 • olika sätt att bilda regering

 • grundlagarna - vilka de är och vad de innebär

 • hur du kan påverka olika beslut (opinionsbildning, medborgarförslag)
 • EU - hur unionen styrs samt hur den påverkar oss i vår vardag
 • ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

Förmågor som tränas:

* göra jämförelser (likheter och skillnader)  t ex mellan olika beslutsnivåer i samhället

* beskriva samband, t ex orsaker och konsekvenser 

* använda samhällsvetenskapliga begrepp.

* ta ställning i olika frågor, uttrycka dina åsikter och argumentera för vad du tycker.

Arbetssätt och undervisning

Vi utgår från läromedlet So:s samhällskunskap, men jobbar även med en text om ideologier från Utkik samhällskunskap 7-9 samt text om EU från Clioonline. Vi läser texterna högt tillsammans och diskuterar innehållet. Under lektionerna tränar vi på olika förmågor. Vi kommer också ha gemensamma genomgångar och anteckna viktig fakta tillsammans. Uppgifter till arbetsområdet kommer att ligga i ett classroom på google drive. Dessa kan t ex vara frågor i form av quiz, instuderingsfrågor, arbetsblad eller diskussionsfrågor. Diskussionerna sker enligt EPA - metoden, dvs enskilt, grupp och helklass. Vi kommer även se filmer som handlar om arbetsområdet. Naturligtvis ska vi även ha nyhetsbevakning av valet, både före valdagen och efter för att följa upp vad som sker i landet på såväl lokal som regional nivå. 

Visa vad du lärt dig

Prov efter avslutat arbetsområde. Provet kommer att bestå av två delar som genomförs vid två olika tillfällen. Ena delprovet omfattar begreppsförståelse och det andra testar förmågor. 

Du visar också din förmåga genom att delta i diskussioner, såväl i grupp som i helklass.

Tidsram

Vi beräknar att arbeta med området t o m v 40. 

Bedömning

Se bedömningsmatris utifrån kunskapskraven för åk 9. 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer..
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.