👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 - vt19

Skapad 2018-08-09 12:17 i Junibackens skola Ludvika
Planering utifrån läromedlet Mattedirekt Borgen 6B
Grundskola 6 Matematik
Du fortsätter att träna dina förmågor i matematik. Vi använder framförallt materialet Matteborgen Direkt 6B men kommer också att komplettera med andra övningar.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Du arbetar med fyra kapitel där du får träna olika moment - därefter väntar ett kapitel av repetition.

Kapitel 6 - Tal
Du tränar din förmåga att:

 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplicera heltal tex 42x38
 • multiplicera decimaltal tex 4,8X5,4
 • dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
 • skriva och förklara vad ett binärt tal är

 

Kapitel 7 - Enheter och skala
Du tränar din förmåga att:

 • kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkle beräkningar av hastighet
 • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

 

Kapitel 8 - Cirkeln
Du tränar din förmåga att:

 • förklara begreppen diameter och radie
 • beräkna cirkelns omkrets och area
 • kunna läsa av och tolka ett cirkeldiagram

 

Kapitel 9 - Problemlösning
Du tränar din förmåga att lösa problem genom att använda metoderna:

 • rita en bild
 • prova dig fram
 • leta mönster i tal och bild
 • arbeta baklänges
 • Är det nog med fakta?
 • kombinatorik

 

Kapitel 10 - Målgången
Du repeterar och tränar mer på:

 • taluppfattning
 • räknesätten
 • bråk
 • procent
 • sannolikhetslära
 • algebra
 • geometri
 • statistik
 • samband och förändring
 • problemlösning

Övrigt:

 • träna på gamla nationella prov 

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att träna dina förmågor genom att arbeta med materialet MatteBorgen 6B. 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder. 

Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken. 

Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen tex spel. 

Du färdighetstränar hemma (läxor).

Tillsammans tränar vi på gamla Nationella prov.

Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med. 

Två större prov ( ett efter kapitel 6-7 och ett efter att boken är klar där allt centralt innehåll testas)

 

Bedömning / Dokumentation

Du bedöms fortlöpande under lektionstid, både muntligt och skriftligt samt vid provtillfällen och diagnoser.  Bedömningen dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6