Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Modersmål, ryska Åk 2

Skapad 2018-08-10 08:30 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 2 Modersmål
Arbetsområde: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, berätta, kultur och samhälle; år 2 (1-3) Tid: 2 terminer; höst/vår

Innehåll

                                                                

Syfte:

  • Undervisningen ska utveckla kunskaper i och om sitt modersmål.
  • Undervisningen ska utveckla tal-, och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.
  • Undervisningen ska ge kunskaper om modersmålets uppbyggnad.
  • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.
  • Undervisningen ska utveckla elevernas kulturella identitet.

 

Centralt innehåll:

·     Berättande texter och poetiska texter för barn i bilderböcker, sagor, lyrik från olika tider och områden där modersmålet talas

·     Berättande och poetiska texter som belyser människornas upplevelser och erfarenheter

·     Muntlig berättande.

·     Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

·     Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

·     Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

·     Traditioner och högtider i jämförelse med svenska traditioner.

·     Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner.

·     Lekar och musik både från Ryssland och Sverige.

  

Konkretisering av mål:

·   Eleven ska kunna skriva efter att de har lyssnat på ord

·   Eleven ska kunna dela upp ord i stavelser.

·   Eleven ska kunna fler stavningsregler

·   Eleven ska kunna skapa enkla meningar

·   Eleven ska kunna vad substantiv och adjektiv är

·   Eleven ska kunna använda prepositioner och vara medvetna om vilken roll de spelar i meningen

·   Eleven ska kunna berätta korta texter genom att använda enkla meningar

·   Eleven ska kunna genom att återberätta texter uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter

·   Elever ska kunna beskriva viktiga högtiderna.

·   Eleven ska få en del kunskaper om några litterära genrer

·   Eleven ska få en del kunskaper om hur man strukturerar en text

Arbetsformer:

  • Eleven ska läsa korta texter, arbeta i övnings- och skrivhäfte.
  • Eleven ska få en skriftlig och en muntlig uppgift varje vecka.
  • Eleven ska läsa högt i klassen och kunna svara på frågorna samt lära sig att ställa frågor till sina klasskamrater.
  • Eleven ska återberätta korta texter

Materiel – IKT verktyg – (Information-och kommunikations teknik)

Om det finns möjlighet använder man Smart-bord, IPad eller andra IKT verktyg under lektioner för att stödja inlärnings process på ett roligare sätt.

 

Bedömning:

·   Elevens ökade ordkunskap under året ska bedömas.

·   Elevens förmåga att förstå texter både när de läser själva och lyssnar på ska bedömas

·   Elevens förmåga att börja skriva genom att använda enkla stavnings- och grammatiska regler.

·   Elevens förmåga att använda adjektiv för att beskriva händelser och företeelser

·   Elevens förmåga att skapa meningar rätt

Dokumentation:

·     Elevernas skriftliga arbeten

·     Enkla tester som görs på ett lekande sätt

·     Bilder

·     Egna korta berättelser

·     Inspelning av enkla samtal med klasskamrater

Matriser

Ml
Modersmål åk 2 uppdat. 25 okt 12

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du berättar om dig själv, din familj, en händelse och dina intressen
Du återberättar en händelse
Du återberättar en händelse med rätt tidsföljd
Du följer en enkel instruktion och utför den
Du deltar i ett samtal
Du deltar aktivt i en enkel diskussion
Du kan berätta om en bild
Du lyssnar och förstår när andra berättar om elevnära ämnen
Du lyssnar och förstår när andra berättar och kan återberätta det huvudsakliga innehållet
Du skriver några bokstäver/tecken och siffror
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver korta och enkla texter
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du vet i vilka situationer du ska använda modersmålet
Du börjar använda modersmålet spontant
Du använder modersmålet spontant
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Dina fraser består oftast av två till tre ord
Du använder korta fraser som består av de väsentligaste ordklasserna (substantiv, verb, osv.)
Du utvecklar dina meningar och kan i viss mån uttrycka dåtid, nutid och framtid
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan ljuda bokstäver
Du läser ord och enkla fraser
Du läser enklare texter
Du känner igen några bokstäver/tecken och siffror
Du läser de vanligaste bokstavskombinationerna/tecken och några ord
Du kan räkna siffror till 100
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du känner till vissa traditioner och högtider
Du berättar om en helg eller en tradition
Du talar om traditioner och högtider
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: