Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP: Modersmål, ryska Åk 5

Skapad 2018-08-10 08:54 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 5 Modersmål
Arbetsområde: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, berätta, språkbruk, kultur och samhälle; år 5 (4-6) Tid: 2 terminer; höst/vår

Innehåll

                                                                

Syfte:

Undervisningen ska:

 • Syfta till att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål.
 • Utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.
 • Bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för lärandet i olika skolämnen.
 • Ge kunskaper om skönlitteratur.
 • Utveckla elevernas kulturella identitet och flerspråkighet.
 • Ge förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ge kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.
 • Ge förutsättningar att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll:

·     Lässtrategier att förstå och tolka texter för att urskilja texters budskap

·     Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

·     Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

·     Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

·     Berättande och poetiska texter för barn i form av skönlitteratur, lyrik, sagor, och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.

·     Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

·     Muntliga presentationer för olika mottagare.

·     Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

·     Synonymer och motsatsord.

·     Ryska seder, bruk, traditioner och högtider i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

·     Skolgång i Ryssland i jämförelse med skolgång i Sverige

 

Konkretisering av mål:

Eleven skall:

·     Kunna förstå och tolka texter för att urskilja texters budskap och diskutera det uttalade och sådant som står mellan raderna.

·      Förstå förklarande och instruerande texter samt kunna använda det i skriftliga uppgifter.

·    Börja skriva olika typer av texter

·    Utöka kunskaper om synonymer och motsatsord från texter av olika genrer.

·    Utveckla sina grammatiska kunskaper av ordklass (substantiv, verb, adjektiv, pronomen)

·    Kunna lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

·    Kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel i större utsträckning.

·    Kunna berätta längre texter och förstå innehållet mellan raderna.

·    Kunna genom att återberätta texter uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter.

·    kunna anpassa informationen från faktaböcker i sina skriftliga och muntliga presentationer

·    Kunna strukturera texter

·    Fortsätta arbeta med ryska seder, bruk och traditioner och högtider för att förstå och tolka olika texter från olika medier.

Arbetsformer:

 • Eleven ska läsa en bok, arbeta i varsitt övningshäfte och i en skrivbok.
 • Eleven ska få en skriftlig och en muntlig uppgift varje vecka.
 • Eleven ska kunna förstå författarens budskap och kunna framföra detta till andra mottagare
 • Eleven ska kunna diskutera det lästa, svara på och ställa frågorna
 • Eleven ska kunna samla och använda faktainformation från olika medier.
 • Eleven ska sammanfatta texter för att kunna förstå texternas budskap
 • Eleven ska kunna uttrycka sina åsikter och ta emot andra elevers tankesätt.
 • Eleven ska kunna använda ordspråk båda muntligt och skriftligt i sina presentationer.

 

Materiel – IKT verktyg –

Om det finns möjlighet använder man Smart-bord, IPad eller andra IKT verktyg under lektioner för att stödja inlärnings process.

 

Bedömning:

·   Elevens ökade ordkunskap under året ska bedömas.

·   Elevens förmåga att förstå texter både när de läser själva och lyssnar på ska bedömas

·   Elevens förmåga att skriva genom att använda olika typer av meningar

·   Elevens förmåga att använda adjektiv, verb, substantiv, pronomen och olika besläktade ord för att beskriva händelser och företeelser

·   Elevens förmåga att strukturera rätt olika texttyper

·   Elevens förmåga att redigera och bedöma andra elevers presentationer.

Dokumentation:

·     Elevernas skriftliga arbete och muntliga berättelser (en sammanfattning, en förklarande text, en instruerande text, en berättande text)

·     Beskrivning av tematiska konstbilder

·     Inspelning av samtal och enkla diskussioner med klasskamrater

·     Skriftliga tematiska presentationer

Matriser

Ml
Modersmål åk 5 Lgr11

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du talar tydligt
Du talar med rätt uttal och betoning
Du framför aktivt dina åsikter i en diskussion
Du berättar spontant om egna erfarenheter
Du berättar om böcker du har läst
Du återger en faktatext
Du förstår instruktioner och utför dem
Du skriver brev, vykort och meddelanden
Du skriver enkla berättelser
Du skriver en berättelse om vardagliga händelser, handlingen i en film eller bok
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du börjar tala med viss anpassning till olika syften, mottagare och sammanhang
Du talar med viss anpassning till olika syften, mottagare och sammanhang
Du anpassar ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du börjar rätta ditt språk efter modersmålets språkliga strukturer
Du rättar ditt språk efter modersmålets språkliga strukturer
Du använder modersmålets språkliga strukturer på ett korrekt sätt både muntligt och skriftligt
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser både högt och tyst
Du läser med god intonation
Du läser åldersanpassade texter
Du läser åldersanpassade texter med förståelse
Du läser ungdomslitteratur och olika slags texter
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: