Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP: Modersmål, ryska Åk 8

Skapad 2018-08-10 09:13 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 8 Modersmål
Arbetsområde: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, berätta, språkbruk, kultur och samhälle; år 8 (7-9) Tid: 2 terminer; höst/vår

Innehåll

                                                                

Syfte:

Undervisningen ska:

 • Syfta till att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål.
 • utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.
 • bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för lärandet i olika skolämnen.
 • ge kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet
 • utveckla elevernas kulturella identitet och flerspråkighet.
 • ge förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ska ge kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.
 • ge förutsättningar att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • ge förutsättningar att reflektera över traditioner och kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll:

·       Lässtrategier att förstå och tolka texter för att urskilja textens budskap både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

·       Strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

·       Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter som tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar.

·       Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

·       Bildspråk och idiomatiska uttryck.

·       Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, vem och i vilket syfte man kommunicerar med.

·       Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

·       Ryska seder, bruk, traditioner och högtider i samband med skönlitteratur, konst, musik.

·       Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige. 

 

Konkretisering av mål:

 

Eleven ska:

·       Kunna lässtrategier för att förstå och tolka texter för att diskutera texters budskap och sådant som står mellan raderna.

·   känna till modersmålets grundläggande struktur för att sammanfatta/bearbeta innehållet i de lästa texterna

·   kunna skapa sitt eget berättande, beskrivande, förklarande, instruerande text genom att använda olika skrivstrategier.

·    använda bildspråk och idiomatiska uttryck i rätt sammanhang.

·   göra kommunikativa övningar för att få kunskaper om skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, vem och i vilket syfte man kommunicerar med.

·   arbeta med olika medier som innefattar bland annat tidskrifter, Internet, radio och TV för att på en enklare nivå diskutera, bedöma informationen och argumentera åsikter .

·   läsa och diskutera om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, jämföra dem med  liknande frågor i Sverige

Arbetsformer:

 

Eleven ska:

 • läsa olika typer av texter och texter från olika medier, arbeta individuellt och i grupper;
 • läsa och söka detaljerad information;
 • göra skriftliga och muntliga sammanfattningar/bearbetningar av de lästa texterna;
 • kunna dela texten i tydliga stycken med underrubriker, samt välja ut relevant information i texten;
 • utföra ett projektarbete.

Materiel – IKT verktyg –

Om det finns möjlighet använder man Smart-bord, IPad eller andra IKT verktyg under lektioner för att stödja inlärnings process.

 

Bedömning:

·   Läsförståelse av olika typer av texter ska bedömas;

·   Skriftliga och muntliga presentationer med rätt uppbyggnaden samt olika skrivstrategier.

·   Elevens förmåga att sammanfatta/bearbeta innehållet i de lästa texterna, leda diskussion och dra slutsats;

·   Projektarbete

Dokumentation:

·   Skriftliga uppsatser, recensioner, diskussioner med egna kommentarer;

·   beskrivning av en bild, redigerings förmåga

·   Inspelning av muntliga presentationer och diskussioner

·   Skriftliga presentationer i form av PDF eller PP.

·   Projekt arbete

Matriser

Ml
Modersmål åk 8 Lgr11

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du presenterar muntligt åsikter om ämnen som rör dina egna intressen
Du gör en presentation om ett ämne, t.ex. en bok eller en film
Du deltar aktivt i en diskussion inom, t.ex. ett skolämne
Du presenterar muntligt dina egna och andras åsikter
Du reflekterar över och diskuterar dina läsupplevelser
Du förstår innehållet i, t.ex. ett faktaprogram
Du tolkar mellan språken i viss mån
Du uttrycker skriftligt tankar och åsikter om, t.ex. vardagliga händelser
Du deltar i samtal som inleds av andra och som berör saker utanför dina egna intressen
Du reflekterar och analyserar dina läsupplevelser i skrift
Du beskriver skriftligt handlingen i en bok eller en film och redogör för dina känslor och åsikter kring den
Du skriver en sammanfattning av, t.ex. en tidningsartikel
Du skriver sammanfattningar av olika slags texter
Du skriver tydligt och uttrycksfullt
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du talar ledigt och korrekt i välbekanta situationer
Du talar ledigt och korrekt i välbekanta situationer
Du talar ledigt och korrekt i olika sammanhang, t.ex. i oväntade språkliga situationer
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du visar att du behärskar de vanligaste grammatiska termerna, t.ex. ordklasser och satsdelar och kan jämföra med svenskan
Du visar att du behärskar de vanligaste grammatiska termerna, t.ex. ordklasser och satsdelar och kan jämföra med svenskan
Du uppfattar karakteristiska skillnader mellan ditt modersmål och det svenska språket
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser och förstår nivåanpassad skönlitteratur
Du läser och förstår nivåanpassad skönlitteratur
Du läser tidningsartiklar och förstår både huvudinnehåll och några detaljer
Du läser tidningsartiklar och förstår både huvudinnehåll och några detaljer
Du läser och förstår olika slags faktatexter och slår upp ord och begrepp som du inte förstår
Du läser och förstår olika slags faktatexter och slår upp ord och begrepp som du inte förstår
Du läser olika slags texter, t.ex. skönlitteratur, tidskrifter, faktatexter
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, arkitektur, en historisk händelse
Du talar om kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, arkitektur, en historisk händelse
Du talar om kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, arkitektur, en historisk händelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: