Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP: Modersmål, ryska Åk 9

Skapad 2018-08-10 09:15 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 9 Modersmål
Arbetsområde: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, berätta, språkbruk, kultur och samhälle; år 9 (7-9) Tid: 2 terminer; höst/vår

Innehåll

                                                                

Syfte:

Undervisningen skall:

 

 • Syfta till att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål, kulturella identitet och bli flerspråkiga.
 • utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang;
 • utveckla kunskap om modersmålets uppbyggnad och kunna använda modersmålet för det lärandet i olika skolämnen;
 • Ge förutsättningar att skriva vetenskapliga uppsatser med användning av olika genrer och språkliga former;
 • ge förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ska ge kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter;
 • ge förutsättningar att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer;
 • ge förutsättningar att reflektera över traditioner och kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll:

·       Lässtrategier att förstå och tolka texter för att urskilja texters budskap både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

·       Strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbygnad och språkliga drag.

·       Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter som tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar.

·       Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

·       Bildspråk och idiomatiska uttryck.

·       Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, vem och i vilket syfte man kommunicerar med.

·       Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

·       Ryska seder, bruk och traditioner och högtider i samband med skönlitteratur, konst, musik.

·       Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige. 

 

Konkretisering av mål:

 

Eleven ska:

·       kunna  lässtrategier för att förstå och tolka texter för att diskutera texters budskap och sådant som står mellan raderna.

·   känna till modersmålets grundläggande struktur för att sammanfatta/bearbeta innehållet i de lästa texterna

·   kunna skapa sitt eget berättande, beskrivande, förklarande, instruerande text genom att använda olika skrivstrategier.

·    använda bildspråk och idiomatiska uttryck i rätt sammanhang.

·   göra kommunikativa övningar för att få kunskaper om skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och i vilket syfte man kommunicerar.

·   arbeta med olika medier som innefattar bland annat tidskrifter, Internet, radio och TV för att på en enklare nivå diskutera, bedöma informationen och argumentera åsikter .

·   läsa och diskutera om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, jämföra dem med liknande frågor i Sverige

Arbetsformer:

 

Eleven ska:

 • läsa olika typer av texter och texter från olika medier, arbeta individuellt och i grupper;
 • läsa och söka detaljerad information;
 • göra skriftliga och muntliga sammanfattningar/bearbetningar av de lästa texterna;
 • kunna dela texten i tydliga stycken med underrubriker, samt välja ut relevant information för text;
 • göra ett projektarbete.

Materiel – IKT verktyg –

Om det finns möjlighet använder man Smart-bord, IPad eller andra IKT verktyg under lektioner för att stödja inlärnings process.

 

Bedömning:

·   Läsförståelse av olika typer av texter ska bedömas;

·   Skriftliga och muntliga presentationer med rätt uppbyggnaden samt använda olika skrivstrategier.

·   Elevens förmåga att sammanfatta/bearbeta innehållet i de lästa texterna, leda diskussion och dra slutsats;

·   Projektarbete

Dokumentation:

·   Skriftliga uppsatser, recensioner, diskussioner med egna kommentarer;

·   beskrivning av en bild, redigerings förmåga

·   Inspelning av muntliga presentationer och diskussioner

·   Skriftliga presentationer i form av PDF eller PP.

·   Projektarbete

Matriser

Ml
Kunskapskrav Modersmål år 9

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Ml
Skriftlig omdömesmatris modersmål åk 7-9

Skriftlig omdömesmatris modersmål åk 7-9

Att läsa och förstå en arsanpassad nivå
Läser delvis så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.
Läser så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår. Gör enkla sammanfattningar.
Läser med god intonation, inlevelse och gott uttal. Sammanfattar och förstår helhet och vissa detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar tydliga budskap i texter.
Läser med mycket god intonation, inlevelse och mycket gott uttal. Sammanfattar och förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap i texter.
Att använda ord och begrepp som uttrycker känslor, kunskaper och åsikter på årskursanpassad nivå
Känner till ord och begrepp
Förklarar ord och begrepp på ett förenklat sätt och använder dem delvis i rätt sammanhang.
Förklarar ord och begrepp och använder dem i rätt sammanhang
Förklarar ord och begrepp nyanserat och använder dem i rätt sammanhang med säkerhet.
Att analysera skönlitteratur och andra texter på årskursanpassad nivå
Beskriver innehållet.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande budskap på ett förenklat sätt.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande och dolda budskap utifrån olika samband på ett övergripande sätt.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande och dolda budskap. Ser samband och generella mönster.
Att förbereda och muntligt presentera på årskursanpassad nivå
Blandar svenska och modersmålet. Genomför en enkel presentation.
Håller sig delvis till ämnet, har en i huvudsak fungerande inledning, innehåll och slut. Anpassar språket delvis till syfte och mottagare.
Håller sig mestadels till ämnet, har fungerande inledning, innehåll och slut. Anpassar språket till syfte och mottagare. Visar ett varierat ordförråd.
Håller sig till ämnet, har välfungerande inledning, innehåll och slut. Anpassar språket till syfte och mottagare. Visar ett avancerat ordförråd.
Att tala och samtala
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kommentera det andra säger.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan inleda och avsluta samtal samt ställa frågor till övriga.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa, utveckla och nyansera samtal. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämnet.
Att skriva texter på
Skriver för det mesta på modersmålet, blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar modersmålet inte förstår.
Skriver begripligt så att en person som talar modersmålet förstår efter en eller ett par genomläsningar. Använder en kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Använder till viss del strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Anpassar texten till viss del till syfte och sammanhang.
Använder strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Anpassar också texten till syfte och sammanhang. Använder en fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Reflektera över
Deltar i en diskussion om en aktuell samhällsfråga.
För enkla resonemang och jämför med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
För underbyggda resonemang och jämför med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
För väl underbyggda resonemang och jämför med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.

111212 Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Gott flyt: Intonation, inlevelse, gott uttal Begrepp: ett ord som kräver en definition, exempelvis saga och myt Analysera: Undersöker texten för att få information om person, händelse, tid, plats och miljö och budskap. Sätt in informationen i ett jämförande sammanhang.

Ml
Modersmål åk 9 Lgr11

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du presenterar muntligt åsikter om ämnen som rör dina egna intressen
Du gör en presentation om ett ämne, t.ex. en bok eller en film
Du deltar aktivt i en diskussion inom, t.ex. ett skolämne
Du presenterar muntligt dina egna och andras åsikter
Du reflekterar över och diskuterar dina läsupplevelser
Du förstår innehållet i, t.ex. ett faktaprogram
Du tolkar mellan språken i viss mån
Du uttrycker skriftligt tankar och åsikter om, t.ex. vardagliga händelser
Du deltar i samtal som inleds av andra och som berör saker utanför dina egna intressen
Du reflekterar och analyserar dina läsupplevelser i skrift
Du beskriver skriftligt handlingen i en bok eller en film och redogör för dina känslor och åsikter kring den
Du skriver en sammanfattning av, t.ex. en tidningsartikel
Du skriver sammanfattningar av olika slags texter
Du skriver tydligt och uttrycksfullt
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du talar ledigt och korrekt i välbekanta situationer
Du talar ledigt och korrekt i välbekanta situationer
Du talar ledigt och korrekt i olika sammanhang, t.ex. i oväntade språkliga situationer
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du visar att du behärskar de vanligaste grammatiska termerna, t.ex. ordklasser och satsdelar och kan jämföra med svenskan
Du visar att du behärskar de vanligaste grammatiska termerna, t.ex. ordklasser och satsdelar och kan jämföra med svenskan
Du uppfattar karakteristiska skillnader mellan ditt modersmål och det svenska språket
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser och förstår nivåanpassad skönlitteratur
Du läser och förstår nivåanpassad skönlitteratur
Du läser tidningsartiklar och förstår både huvudinnehåll och några detaljer
Du läser tidningsartiklar och förstår både huvudinnehåll och några detaljer
Du läser och förstår olika slags faktatexter och slår upp ord och begrepp som du inte förstår
Du läser och förstår olika slags faktatexter och slår upp ord och begrepp som du inte förstår
Du läser olika slags texter, t.ex. skönlitteratur, tidskrifter, faktatexter
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, arkitektur, en historisk händelse
Du talar om kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, arkitektur, en historisk händelse
Du talar om kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, arkitektur, en historisk händelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: