Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Modersmål. Arabiska 2018/2019

Skapad 2018-08-10 10:43 i Modersmålsskolan Helsingborg
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska arbeta med tydligt talad, enklare muntlig arabiska samt enkel grundläggande arabiska i skrift. Innehållet ska bestå av saker som eleverna känner igen. Vi kommer att jobba med enklare presentationer, både muntligt och skriftligt. Vi kommer att arbeta med material som relaterar till elevernas intressen samt personer och platser som är kända för dem. Vi kommer också att till viss del introducera fakta om platser i världen där arabiska är ett officiellt språk. Vi kommer att kontinuerligt arbeta med att utveckla ett grundläggande ordförråd. Vi kommer också att börja arbeta med den arabiska grammatiken på en mycket enkel nivå.

Innehåll

Mål

Att utveckla tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Att våga använda språket och känna att språket bär!

 • Kunna berätta om sig själv och presentera sin familj samt var man bor.

 • Väcka intresse för det nya hemlandet.
 • Skaffa ett basordförråd och viss enkel grammatik i syfte att kunna kommunicera med klasskamrater och övriga i samhället.
 • Kunna det arabiska alfabetet och koppla språkljud till bokstav.
 • Kunna använda sig av översättnings- och språkövningsprogram på datorn, Ipad, mobil..

Arbetssätt / undervisning:

Vi kommer bl.a. att arbeta med:

Material som läraren tar fram ur olika källor. Materialet ska vara relaterat till kunskapskraven för åk 1-3.

Vi kommer att arbeta med korta enkla texter där eleven får använda sig av text samt bild.

Vi kommer att arbeta med enklare ljudövningar och dialoger. Uttal av arabiska ord är en prioritet.

Vi kommer ibland att arbeta med både ljud och bild i form av till exempel film på arabiska.

Frukter, färger, tiotal till 100, några av Europas länder, nationaliteter, språk, säga hur mycket klockan är, veckodagarna, fritidsaktiviteter, kunna säga vad du tycker om/inte tycker om att göra, årstider, månader, saker som finns i ett rum, prepositioner (lägesord: på, i, under, etc, kläder, kroppsdelar, beställa mat)...

 • Skriva meningar och texter både enskilt och i grupp
 • Skriva bokstäver och forma dem på korrekt sätt för att få ett avslappnat skrivande
 • Använda mind map, bilder och föremål som stöd för att bygga upp berättelserna
 • Muntliga redovisningar av korta meningar som eleverna skrivit och litteratur som de läst

Vi kommer bedöma HUR (på vilket sätt du)...

Elevens arbetsinsats bedöms både på det arbete som eleven genomför på egen hand och i samarbete med andra, fortlöpande under hela terminen. De konkretiserade målen ligger som grund för bedömningen och en matris används för att tydliggöra uppnådda kunskaper.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • att forma bokstäverna i alfabetet med rätt höjd och storlek i förhållande till varandra
 • att ha mellanrum mellan dina ord när du skriver
 • att hålla ihop bokstäverna i orden när du skriver
 • att använda dig av skiljetecken och punkt när du skriver
 • att kombinera dina meningar och texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap
 • att berätta och beskriva olika saker både muntligt och skriftligt så att innehållet tydligt framgår till mottagaren

Dokumentation:

Nya språket lyfter

Elevarbeten

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål. Arabiska 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ny nivå 5
Läsa
Du läser alfabetet (och känner till läsriktningen). Du jämför ljud i modersmålet och svenska. .
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse t.ex. enkla kapitel böcker.
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. Du känner till skrivteckens form (och skrivriktningen) samt jämför dessa med svenska.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. Du använder stor bokstav, mellanrum och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och utropstecken) i utvecklade meningar.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar. Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag. Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga.
Du följer en längre dialog som berör ämnen i din egen vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädesplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du uttrycker (sig sina) känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Kultur och samhälle
 • Ml
Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: