Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska Pedagogisk Planering 2018/2019

Skapad 2018-08-10 11:12 i Modersmålsskolan Helsingborg
Genom undervisningen i modersmål ska eleverna bl.a. ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: - läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. - formulera sig och kommunicera i tal och skrift, - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Grundskola F – 3 Modersmål
Centralt innehåll:

• Sambandet mellan ljud och bokstav.

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim,ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

• Informationssökning i böcker…

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 

Målet med undervisningen är att du:

 • kan alla bokstäver och kan läsa själv.
 • förstår det du läser och kan berätta vad det handlar om.
 • Du kan lyssna och följa med i handlingen när någon läser för dig.
 •  Du förstår vad texten handlar om när någon läser för dig.
 • Du känner igen en del ord och bokstäver när du läser.
 •  Du känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad du läser.
 • Du använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
 • Du kan skriva ditt namn och skriva av bokstäver, ord och korta texter
 •  Du kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
 •  Du prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsomåden, bl.a. ...

Dessa förmågor tränar vi genom :

 •  Att arbeta individuellt och i grupp med bokstävernas namn och ljud.

 •  Att skriva texter individuellt och i par .

 • Att läsa skönlitteratur.

 •  Att läsa faktatexter och instruktioner till våra temaområden.

 •  Att redovisa faktatexter skriftligt och muntligt.

 •  Att ha högläsning samt individuell läsning .

 • Att redovisa skönlitteratur muntligt för kamrater och pedagoger.

 • Att läsa den text vi själv producerat i våra olika arbetsområden.

 • Att diskutera olika strategier för att få flyt i sin läsning.

 • Att träna läsförståelse samt förmåga att ”läsa mellan raderna” och att hitta poänger i texten.

 • Tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • Att skriva och rita i ”H-bok”.
 •  Att arbeta med alfabetet och alfabetisk ordning i olika övningar..
 • Läsa olika enkla texter och förstå vad de innebär

 • Utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • Träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • Träna på att reflektera över och ställa frågor om lektionens innehåll 

Vi kommer bedöma HUR (på vilket sätt du)...

 Bedömning
Elevens arbetsinsats bedöms både på det arbete som eleven genomför på egen hand och i samarbete med andra, fortlöpande under hela terminen. De konkretiserade målen ligger som grund för bedömningen och en matris används för att tydliggöra uppnådda kunskaper.
Elevens arbetsmaterial samt praktiska övningar ligger också som grund för bedömning. 

 • förstår innehållet i en text
 • uttrycker dig i tal och skrift så andra förstår
 • förstår vad andra säger och t ex: delta i samtal
 • bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål. Arabiska 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ny nivå 5
Läsa
Du läser alfabetet (och känner till läsriktningen). Du jämför ljud i modersmålet och svenska. .
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse t.ex. enkla kapitel böcker.
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. Du känner till skrivteckens form (och skrivriktningen) samt jämför dessa med svenska.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. Du använder stor bokstav, mellanrum och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och utropstecken) i utvecklade meningar.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar. Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag. Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga.
Du följer en längre dialog som berör ämnen i din egen vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädesplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du uttrycker (sig sina) känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Kultur och samhälle
 • Ml
Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: