Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges styrelseskick ht 2018 åk 8

Skapad 2018-08-13 14:11 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
Hur Sverige och andra länder styrs

Innehåll

Du ska i So visa att du kan

 • förklara de politiska ideologierna  
 •  förklara hur ett val går till i Sverige
 •  förklara vad som utmärker de politiska partierna i Sveriges riksdag
 •  beskriva svensk blockpolitik
 • hur Sveriges riksdag fungerar
 • hur Sveriges regering fungerar
 • hur landstingen styrs
 • hur kommunerna styrs
 • olika stads och styrelseskick i världen
 • granska och bedöma källors trovärdighet och om den är användbar
 • hur man som individ på olika sätt kan påverka politiska beslut på lika nivåer
 • hur politiska beslut påverkar individer, grupper och samhället
 • Du ska i Sv visa att du kan

 • Läsa beskrivande och argumenterande texter till exempel i lärobok, tidningsartiklar och på partiernas hemsidor. Fokus är på texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Träna lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Använda ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Träna språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar (t.ex. i arbetet med läroboken inför provet).
 • Träna dig att se skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Lära dig ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Träna muntlig presentation om ämnen hämtade från skola och samhällsliv, i detta fall de politiska partierna. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. 

Arbetssätt

Detta är ett arbete i samhällskunskap och svenska. Du kommer att få ta del av föreläsningar samt diskussioner. Du skall redovisa dina förmågor i Sv i de uppgifter som du arbetar med på svenska lektionerna. Under samhällskunskapslektionerna kommer du att arbeta med olika uppgifter och delta i diskussioner, detta är en del av underlaget för bedömning i Sh.

Arbetet kommer att avslutas med en muntlig uppgift som bedöms i Sv och Sh, samt ett prov som bedöms i 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: