Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT18 Siffror och tal, bilder och formval år7

Skapad 2018-08-13 21:08 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar upp begreppen siffror och tal, talområden, räknesätten och olika former på tal som är lämpliga vid olika former av uträkningar.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer att diskutera skillnaden på siffror och tal och hur tal kan beskrivas med olika former - heltalsformen, bråkformen och decimalformen. Tal kan också beskrivas med bilder och tallinjer och det gäller att kunna växla mellan formerna för att kunna lösa problem, förklara och förstå. Vi kommer också att gå in på hur du adderar och subtraherar talen i de olika formerna.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi ska träna din förmåga att välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt följa och föra matematiska resonemang.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar din förståelse för tal och talens former när du kan och kan jämföra tal och göra beräkningar. Vi behandlar naturliga heltal och negativa heltal som tillsammans utgör heltal. Vi tittar på de rationella talen som vanligtvis kallas tal i bråkform. Slutligen lär vi oss räknemetoder för de reella talen som vanligtvis kallas tal i decimalform.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att förstå de olika matematiska begreppen som siffror, tal och olika typer av tal och i vilken grad du kan växla mellan talens olika former kommer att bedömas. Dessutom bedöms hur väl du kan använda metoder när du adderar och subtraherar. 

Även din förmåga att följa och föra resonemang kommer att bedömas d v s hur väl du tar till dig och förstår olika perspektiv. Detta visar du  genom att själv resonera utifrån flera olika perspektiv.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer under de närmaste veckorna att fokusera på att skapa en förståelse för positionssystemet - tals betydelse och storlek och att uttrycka tal på olika sätt: heltal, riktade (positiva/negativa) tal, tal i bråkform och tal i decimalform. Vi kommer också träna oss på att växla mellan de olika formerna. Vi kommer att diskutera räknesätten addition och subtraktion med dessa olika former.

Vi kommer dels att färdighetsträna metoder med hjälp av läroboken och lösblad och dels diskutera problem tillsammans och i grupp.

Under lektionspassen kommer fokus ligga på att gemensamt diskutera olika matematiska perspektiv på tal och motivera räknesätten.

Under arbetsområdet kommer olika kortare diagnoser genomföras för att tydliggöra kunskapsnivån.

 

Till din hjälp:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Sammanfattande Bedömning Siffror och Tal, Bilder och Formval

Utvecklingsnivå 1
Utvecklingsnivå 2
(Godkänd Nivå)
Utvecklingsnivå 3
Utvecklingsnivå 4
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp; Till exempel siffror, tal, strategi, faktorisering, negativa tal, växla mellan former.
Du är ännu inte säker på användandet av negativa tal och hur de kan beskrivas.
Du kan ge enklare beskrivningar av negativa tal, faktorisering. Du använder negativa tal och med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om negativa tal och räknesätten och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan olika uttrycksformer som bolldiagram och räkneregler.
Du har goda kunskaper om negativa tal och räknesätten och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer som bolldiagram och fönsterdiagram och tallinjer.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder föratt göra beräkningar och lösa rutinuppgifter: Till exempel räkning med negativa tal, faktorisering.
Du är ännu inte säker på vilka grundläggande metoder du bör välja och du visar ännu inte att du kan lösa de uppgifter som krävs för godkänt.
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt sätt. Du använder överslagsräkning, skriftliga metoder, huvudräkning och tekniska hjälpmedel.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang om definitioner, negativa tal och strategier.
Du kan ännu inte föra eller återge matematiska resonemang med hjälp av matematiska begrepp, symboler och andra uttryckssätt.
När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på enkelt sätt i tal och skrift.
Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt.
Du anpassar väl ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Kommunikation
Resonemang om val av metoder och räknesätt tydligt förklarat och rimlighetsbedömning. Exempel: Beräkna temperaturskillnader.
Du för ännu inte resonemang om olika strategier, metoder och räknesätt som du valt och/eller om ditt svar är rimligt.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att pröva dem och med enkla motiveringar beskriva dina val.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att pröva och ompröva dem och med välutvecklade motiveringar förklara dina val.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att systematiskt sätt pröva och ompröva dem och med välgrundade motiveringar förklara generalisera dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: