Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 Livets myller

Skapad 2018-08-14 09:40 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Cellen – djuren – växterna Organismernas stamträd ger en bild av i vilken ordning olika slags organismer har utvecklats. Art - släkte - familj
Grundskola 7 Biologi
Livet pågår överallt på jorden. Biologi är läran om det levande.

Det finns många sätt att leva i olika miljöer – alltifrån regnskogar till havets djup. De olika formerna av liv har anpassat sig efter var de finns.

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll, 7-9, som kommer att behandlas under arbetet:

– Vad är biologi? 
– Vad är liv?
– Ordning i mångfalden – Carl von Linnè –växter och djur får namn
– Art – släkte – familj
– Livet börjar med en cell – Djurceller – Växtceller
– Mikroskopet
– Växterna
    • Vad behöver alla växter?
    • Växternas utveckling
    • Ormbunkar, mossor, alger
    • Svampar och Lavar
    • Hur fröväxterna fortplantar sig
– Djur
    • Vad behöver alla djur?
    • Ett myller av olika djur
    • Känslor för djur
    • Beteende hos olika djur

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

– Veta vad som är gemensamt för allt levande
– Veta att allt levande består av celler med gener
– Veta att organismer delas in i olika grupp
– Att få en övergripande bild av hur växterna och djurriket är uppbyggt
   och har utvecklats.
– Veta vad alla djur har gemensamt.
– Veta varför är fotosyntesen viktig?
– Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
– Söka information från olika källor och motivera källornas trovärdighet
   och användbarhet.
– Använda utrustning. 
– Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser. 
– Resonemang om resultatens rimlighet och förslag på hur  
   undersökningarna kan förbättras.
– Dokumentera undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och
   skriftliga rapporter.

Arbetssätt och undervisning

– Genomgångar.
– Du kommer att få bildvisningar. 
– Du kommer att se på film.
– Diskussioner/reflektioner/redovisningar som rör växter, djur och deras  
   utveckling/anpassning i naturen.
– Du med hjälp av läroböcker, kopieringsmaterial och internet ska
   studera växter och djur.
– Du kommer att göra enskilt/grupp laborationer med tabeller, diagram, instuderingsfågor 
   bilder och skriftliga rapporter.
– Skriftligt resonemang och kunskapsförståelse

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

– Att delta i diskussioner under lektioner
– Övningar under lektioner
– Informationssökning
– Att delta i laborationer och skriva rapporter
– Läxförhör, prov

Så här beaktar vi att IKT integreras:

– I-pads används

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet:

– Vi fokuserar på begrepp som förekommer bland växter och djur och
   deras betydelse .
– Vi diskuterar och samtalar om livets uppkomst och "kampen för
   tillvaron".
– Vi läser och analyserar instruktioner, informativa texter och skriver
   rapporter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi åk 7 Livets myller

F
E
C
A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
 • Bi
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arete
genomföra systematiska undersökningar.
 • Bi
Du kan endast med hjälp genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan inte formulera enkla frågeställningar och/eller planera arbetet. I undersökningar använder du oftast utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna men de är svåra att följa då de saknar vissa delar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
 • Bi
Du har få kunskaper i området och detta visar du genom att du använder begrepp, modeller och teorier på ett felaktigt sätt.
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: