👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Populärmusikens historia

Skapad 2018-08-14 13:18 i Svanberga skola Norrtälje
Vi studerar hur populärmusikens olika stilar har kommit till. Vilken funktion den har och har haft. Vilket samspel det är och har varit mellan populärmusikens historia och samhällets historia.
Grundskola 9 Bild Idrott och hälsa Musik
50 talet 60 talet 70 talet 80 talet 90 talet 2000 talet 2010 talet I er redovisning ska kan ni tänka på följande:välj en låt att framföra som representerar ert årtionde. Skapa en dans utifrån ert årtionde. Det är inte bara låten och dansen ni framför som är redovisningen. Ni har även tillgång till dator, duk och PA-system. Fritt digitalt skapande alltså. Försök att redovisa så tidstypiskt som möjligt dvs Kläder, utseende, attityd, sätt att tala och sjunga mm. Vad är typiskt med musiken från er epok? Varför var den musik ni presenterar populär just då? Varför uppkom den? Vad har populärmusiken betytt för ungdomar i just er epok? Vilka paralleller kan ni dra till dagens musik från er epok?

Innehåll

Tidsperiod

Musik:

v.34-43 Teori i musik

v.45-11 Gruppspel

v.48-6 TEMA

v.12 ROCKSHOW

Övergripande mål och riktlinjer

Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. (idrott och hälsa)

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. (idrott och hälsa)

 

Övriga förmågor som tränas: kommunikativ, begreppslig, procedur, metakognitiv, samarbete och självreglering.

 

Bild:

- Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

 

 

Perspektiv: Internationellt, historiskt och etiskt.

 

Vad ska jag lära mig?

 

Idrott och hälsa:

Skapa en egen koreografi

Anpassa dina rörelser efter takt, rytm och sammanhang

 

Musik:

-          Sång

-          Spela ackord, rytm, bas och melodi

-          Spela tillsammans och anpassa sig till helheten

-          Urskilja och jämföra instrument och karaktärsdrag

-          Musikaliskt uttryck

-          Kombinera olika uttryckssätt

-          Analysera och resonera kring musik

-          Reflektera och bedöma dina och andras kunskaper.

 

       Bild:

- Du ska få erfarenhet av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

- Du ska få möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

- Bilden ska bidra till att du utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa.

- Bilden ska även uppmuntra dig att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

    Hur ska jag visa det?

*Instrumentspel/sång och uttryck bedöms löpande under lektionerna och slutligen i en uppvisning

*Analys och samtal genom att vara delaktig muntligt under lektioner eller skriftligt i onenote samt ett lyssningsprov

*Reflektion och bedömning genom återkommande självbedömning i loggbok, kamratbedömning i grupp både muntligt och skriftligt

 

Idh:

Hur du anpassar dina rörelser till takt, rytm och sammanhang bedöms löpande under projekttiden och i slutliga Rockshowen.

Bild:

- Du skall i grupp göra en musikvideo.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

Teori

Mellan v.34-43 kommer vi att jobba med teoriarbetet. Vi jobbar med kännetecken för olika stilar och när de uppstod samt koppling till samhället. Vi gör en gemensam tidslinje, varje person skriver också en egen analys av en låt samt ett lyssningsprov. Vi hämtar fakta från filmklipp, länkar till olika sidor och presentationer. Vi arbetar i onenote, kamratbedömning samt feedback får du där. 

Spel

Vi kommer sen att jobba praktiskt med spel i grupper som resulterar i en rockshow v.12. Jag sätter ihop grupper och ni lottar fram ett årtal(tiotal) som ni sen själva får välja låt ifrån. Ni ska alltså spela en ”cover” från 50-2000-tal. Bestäm vem som spelar vilket instrument och vem/vilka som sjunger, kolla att tonarten fungerar att spela och sjunga i och börja sen att öva enskilt för att senare sätta ihop till er grupp. Reflektera tillsammans för att utveckla ditt och ert spel

 

Idh - Arbetet med koreografin sker gruppvis under projekttiden. 

 

Bild:

- Arbetet sker gruppvis under projekttiden.

Uppgifter

 • Analys/resonera

 • Lyssningsprov musikstilar

 • Egen koreografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu Bl Idh
Musik matris poprockhistoria

E
C
A
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spel på instrument
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss timing. Eleven kan spela enkla melodier med viss timing. Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven kan spela enkla basstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god timing. Eleven kan spela enkla melodier med relativt god timing. Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god timing.. Eleven kan spela enkla melodier med god timing. Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven kan spela enkla basstämmor med god timing.
Musikaliskt uttryck/anpassa sig till helheten
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Kombinera musik med andra uttrycksformer
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Praktiskt reflekterande/bedöma
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Musiklyssnande/urskilja
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Mu Bl Idh
Idrott och hälsa matris

Bedömningsunderlag saknas
E
C
A
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och tränings-program till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Mu Bl Idh
Musikvideo

 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  7-9   Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9   Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FRAMSTÄLLA BILDER
framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett… … så att budskapet framgår.
enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer
utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer
välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer
TEKNIKER, VERKTYG & MATERIAL
använda olika tekniker, verktyg och material på ett… … hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
i huvudsak fungerande sätt och prövar då
relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då
väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt
KOMBINERA BILDELEMENT
dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett…
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
UTVECKLA IDÉR
i det bildskapande arbetet … … idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
bidra till att utveckla
utveckla delvis egna
utveckla egna
FORMULERA & VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV
under arbetsprocessen …
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
PRESENTERA BILDER
dessutom kan eleven presentera sina bilder… … till syfte och sammanhang
med viss anpassning
relativt god anpassning
god anpassning