Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "De fyra elementen"

Skapad 2018-08-14 13:38 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
En grovplanering gällande de fyra elementen.

Innehåll

 

Grovplanering Ärtan projekt ”De fyra elementen”

 

Syfte: Syftet med det valda projektet är att ge barnen en möjlighet att ”utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Lpfö 98, reviderad 2010, s.10). Barnen ska också ges möjlighet att "utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Lpfö 98, reviderad 2016, s.10). Barnen ska ges möjlighet att få en djupare förståelse om våra fyra element och hur de framträder på olika sätt, genom experiment och andra aktiviteter.

 

Mål:

 • Barnen ska ges möjlighet att genom olika aktiviteter bilda ny kunskap gällande natur, teknik, språk, matematik samt de fyra elementen.
 • Barnen ska ges möjlighet att erövra ny kunskap gällande innehållet inom det valda projektet. Detta ska ske genom praktiskt utövande förenat med teoretiska utgångspunkter.
 • Barnen ska få öva på att vara planetskötare

Metod:

Vi kommer använda oss av olika praktiska tillvägagångssätt så som experiment, utflykter, skapande och rörelse. Det förenar vi tillsammans med att ha teoretiska utgångspunkter i undervisningen. Vi kommer bland annat läsa böcker, kolla på korta fakta filmer, ställa hypoteser, föra dialoger samt kontinuerligt reflektera över vad vi gör och varför vi gör det.

Vi kommer använda oss av en fiktiv figur i projektet. Figuren kommer kallas Pysslingen och bo i skogen. När vi går på utflykt kommer barnen ”spontant” stöta på pysslingens hem. Detta kommer succesivt utvecklas och pysslingen kommer så småningom börja ge barnen uppdrag, kontinuerligt under projektets gång. Uppdragen kommer bestå av olika experiment och skapandeaktiviteter, bland annat. Uppdragen kommer också relatera till barnens roll som planetskötare. Det innebär att barnen kommer få olika uppdrag som ska uppmana dem till att ta hand om vår planet och allt vad det innebär. Ett uppdrag kan t.ex. vara att de ska ta en plastpåse och plocka skräp till och från skogen, eller utforska hur luften känns under de nästkommande dagarna. Uppdragen kommer vara kopplade både till temat och till att vara Planetskötare. Barnen kommer vara "Planetskötare i träning", för att sedan få en medalj och ett certifikat (där det står att det är Planetskötare) när det har klarat alla uppdrag, vid läsårets slut.

 

Barnens ska också ges möjlighet att skriva brev till pysslingen och interagera med hen på olika sätt. Relationen med pysslingen kommer växa fram under projektets gång, och barnen får själva styra hur står del hen kommer få ta i projektet.

Uppgifter

 • Reflektionstid

 • Vatten

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: