Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i svenska, år 5, lå 18/19

Skapad 2018-08-14 13:44 i Pluggparadiset Uppsala
Läsårsplanering
Grundskola 5 Svenska
Ämnesinnehåll för innevarande läsår.

Innehåll

Vecka

Innehåll

34-39

Beskrivande text

40-43

Instruerande

45-51

Återberättande

2-9

Berättande

10-17

Förklarande

18-23

Argumenterande

Kontinuerligt

Läsning, läsförståelse, språklära, tala/lyssna, diskussionsgrundande övningar

             

När läsåret är slut ska jag…

...kunna skriva intresseskapande och jämförande faktatexter och veta hur innehållet i en sådan text kan organiseras.
…kunna använda mig av verbets olika tempusformer. ( t.ex skriva, skrev, skrivit, skriv)
…veta hur en instruerande text är uppbyggd, och kunna följa dess instruktioner.
…veta vad som kännetecknar en återberättande text och vilka språkliga drag som är karaktäristiska.
…ha fått skriva en egen återberättande text, t.ex en tidningsartikel.
…ha fått arbeta med att utveckla mina berättande texter.
…vara säker på hur en berättande text är uppbyggd med inledning, handling och avslut.
…kunna använda mig av olika sambandsord i en förklarande text, t.ex ”därför att”.
…kunna formulera en egen förklarande text om ett naturfenomen.
…kunna redovisa skillnaden mellan åsikter och argument.
…veta hur språket kan användas för att påverka.
…ha fått skriva en insändare om ett valfritt ämne.
…ha fått lyssna till samt själv läst skönlitteratur.
…vara säkrare på stavningen av olika talljud i svenskan, t.ex ng, j, 7, 20
…fått hålla en muntlig presentation, samt fått ge återkoppling på kamraters presentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: