Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 HT-18 Demokrati och politik

Skapad 2018-08-14 13:54 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Vi kommer att studera skillnaden mellan demokrati och diktatur, hur demokratiska beslut fattas samt hur du har möjlighet att påverka. Vi lär oss också hur Sverige styrs med riksdag och regering. Dessutom kommer vi att ta del av Bröderna Lejonhjärta och koppla den till demokrati/diktatur samt skapa egna partier som vi presenterar och därefter anordna ett val.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?
- vad demokrati och diktatur är.
- hur beslut fattas på ett så demokratiskt sätt som möjligt.
- hur Sverige styrs med riksdag, regering, landsting och kommun.
- varför vi betalar skatt och vad skattepengarna används till.
- dina möjligheter att påverka med hjälp av klassråd och elevråd.
- ämnesbegrepp, t.ex. majoritet, riksdag, representativ demokrati och diktatur.


- muntlig presentation av ett parti.

Hur ska vi göra?
- genomgång av läraren.
- läsa olika texter.
- se på filmer/klipp (t.ex. serien "Dröm om demokrati" på URskola.se)
- göra arbetsblad.
- göra övningar via Kahoot och Mentimeter.
- lyssna på en förkortad version av Bröderna Lejonhjärta och koppla berättelsen till demokrati och diktatur.
- diskutera i helklass, halvklass och mindre grupper.
- bilda ett nytt parti i mindre grupper, och då välja åsikt och argument.
- gå igenom vad man ska tänka på när man håller en muntlig presentation.

Uppgifter

 • Att fatta beslut (OBS ingen läxa, bara om man vill)

 • SO-prov Demokrati och politik

 • Demokrati och diktatur

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Sh SvA
Demokrati och politik

--->
--->
--->
--->
Demokrati
Jag behöver träna mer för att kunna berätta om tre saker som ska finnas i en demokrati.
Jag berättar om tre saker som ska finnas i en demokrati.
Jag berättar om fem saker som ska finnas i en demokrati.
Jag berättar om sju saker som ska finnas i en demokrati.
Demokratiska beslut
Jag behöver träna mer för att kunna ange två saker som är viktiga att tänka på när demokratiska beslut ska fattas.
Jag berättar två saker som är viktiga att tänka på när man ska fatta ett demokratiskt beslut.
Jag berättar tre saker som är viktiga att tänka på när man ska fatta ett demokratiskt beslut. Jag ger ett exempel som gör min förklaring tydligare.
Jag berättar fyra saker som är viktiga att tänka på när man ska fatta ett demokratiskt beslut. Jag ger två exempel som gör min förklaring tydligare.
Diktatur
Jag behöver träna mer för att kunna berätta om två saker som kännetecknar en diktatur.
Jag berättar om två saker som kännetecknar en diktatur.
Jag berättar om tre saker som kännetecknar en diktatur.
Jag berättar om fyra saker som kännetecknar en diktatur.
Hur Sverige styrs
Jag behöver träna mer för att kunna beskriva hur Sverige styrs.
Jag beskriver på ett enkelt sätt hur Sverige styrs med riksdag, regering, landsting och kommun.
Jag beskriver på ett utvecklat sätt hur Sverige styrs med riksdag, regering, landsting och kommun.
Jag beskriver på ett välutvecklat sätt hur Sverige styrs med riksdag, regering, landsting och kommun.
Ämnesbegrepp
Jag behöver träna mer för att förstå och använda ämnesbegrepp.
Jag förstår och använder få ämnesbegrepp när jag talar och skriver.
Jag förstår och använder några ämnesbegrepp när jag talar och skriver.
Jag förstår och använder flera ämnesbegrepp på ett naturligt sätt när jag talar och skriver.
Möjlighet att påverka
Jag behöver träna mer för att kunna beskriva hur jag kan vara med och bestämma saker i skolan.
Jag beskriver på ett enkelt sätt hur jag kan vara med och bestämma saker i skolan.
Jag beskriver på ett utvecklat sätt hur jag kan vara med och bestämma saker i skolan.
Jag beskriver på ett välutvecklat sätt hur jag kan vara med och bestämma saker i skolan.
Elevnära samhällsfrågor
Jag behöver träna mer för att kunna resonera om fördelar och nackdelar med olika frågor.
Jag anger en fördel ELLER en nackdel. Jag förklarar delvis vad den kan leda till. ELLER Jag anger en fördel OCH en nackdel.
Jag anger en fördel OCH en nackdel. Jag förklarar vad någon av dem kan leda till genom att ge exempel.
Jag anger flera fördelar OCH nackdelar. Jag förklarar vad några av dem kan leda till genom att ge olika exempel.

Sv Sh SvA
Muntlig presentation

--->
--->
--->
Inledning
Inledning saknas eller startar med "Vi tycker att..."
Inledning finns, t.ex. med att berätta vad partiet heter.
Inledningen är intresseväckande, t.ex. genom att en fråga ställs eller att vallöftet presenteras.
Avslutning
Avslutning saknas, vilket gör det svårt för publiken att veta när det är slut.
Avslutning finns, t.ex. med att säga "Tack för oss!".
Avslutningen är tydlig och alla som lyssnar förstår att det är slut, t.ex. genom att kort sammanfatta det man sagt och presentera vallöftet igen.
Kontakt med åhörarna
Ögonkontakt med åhörarna saknas. Läser innantill.
Försöker ha ögonkontakt med åhörarna men behöver stöd i manus.
Ögonkontakt med åhörarna. Har manus som stöd och tittar lite ibland.
Tydlighet
Talet är otydligt.
Talet är i huvudsak tydligt.
Talet är tydligt.
Tempo
Talar för snabbt eller för långsamt.
Talar ibland i passande tempo.
Talar i passande tempo genom hela framförandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: