Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 7

Skapad 2018-08-14 15:10 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 Biologi
Än så länge känner vi bara till en planet i universum där det finns liv. Det är jorden. Tack vare solen har vi ljus och lagom temperatur. Här finns också syre att andas, mat att äta och många olika miljöer att leva i. På jorden lever vi människor tillsammans med en massa olika varelser i en biologisk mångfald (många olika arter) som ständigt utvecklas och där vi alla är beroende av varandra. Men vad är egentligen liv, och hur tror du att det har utvecklats?

Innehåll

Biologi - Liv i utveckling

 

Syfte:


Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö.

 

Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att

kunna bidra till en hållbar utveckling.

Förmågor att träna:

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

När vi är klara ska du kunna:

 • Formulera vad som är typiskt för alla levande organismer.


 • Beskriva livets uppkomst utifrån naturvetenskapliga teorier och modeller.


 • Redogöra för hur forskning kunde gå till förr och hur biologiska upptäckter lett till ny kunskap.


 • Beskriva hur organismer identifieras, sorteras och grupperas.


 • Använda kunskaper i biologi för att ta ställning och diskutera viktiga frågor i samhället.


Begrepp:

biologi - organism - DNA - klorofyll - fotosyntes - cellandning - ozon

cellmembran - cellkärna - artnamn - bastard - fossil 

evolutionslära - mutation - biologisk mångfald

släktträd - fosterutveckling - domän - eukaryot 

hypotes - fauna - flora - zoologi - botanik - bioteknik -myter - pseudovetenskap

Det här ska vi göra:

Kursen tar upp fem olika områden,

 • Från enkelt liv till komplicerat liv.

 • Forskning gav ny syn på livet.

 • Evolutionens (utvecklingens) drivkrafter.

 • Organismers (allt levande) släktskap.

 • Vetenskap och ovetenskap.

 

Du kommer få träna på de olika förmågorna och begreppen genom att vi läser och diskuterar tillsammans både i helklass och i mindre grupper.

 

Du kommer få arbeta både enskilt och parvis med “testa dig själv frågor”.

 

Vi kommer göra gemensamma anteckningar som förtydligar det vi läser samt är bra att använda då du repeterar inför ett test.

 

Du kommer få träna vidare på begrepp och uppgifter på http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/ Här kan du även få texten från läroboken uppläst.

 

Du kommer få se filmklipp som vi sedan diskuterar tillsammans.

 

https://urplay.se/program/207134-kampen-om-livet-ar-vi-ensamma-i-universum

 

https://urplay.se/program/156835-animated-science-magma-trilobiten


https://urplay.se/program/162270-tax-och-tass-fiskar-och-grodor 

https://www.youtube.com/watch?v=pjh5fieTxpE 

Så här får du visa att du har lärt dig.


Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper vid olika redovisnings och inlämningsuppgifter under kursens gång,

samt vid ett avslutande sammanfattande prov.

Uppgifter

 • v34-35

 • v36-37

 • v38

 • v39

 • v40

 • v41-42

 • V43

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi år 7 Liv i utveckling.

Konkretiserade kunskapskrav och betygskriterier.

Temaområde i biologi Liv i utveckling. Vi har arbetat med områdena: • Från enkelt liv till komplicerat liv. • Forskning gav ny syn på livet. • Evolutionens (utvecklingens) drivkrafter. • Organismers (allt levande) släktskap. • Vetenskap och ovetenskap. Relevanta begrepp: biologi - organism - DNA - klorofyll - fotosyntes - cellandning - ozon cellmembran - cellkärna - artnamn - bastard - fossil evolutionslära - mutation - biologisk mångfald släktträd - fosterutveckling - domän - eukaryot hypotes - fauna - flora - zoologi - botanik - bioteknik - myter - pseudovetenskap (Ju fler begrepp som används på ett korrekt sätt, desto högre begreppsförmåga visas.)
Nivå E
E Från enkelt liv till komplicerat liv: • Eleven ger exempel på vad som är typiskt för allt liv. • Eleven beskriver enkelt jordens barndom för cirka 4 miljarder år sedan. • Eleven beskriver enkelt hur de första haven på jorden bildades. • Eleven beskriver enkelt varför liv kunnat uppstå på just vår planet. Forskning gav ny syn på livet: • Eleven ger något exempel på skillnad på en växtcell och en djurcell. • Eleven ger något exempel på vad Carl von Linné utgick ifrån när han delade in organismerna. • Eleven förklarar vad som måste gälla för att två individer ska tillhöra samma art. • Eleven beskriver enkelt hur en fossil bildats. Evolutionens drivkrafter: • Eleven beskriver enkelt vilka vetenskapliga upptäckter man gjorde under 1800-talet som började ifrågasätta den religiösa bilden av hur livet uppstått och utvecklats. • Eleven beskriver enkelt Darwins teori om naturligt urval som grunden till all utveckling. • Eleven ger exempel på vad som kan påverka att en ny art blir till. E Organismers släktskap: • Eleven ger något exempel på vad man stöder sig på när man placerar in olika organismer i ett släktträd. • Eleven beskriver enkelt om hur forskarna idag delar in alla organismer i tre grupper. Vetenskap och ovetenskap: • Eleven beskriver på ett enkelt sätt hur ett naturvetenskapligt arbetssätt/undersökning går till. • Eleven ger något exempel på pseudovetensakp. • Eleven förklarar enkelt fördelarna med globalt samarbete mellan forskare. • Eleven förklarar enkelt varför det är viktigt att studera biologi. Begrepp: • Använder vissa relevanta begrepp.
Nivå C
C Från enkelt liv till komplicerat liv: • Eleven beskriver med flera kriterier vad som är typiskt för allt liv. • Eleven beskriver utvecklat jordens barndom för cirka 4 miljarder år sedan. • Eleven beskriver utvecklat hur de första haven på jorden bildades. • Eleven beskriver utvecklat varför liv kunnat uppstå på just vår planet samt betydelsen av att det utvecklades celler med klorofyll. Forskning gav ny syn på livet: • Eleven beskriver utvecklat skillnaderna på en växtcell och en djurcell. • Eleven beskriver utvecklat vad Carl von Linné utgick ifrån när han delade in organismerna. Evolutionens drivkrafter: • Eleven beskriver utvecklat vilka vetenskapliga upptäckter man gjorde under 1800-talet som började ifrågasätta den religiösa bilden av hur livet uppstått och utvecklats. • Eleven beskriver utvecklat Darwins teori om naturligt urval som grunden till all utveckling. • Eleven beskriver varför det är viktigt med en stor variation av egenskaper inom en art. • Eleven beskriver utvecklat hur en ny art kan bli till. C Organismers släktskap: • Eleven ger flera exempel på vad man stöder sig på när man placerar in olika organismer i ett släktträd. • Eleven beskriver utvecklat om hur forskarna idag delar in alla organismer i tre grupper. Vetenskap och ovetenskap: • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt hur ett naturvetenskapligt arbetssätt/undersökning går till. • Eleven ger exempel på pseudovetenskap där man medvetet påstår saker som inte är vetenskapligt bevisade och hur det kan påverka människor. • Eleven förklarar utvecklat fördelarna med globalt samarbete mellan forskare och vad det har lett till. • Eleven förklarar utvecklat varför det är viktigt att studera biologi. Begrepp: • Relativt god användning av relevanta begrepp.
Nivå A
A Från enkelt liv till komplicerat liv: • Eleven beskriver välutvecklat hur de första haven på jorden bildades samt hur livets enklaste kemiska byggstenar kunde bildas. • Eleven beskriver välutvecklat varför liv kunnat uppstå på just vår planet samt betydelsen av att det utvecklades celler med klorofyll. Forskning gav ny syn på livet: • Eleven beskriver hur kreationisternas och forskarnas utvecklingsteorier skiljer sig åt. Evolutionens drivkrafter: • Eleven beskriver betydelsen med en biologisk mångfald för evolutionen. A Organismers släktskap: • Eleven beskriver välutvecklat vad man stöder sig på när man placerar in olika organismer i ett släktträd samt hur indelningen av organismer kan se ut i framtiden. Vetenskap och ovetenskap: • Eleven ger exempel på pseudovetenskap där man medvetet påstår saker som inte är vetenskapligt bevisade och hur det kan påverka människor, samt vad man bör göra för att inte drabbas av pseudovetenskap. • Eleven förklarar välutvecklat fördelarna med globalt samarbete mellan forskare och vad det har lett till. Begrepp: • God användning av relevanta begrepp.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: