Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ditt Val

Skapad 2018-08-14 15:16 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska Svenska som andraspråk Svenska Samhällskunskap
Den 9 september går Sveriges medborgare till val. I ett demokratiskt system är det viktigt att folket vet hur landet styrs och tillämpar sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Men vad innebär demokrati? Hur uppstod demokratin? Hur har demokratin utvecklats genom historien? Hur styrs Sverige? Vad står våra olika riksdagspartier för? I arbetsområdet får du möjlighet att lära dig vad demokrati betyder och hur demokratin kan skilja sig mellan olika länder och i olika tider. Du kommer även att få lära dig hur Sverige styrs samt om de olika partierna i riksdagen. Du får öva dig på att söka information, resonera kring och presentera det du lär dig samt lära dig nya ord och begrepp. En viktig framtidsfråga är miljön. Vi kommer att titta närmre på vilka mål vi satt upp för miljön i Sverige och hur vi arbetar för att nå dem. Vi kommer att ta del av aktuella miljöfrågor, både lokalt och på riksnivå. Du kommer att få träna på att argumentera för och emot olika åtgärder och på att använda naturvetenskapliga fakta i dina argument.

Innehåll

Detta kommer hända

Insändare.

Argumenterande tal.

Kunskapskoll

Debatt.

Analys av resultat (statistik)

 

Mål för arbetsområdet

Efter avslutat arbetsområde är målet att du ska:

SO:

 • förstå hur demokratin kom till under antiken, hur demokratin utvecklats över tid och vilken betydelse styrelseskicket fått för vår tid.
 • känna till hur demokratin vuxit fram i Sverige.
 • ha insikt i Sveriges politiska system med regering, riksdag, landsting och kommuner.
 • känna till några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • känna till vad representativ och direkt demokrati och kunna jämföra dessa med hjälp av fördelar och nackdelar.
 • känna till våra demokratiska rättigheter och skyldigheter.
 • känna till hur ett val går till.
 • klara av att beskriva, resonera och tycka till i ett ämne.
 • kunna använda begrepp inom området såsom medborgare, rösträtt, demokrati, diktatur, diktator, politik, politiker, direkt demokrati, representativ demokrati, förtroendevalt, representant, beslut, folkomröstning, statsskick, monarki, statsminister, statschef, riksdag, regering, kommun, landsting, mandatperiod, utskott, parlament, parlamentarism, grundlag, majoritet, minoritet, e t c.

SV/ ENG:

 • individuellt hållit ett argumenterande tal på engelska.
 • ha förberett och deltagit i en argumenterande debatt tillsammans med några kamrater på svenska.
 • ha skrivit en argumenterande insändare på svenska.
 • klara av att beskriva, resonera och tycka till i ett ämne.

 

NO:

 • känna till och kunna diskutera kring miljömålen
 • känna till och kunna diskutera kring aktuella samhällsfrågor som rör miljön
 • ta ställning i någon aktuell miljöfråga och motivera ditt ställningstagande
 • framföra och bemöta argument i någon aktuell miljöfråga
 • kunna använda naturvetenskapliga begrepp inom området
 • kunna känna igen och skilja ut naturvetenskapliga argument från andra
 • kunna kritiskt granska information och argument

Ma:

 • granska och beräkna valresultat  ur statistiska diagram 
 • utföra olika beräkningar med procent
 • kunna skilja på procent och procentenheter

 

Arbetsgång

 • Genomgångar
 • Faktatexter
 • Individuell kunskapskoll
 • Muntliga övningar med argumentation: kroppsspråk, talarknep, språk och stil.
 • Besöka valstugorna
 • Redovisning i form av debatt; argumenterande övningar, en övningsdebatt och en slutdebatt.
 • Skolval
 • Träningsläger i matte

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • argumentera, d v s framföra och bemöta åsikter i några politiska frågor och aktuella miljöfrågor
 • använda, bemöta och kritiskt granska naturvetenskapliga argument
 • använda och anpassa information efter syfte och målgrupp samt skilja fakta från åsikter och värderingar
 • framföra dina åsikter i dels ett individuellt tal samt i en debatt.
 • använda matematiken för att beskriva utgången av valresultatet 2018
 • Kunskap om demokratiska begrepp, system, processer, rättigheter och skyldigheter. 
 • Förståelse för Sveriges politiska ideologier, partiväsen, grundlagar och hur olika beslut fattar. 
 • Använda olika perspektiv för att jämföra olika styrelseskick och olika grupper och individers förutsättningar och möjlighet att påverka.

 

Matriser

Sv Sh En SvA
Argumenterande tal

Checklista

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inledning
Saknas
Finns med
Tes
Vad du tycker i frågan.
Saknas
Finns med
Argument
Saknas
Ethos-argument finns med.
Logos-argument finns med
Pathos-argument finns med.
Motargument
Saknas
Finns med
Avslutning
Saknas
Finns med
Källförteckning
Saknas
Finns med

Bedömning: Argumenterande tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig förmåga
Du uttrycker dig på enkelt sätt som går att förstå.
Du uttrycker dig på ett enkelt sätt och gör vissa anpassningar av språket till uppgiftens syfte och mottagare.
Du uttrycker dig på tydligt och varierar ditt språk en del. Du anpassar dig till uppgiftens syfte och mottagare.
Du uttrycker dig på tydligt och varierat med ett gott flyt och anpassar ditt språk väl med syfte, mottagare och situation i åtanke.
Framförande
Du är osäker och läser mest innantill
Du behärskar ämnet och har relativt god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är engagerad och pratar fritt. Du har god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är mycket engagerad, bjuder på dig själv, fångar åhörarna, varierar rösten och försöker aktivt påverka dina åhörare
Argumentationsteknik
Du håller ett tal och vågar uttrycka en eller ett par åsikter som visar om du är för eller mot. Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du håller ett tal och vågar uttrycka några åsikter som visar om du är för eller mot. Du försöker förklara och motivera dina ställningstaganden Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du håller i ett tal och presenterar egna tankar och åsikter, tar ställning och motivera dina åsikter. Du uttrycker dig väl så att dina argument framgår tydligt. Du presenterar och bygger vidare på dina argument. Du har också förberett och presenterar något motargument.
Du håller i ett tal och presenterar egna tankar och åsikter. Du motiverar dina åsikter på ett tydligt, välformulerat och övertygande sätt. Det märks att dina argument är väl genomtänkta. Du presenterar och bemöter motargument på ett konstruktivt sätt.
Argument
Du presenterar något argument men har svårt att förklara vad du menar.
Du presenterar flera argument och försöker utveckla något av dem.
Du utvecklar och bygger vidare på flera av dina argument i något led.
Dina argument är välutvecklade i flera led.
Användning av fakta
Du blandar fakta och värderingar och/eller du saknar naturvetenskapliga argument.
Du skiljer på fakta och värderingar. Något av dina argument är naturvetenskapligt.
Du skiljer på fakta och värderingar. Flera av dina argument är naturvetenskapliga.
Du skiljer på fakta och värderingar. Flera av dina argument är naturvetenskapliga. Du hänvisar till källor för att öka trovärdigheten.
Kroppsspråk
Du använder dig inte utav ditt kroppsspråk för att förstärka ditt budskap/ engagera dina åhörare.
Du använder dig utav enstaka gester för att förstärka ditt budskap/ engagera dina åhörare.
Du använder dig av ditt kroppsspråk för att förstärka ditt budskap/ engagera dina åhörare.
Du använder ditt kroppsspråk på ett inbjudande och naturligt sätt för att förmedla ditt budskap.
Struktur
Ditt tal saknar en fungerande struktur.
Ditt tal är indelat i flera delar och du försöker samla liknande tankar i samma avsnitt.
Du har samlat liknande tankar i samma avsnitt. Det finns en någorlunda naturlig övergång mellan argumenten.
Du har en tydlig indelning med längre avsnitt där du samlar likartade tankar och har en naturlig övergång mellan argumenten som gör att ditt tal blir intressant och lättåtkomligt för läsaren.
Källförteckning
Källförteckning saknas helt.
En ofullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning i alfabetisk ordning finns med i arbetet.

Sv Sh En SvA
Checklista: Insändare

Innehåll

Finns med/ stämmer
Tydlig rubrik
Inledning
Tydligt ställningstagande
Tydligt innehåll
Texten innehåller minst tre argument för skribentens ställningstagande.
Minst två av argumenten är naturvetenskapliga
Texten innehåller minst ett motargument.
Vädjar till känslorna.
Konstruktivt förslag på lösning.
Uppmaning till läsaren.
Signatur
Referatmarkering
Källförteckning

Sv Sh En SvA
Bedömning: Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…).
Texten kommunicerar väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Språkhantering
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något. En del felaktigheter förekommer i dina texter vilket kan störa läsaren vid genomläsning.
Du varierar ditt språk och har varierad meningsbyggnad. Enstaka felaktigheter förekommer i dina texter.
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad. Dina texter är till övervägande delen korrekta och innehåller få språkfel.
Din text är väl genomarbetad. Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad . Du använder dig av en grammatisk korrekthet och en personlig stil som gör att texten blir lättillgänglig och intressant för mottagaren att läsa.
Skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut stort skiljetecken i slutet av mening vilket försvårar för läsaren att följa med i texten.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett korrekt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt sätt.
Meningsbyggnad
Satsradning förekommer i relativt stor utsträckning. Det innebär att du har radat satser på varandra och bara skilt dem åt med kommatecken istället för stort skiljetecken eller bindeord.
Satsradning kan förekomma och då skiljs ofta satserna med endast kommatecken. Det innebär att du har radat satser på varandra och bara skilt dem åt med kommatecken istället för stort skiljetecken eller bindeord.
Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Satsradningar förekommer inte alls utan satserna binds samman med bindeord.
Styckeindelning
Styckeindelning är inte utförd.
Styckeindelning är utförd men inkonsekvent. Du blandar olika markeringar för nytt stycke (t ex hybridstycke, blankrad och indrag) utan att man som läsare förstår systemet.
Din text har fungerande styckeindelning. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Din text har fungerande styckeindelning. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Disposition
Din text saknar flera av de typiska särdrag som utmärker en insändare. Se checklistan ovan!
Du har med flera av de delar som är typiska särdrag för en insändare. Se checklistan ovan!
Du har fått med de flesta delar som är typiska särdrag för en insändare. Se checklistan ovan!
Du har fått med samtliga delar som är typiska särdrag för en insändare. Se checklistan ovan!
Referatmarkering
Du hänvisar inte alls till källor för att styrka dina resonemang och visa varifrån du fått din information.
Du hänvisar till någon källa för att styrka dina resonemang och visa varifrån du fått din information.
Du gör flera referatmarkeringar för att styrka dina resonemang och visa varifrån du fått din information.
Du gör flera tydliga och välformulerade referatmarkeringar, vilka smälter in i texten på ett smidigt sätt, för att styrka dina resonemang och visa varifrån du fått din information.
Källförteckning
Källförteckning saknas helt.
En ofullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning i alfabetisk ordning finns med i arbetet.
Argument
Dina argument är enkla och inte utvecklade
Du utvecklar något av dina argument eller du har med ett motargument som fördjupar
Du utvecklar dina argument och du har med motargument som fördjupar
Du utvecklar dina argument i flera led och du har med motargument som fördjupar
Naturvetenskaplig fakta
Du skiljer på fakta och värderingar.
Du skiljer på fakta och värderingar. Något av dina argument är naturvetenskapligt.
Du skiljer på fakta och värderingar. De flesta av dina argument är naturvetenskapliga.
Du skiljer på fakta och värderingar. De flesta av dina argument är naturvetenskapliga. Du hänvisar till källor för att öka trovärdigheten.
Begrepp och anpassning
Du använder ett vardagligt språk och/eller du anpassar inte texten efter faktan du presenterar
Du använder några naturvetenskapliga begrepp och den fakta du använder passar till viss del in i texten i övrigt.
Du använder flera naturvetenskapliga begrepp och fakta du använder passar in i texten i övrigt.
Du använder ett naturvetenskapligt språk och fakta du använder är väl anpassad till texten i övrigt.

Sv Sh En SvA
Bedömning: Debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Framförande
Du är osäker och läser mest innantill.
Du behärskar ämnet och har relativt god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är engagerad och pratar fritt. Du har god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är mycket engagerad, bjuder på dig själv, fångar åhörarna, varierar rösten och försöker aktivt påverka dina åhörare.
Argumentationsteknik
Du deltar i debatten och vågar uttrycka en eller ett par åsikter som visar om du är för eller mot. Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du deltar i debatten och vågar uttrycka några åsikter som visar om du är för eller mot. Du försöker förklara och motivera dina ställningstaganden Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du deltar aktiv i debatten genom att presentera egna tankar och åsikter, ta ställning och motivera dina åsikter. Du uttrycker dig väl så att dina argument framgår tydligt. Du lyssnar och bygger vidare på det dina gruppmedlemmar och motståndare har sagt. Du kan även lyssna på dina motståndares argument och försöker bemöta dem.
Du deltar mycket aktivt i debatten, leder diskussionen framåt och motiverar dina åsikter på ett tydligt, välformulerat och övertygande sätt.. Det märks att dina argument är väl genomtänkta. Du är en god lyssnare och respekterar dina motståndares åsikter, men bemöter motargument på ett konstruktivt sätt.
Kroppsspråk
Du använder dig inte utav ditt kroppsspråk för att förstärka ditt budskap/ engagera dina åhörare.
Du använder dig utav enstaka gester för att förstärka ditt budskap/ engagera dina åhörare.
Du använder dig av ditt kroppsspråk för att förstärka ditt budskap/ engagera dina åhörare.
Du använder ditt kroppsspråk på ett inbjudande och naturligt sätt för att förmedla ditt budskap.

Sv Sh En SvA
Bedömning: Använda matematiken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Avläsa diagram
Du förklarar vad du ser i ett diagram genom att dra någon slutsats om något värde och använder då något matematisk begrepp
Du förklarar vad du ser i ett diagram genom att dra slutsatser om några av värdena och använder då några matematiska begrepp
Du förklarar vad du ser i ett diagram genom att jämföra och dra slutsatser om de olika värdena och använder då korrekta matematiska begrepp
Du förklarar vad du ser i ett diagram genom att jämföra och dra slutsatser om de olika värdena i förhållande till varandra och använder och växlar mellan olika korrekta matematiska begrepp
Utföra beräkningar med procent
Du utför någon beräkning av andelen, delen och helheten med givna siffror
Du utför någon beräkning ur innehållet i ett statistiskt underlag och kan muntligt förklara skillnaden på procent och procentenheter.
Du utför några beräkningar ur innehållet i ett statistiskt underlag samt visar att du kan skilja på procent och procentenheter.
Du utför beräkningar med procent ur innehållet i ett statistiskt underlag och kan då utgå från både helhet, delar och andelar samt visar att du kan skilja på procent och procentenheter.

Sv Sh En SvA
Bedömning. Kunskapskoll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Begrepp
Eleven använder ett fåtal av begreppen som hör till ämnet, på ett korrekt sätt
Eleven använder några av begreppen som hör till ämnet, på ett korrekt sätt
Eleven använder flera av begreppen som hör till ämnet, på ett korrekt sätt
Eleven använder flera begrepp på ett korrekt sätt och använder dem i rätt situationer för att förmedla större förståelse
Demokratiska Kunskaper
Kunskapskoll
Du visar ytliga demokratiska kunskaper och har svårt för att förklara demokratiska fakta och processer.
Du visar grundläggande demokratiska kunskaper och kan redogöra för diverse demokratiska fakta och processer.
Du visar goda demokratiska kunskaper och kan tydligt förklara demokratiska fakta och processer. Du söker själv upp information och jämför för- och nackdelar i de demokratisk processerna. Du problematiserar relationen: Individ - stat.
Du visar mycket goda demokratiska kunskaper och förklarar tydligt fakta och processer. Du visar tydligt att du förstår hur politiska processer hänger ihop. Du söker själv upp information och jämför för- nackdelar i de demokratiska processerna Du problematiserar relationen: Individ - stat på ett mycket utvecklat sätt
Resonera och Argumentera
Kunskapskoll
Du resonerar och argumenterar i enstaka led.
Du resonerar och argumenterar emellanåt i fler led (a leder till b och b leder till c)
Du resonerar och argumenterar ofta och tydligt i flera led (a leder till b och b leder till c)
Du resonerar och argumenterar ständigt och tydligt i flera led (a leder till b och b leder till c). Samt värderar och problematiserar dina (och möjligtvis andras) resonemang och argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: