Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val 2018

Skapad 2018-08-14 15:40 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap
Hösten 2018 är det återigen val i Sverige, givetvis kommer Svensgårdsskolan använda detta tillfälle för att lära om demokrati, valprocesser och vilka politiska åsikter som hör ihop med respektive parti. Temat avslutas med ett skolval fredagen innan det riktiga valet.

Innehåll

Tema val 2018

 

Ämnesövergripande tema för HT-2018 åk 6-9

Tema val 2018

 

Skolans värdegrund och uppdrag

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Inom skolan förväntas alla lärare oavsett ämne föra en undervisning som syftar till att förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

 

Detta förväntas du som lärare göra: Eftersom skolans värdegrund berör och påverkar alla undervisande lärare och pedagoger på skolan så förväntas samtliga pedagoger deltaga i det övergripande arbetet såväl på temadagar som i den dagliga schemalagda lektionstiden. För de lärare som inte känner att de kan knyta an den gemensamma skoluppgiften till sitt ämne, så förväntas man istället avsätta 2 st lektioner till eleverna att arbeta på sina grupparbeten i tema val 2018.

Syfte:

-          Känna till de olika partierna och vad de står för

-          Känna till den demokratiska processen med val och riksdag och regering.

-          Arbeta ämnesövergripande och öka gemenskapen på skolan.

-          Arbeta med skolans övergripande värdegrund.

 

Arbetsgång: Alla klasser i åk 6-9 kommer bli indelade i grupper, dessa grupper kommer sedan arbeta från kickoffen till fredag 7/9 då vi på skolan har ett skolval. Under tiden fram till valet så kommer eleverna i grupper arbeta med olika politiska frågor där de kommer söka information och leta fakta som sedan ska resultera i en film där man redovisar vad man kommit fram till för sina klasskompisar.

Varje klass kommer delas in i grupperna

-          Skola

-          Migration

-          Jobb (ekonomi)

-          Miljö

-          Vård/omsorg

-          Lag och ordning

Eleverna ska sedan söka information om sin politiska fråga, och lära sig vad alla riksdagspartierna tycker om denna kärnfråga. Resultaten ska sedan presenteras i form av en film där eleverna agerar reportrar och berättar om alla riksdagspartiernas ståndpunkt i den berörda frågan.

Innan skolvalet ska sedan grupperna redovisa/visa sina filmer för övriga elever i klassen och på så sätt lära sig var partierna står i de olika kärnfrågorna.

 

Tidsperiod:

16/8 – 7/9

Dagar ägnade åt temaarbetet:

-          Fredag 17/8 är det uppstartsdag för samtliga elever på skolan, denna kickoff kommer vara schemabrytande och gälla alla elever på Kappa åk 6-9.

-          Tisdag 4/9, schemabrytande skoldag då alla grupper får chansen att spela in och klippa sina filmer.

-          Fredag 7/9 skolval. Denna dag kommer skolvalet äga rum, detta är en schemabrytande aktivitet och då ska alla elever rösta.

 

 

Uppstartsdagen, Fredag 17/8

Eleverna är i skolan 08.30 – 14.00 och spenderar hela dagen med sin mentorsklass och sin mentor.

Dagen kommer beröra Valet 2018, och dagen ska fungera som en kickoff för arbetsområdet: Tema Val, som kommer pågå under hösten.

Uppgift 1

Eleverna samlas i sina mentorsklassrum på morgonen och tittar tillsammans med sin mentor på filmen ”Att rösta” i programserien Dröm om demokrati på ur.se.

https://urskola.se/Produkter/205417-Drom-om-demokrati-Att-rosta

Mentorn visar filmen på smartboarden och gör sedan medföljande övningar från arbetsmaterialet tillsammans med klassen. Använd t.ex bikupor och ta sedan diskussionen i helklass.

https://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/205000-205999/205619-2_Dr%C3%B6m_om_demokrati_nya2018editionen_KORRv3.pdf

Uppgift 2

Mentorn trycker upp SVTs valkompass på smartboarden och gör alla tre valkompasser tillsammans med klassen, Riksdagsvalet, landstinget och kommunen.

https://valkompassen.svt.se/helsingborg

Mentorn läser frågorna och tar hjälp av informationen för att förklara frågan för eleverna, som sedan får markera det svar som eleven själv anser stämma bäst in på sin egen dator (alla elever besvarar frågorna självständigt på sina egna datorer). Mentorn guidar eleverna genom frågorna med hjälp av högläsning och förklaring av svåra begrepp.

Uppgift 3

Eleverna delas in i 6 grupper som de sedan ska ha under arbetsområdet, de får under resten av dagen träna på att göra kortfilmer på sina datorer eller mobiler.

Filmerna ska ha något att göra med temat Demokrati och diktatur, och de ska använda något som de lärt sig under dagen.

 

 

Elevdel

 

Beskrivning av gruppuppgift:

Du har blivit indelad i en grupp, fr.o.m 16/8 – 7/9, kommer ni tillsammans arbeta med en gruppuppgift som handlar om det svenska valet 2018. Detta arbetsområde sker eftersom vi i Sverige har riksdagsval söndag 9/9-2018.

Målet med undervisningen är att du den 7/9-2018 ska ha så pass goda politiska kunskaper att du vet vilket politiskt parti du vill rösta på, vi kommer därför hålla ett gemensamt skolval för hela högstadiet där vi ser vilka partier som hade bildat regering på Svensgårdsskolan.

 

Arbetsuppgiften:

Ni blir tilldelade en av de politiska kärnfrågorna:

-          Skola

-          Migration

-          Jobb (ekonomi)

-          Miljö

-          Vård/omsorg

-          Lag och ordning

Och ska under arbetsperioden ta reda på vad alla de politiska partierna tycker i frågan.

Ni ska besvara frågan utifrån alla riksdagens partier (Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet)

Ni ska redovisa arbetet under v.36 genom att presentera en film där ni själva är reportrar och berättar om var de olika partierna står i er politiska fråga.

Ni ska själva söka information och presentera vad ni kommit fram till i filmen.

Till er hjälp har ni:

-          Partiernas egna hemsidor

-          https://sverigesradio.se/valet2018

-           

 

Hur står de olika partierna i er kärnfråga?

Att besvara för samtliga grupper:

-          Vad är viktigast inom frågan för de olika partierna? (beskriv så tydligt ni kan i en text vad varje parti tycker i er kärnfråga)

-          Sammanfattning och jämförelse, vilka skillnader finns mellan partierna och vilka partier tycker lika/olika i er kärnfråga. Vilka partier skulle kunna samarbeta i denna fråga enligt er?

 

 

Fördjupning

-          Vilket är partiets budskap?

-          Vilken målgrupp riktar man in sig på? (äldre, vuxna, ungdomar, arbetslösa, studerande, företagare osv.)

-          Vad vill de få oss att känna? Hotade, rädda, upprörda, glada, arga osv?

-          Vad vill de att vi ska tycka?

-          Vad vill de att vi ska göra?

-          Vilken slags värld vill de ha? Vad syftar deras budskap på.

-          Vilken människosyn har de? Anser de att människor är onda eller goda, självständiga eller beroende av andra?

-          Vilka fakta baserar de budskapet på? finns det andra fakta som skulle kunna resultera i ett annat resultat?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap Valet 2018

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
2
Undersöka politiska partiers politik
Eleven kan inte beskriva riksdagspartiernas politik i olika frågeställningar tex skolan.
Eleven visar det genom att undersöka riksdagspartiernas politik i olika frågeställningar tex skolan och kan beskriva partiernas politik
Eleven visar det genom att undersöka riksdagspartiernas politik i olika frågeställningar tex skolan och kan beskriva och jämföra partiernas politik.
Eleven visar det genom att undersöka riksdagspartiernas politik i olika frågeställningar tex skolan och kan beskriva, jämföra och förklara partiernas politik .
3
Använda begrepp
Eleven kan inte i beskrivningar använda begrepp tex val, röstkort, politik
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp tex val, röstkort, politik mm.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
10
Information & källor
Eleven kan inte söka information om olika politiska partier
Eleven kan söka information om olika politiska partier och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen.
Eleven kan söka information om politiska partier och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationen.
Eleven kan söka information om politiska partier och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: