👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska SP04 åk8 ht18

Skapad 2018-08-15 11:12 i Tångaskolan Falkenberg
LPP över terminens första nio (effektiva) veckor då vi arbetar med kapitel 1-5 i boken Vale 8
Grundskola F – 8 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med spanska språket utifrån Vale-böckerna åk 8.

Innehåll

Syfte - varför

Centralt innehåll - vad

Konkretiserat innehåll - vad vi arbetar med på lektionerna

Syfte och centralt innehåll omvandlas så att vi på lektionerna arbetar med följande:

Kapitel 1: - turistfraser, talen , klockslag, ord för att fylla i blanketter, presens av ar och er-verb

Kapitel 2: - säga vad man ska göra och måste göra. 

Kapitel 3: - fakta  om Mexico, geografiord och väder, el och la, un och una . 

Kapitel 4: - användbara uttryck, beställa på restaurang, om mat, presens av ir-verb. 

Kapitel 5: - fakta om Spanien, talen. 

Undervisningens innehåll - hur vi arbetar på lektionerna

För att nå syfte och kunskapskrav för momentet arbetar vi med följande:

 • lyssna på, läsa och översätta kapiteltexterna skriftligt och muntligt, tillsammans och enskilt
 • arbeta med uppgifter i övningsboken - muntliga och skriftligt, i par och enskilt
 • hörövningar i övningsboken
 • muntliga instruktioner/fraser från lärare/andra elever att översätta/svara på, interaktion
 • gemensamma genomgångar av texter, ord, grammatiska strukturer
 • muntliga gruppövningar (dialoger, översättningsuppgifter, återberättningsuppgifter etc.)
 • lekar och sånger som behandlar ord och grammatiska strukturer i kapitlen
 • skriftliga och muntliga läxförhör: glosor från kapitlen, verb, siffror, färger.
 • Momentet avslutas med ett skriftligt prov. 
 • Webbversion av Vale med roliga övningar finns på ovningsmastaren.se
 • Uppgifter och läxa ligger för det mesta på Classroom "Spanska 04 ht18 åk8"

Bedömning

Kontinuerlig bedömning av elevernas insatser på lektionerna.

Prov i de olika färdigheterna efter varje avsnitt om ca 5 kapitel.

Bedömning sker enligt Skolverkets bedömningsmatris för moderna språk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
bedömningsmatris moderna språk

Har ännu ej nått målen
--->
--->
--->
Lyssna
(att förstå innehåll och budskap i talat språk)
Förstår vissa delar av innehållet och/eller enstaka tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i olika slags texter.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika slags texter.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i olika slags texter.
Läsa
(att förstå innehåll och budskap i texter på språket)
Förstår vissa delar av texter och/eller enstaka tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Samtala
(att kommunicera muntligt på språket)
Svarar med enstaka ord på direkta frågor.
Svarar och ställer enkla frågor som för samtalet vidare.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Berätta muntligt
(att göra muntliga framställningar på språket)
Brister i uttal/ordförråd påverkar förståelsen.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Skriva
(att berätta och beskriva något på språket)
Brister i ordförråd/grammatik påverkar förståelsen.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
(synonymer och omskrivningar när man stöter på problem)
Använder inga språkliga strategier. Använder sig av svenska ord när språket inte räcker till.
Använder någon strategi som förbättrar och löser problem i kommunikationen.
Använder några olika strategier som förbättrar och löser problem i kommunikationen.
Använder flera olika strategier som förbättrar och löser problem i kommunikationen.
Realia
(att visa kunskap om de länderna där målspråket talas)
Ej visad kunskap.
Känner till enstaka fakta och kan göra en enkel jämförelse med egna erfarenheter.
Kan redogöra för några företeelser i olika områden och sammanhang och kan göra enkla jämförelser.
Har översiktliga kunskaper och kan göra enkla jämförelser.