Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NA19 Fysik 1a

Skapad 2018-08-15 11:22 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Fysik
Fysik 1a 150 poäng. Kursen går över två terminer med delprov och laborationer under kursens gång och avslutas med ett kursprov.

Innehåll

Grovplanering över året

Allmän fysik

Sträcka, tid och hastighet (kinematik)

Dynamik, mekanisk energi och rörelsemängd

Termodynamik

Tryck och lyftkraft

Meteorologi

Ellära

Kärn- och partikelfysik

Speciell relativitetsteori

Universums fysik och historia

 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift Rörelsemängd

 • Klimatarbete

 • Labb: Mekanisk energiomvandling

 • Laboration Densitet 2/9

 • Area och volym 26/8

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse.
  Fys  -
 • Krafter som orsak till förändring av hastighet och rörelsemängd. Impuls.
  Fys  -
 • Jämvikt och linjär rörelse i homogena gravitationsfält och elektriska fält.
  Fys  -
 • Tryck, tryckvariationer och Arkimedes princip.
  Fys  -
 • Orientering om Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter: Einsteins postulat, tidsdilatation och relativistisk energi.
  Fys  -
 • Orientering om aktuella modeller för beskrivning av materiens minsta beståndsdelar och av de fundamentala krafterna samt om hur modellerna har vuxit fram.
  Fys  -
 • Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi.
  Fys  -
 • Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och energilagring.
  Fys  -
 • Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar.
  Fys  -
 • Elektrisk energi: elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans.
  Fys  -
 • Kärnenergi: atomkärnans struktur och bindningsenergi, den starka kraften, massa-energiekvivalensen, kärnreaktioner, fission och fusion.
  Fys  -
 • Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.
  Fys  -
 • Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet.
  Fys  -
 • Orientering om elektromagnetisk strålning och ljusets partikelegenskaper.
  Fys  -
 • Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, absorberad och ekvivalent dos. Strålsäkerhet.
  Fys  -
 • Tillämpningar inom medicin och teknik.
  Fys  -
 • Ideala gaslagen som en modell för att beskriva atmosfärens fysik.
  Fys  -
 • Orientering om hur fysikaliska modeller och mätmetoder används för att göra prognoser för klimat och väder.
  Fys  -
 • Prognosers tillförlitlighet och begränsningar.
  Fys  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Fys  -
 • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Fys  -
 • Ställningstaganden i samhällsfrågor utifån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
  Fys  -

Matriser

Fys
Laborationer

Bedömningsmatris för labbrapporter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Rubrik
Rubrik saknas eller är felaktig.
Rubriken syftar inte till innehåller i rapporten på ett tydligt sätt.
En rubrik som relaterar till innehållet.
En kort, tydlig och relevant rubrik. Namn och datum är korrekt angivna.
Inledning
Inledningen ger ingen information om det ämnesområde som labben handlar om.
En översiktlig information om ämnet. Syftet anges kortfattat.
En tydlig inledning där läsaren introduceras i ämnet. En beskrivning av syftet.
En intresseväckande och välgrundad inledning. En klar och tydlig koppling till innehållet i labben. Referenser till litteraturen. En utförlig beskrivning av syftet.
Hypotes
Ingen hypotes.
Formulering av hypotes.
Formulering av hypotes som anger förväntat resultat.
Formulering av hypotes som anger förväntat resultat kopplat till texten i inledningen.
Material & Metod
Ingen tydlig metodbeskrivning eller otillräcklig sådan.
Metodbeskrivning finns men det är svårt för läsaren att få en uppfattning över hur laborationen gick till. Brister i material-beskrivningen.
Beskriver översiktligt metoden. Läsaren förstår hur laborationen gick till. Allt material redovisas.
Beskriver metoden så det tydligt framgår hur laborationen ska utföras. Allt relevant material redovisas.
Resultat
Viktiga observationer saknas. Fel i beräkningar. Nödvändiga tabeller saknas.
Alla viktiga resultat redovisas översiktligt. Vissa tabeller och beräkningar tas med. Enheter är i viss mån korrekt redovisade.
Alla resultat redovisas och vissa resultat beskrivs mer utförligt. Diagram, tabeller och beräkningar finns med och har förklarande text.
Resultaten beskrivs utförligt och korrekt. Alla nödvändiga tabeller och diagram finns med och är korrekt utformade. Beräkningarna är korrekta.
Diskussion
Ingen analys av resultatet.
Diskussionen är översiktlig. Utvärderingen sker med enkla omdömen och motiveringar och slutsatser sker med enkla resonemang.
Resultaten tolkas och utvärderas med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang. Använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk.
Resultaten utvärderas med nyanserade omdömen och motiverande slutsatser. Resonemangen är välgrundade och nyanserade. Vid behov föreslås också förändringar eller andra frågeställningar. Använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk.
Referenser
Inga källor eller referenser anges.
Källor och referenser anges.
Referenser anges även i löpande text
Källor och referenser anges i stort sett korrekt.

Fys
Fysik 1a

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Begreppskunskap
Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Problemlösningsförmåga
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven identifierar, analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Experimentell förmåga
Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
Eleven planerar experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
Eleven planerar experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
Eleven planerar experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
Individ och samhälle
Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Kommunikationsförmåga
Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: