👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Lag, rätt - Hur skulle det se ut om vi inte hade lagar i vårt samhälle ?

Skapad 2018-08-15 21:46 i Munkedalsskolan Munkedal
Under ett par veckor kommer vi att arbeta med lag, rätt och demokrati. Varför finns det lagar? Du kan bryta mot normer utan att göra något olagligt, men var går gränsen? När blir det ett lagbrott? Hur fungerar demokratiska processer i vårt samhälle och i vår vardag?
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Lagar och regler, behövs det verkligen? Vad skulle hända om vi inte hade lagar och regler? Vilka viktiga lagar finns det i Sverige? Vem är det som bestämmer vilka lagar vi ska ha och vad händer om vi bryter mot lagen? Om ett brott har begåtts vad händer då?

Innehåll

Syfte - Varför? kopplingar till läroplanen LGR 11

Syfte:

 • Eleverna ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor, och samhällsstrukturer där sociala, ekonomiska, och rättsliga aspekter är centrala. (SO)
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Genomundervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. (Sv, SvA)

Centralt innehåll - Vad?

SO 4-6: Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder, samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. Demokratiska processer i vår vardag.

 

 

Konkretisering

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra för vad som händer när någon begår ett brott.
 • använda begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

  

Under detta arbetsområde kommer du utveckla dina kunskaper om:

 • Vad är skillnaden på lagar, regler och normer?
 • Hur går det till i en rättsprocess (från brott till straff)
 • Vad finns det för olika typer av brott?
 • Vad finns det för olika typer av staff/påföljder?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har vi i samhället?
 • Hur har brott och straff sett ut i Sverige genom historien?
 • Varför begår människor brott?
 • Samhällsvetenskapliga begrepp såsom lag, domare, åklagare, mened som exempel

Arbetssätt och arbetsformer

 • Läsa i böcker
 • Filmklipp
 • Diskussioner
 • Gruppuppgift
 • Enskilt skrivuppgift
 • muntliga övningar

 

 • Bedömning, vad och hur

 • Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid: Din delaktighet i klassrumsundervisningen,din aktivitet under gruppdiskussioner,din förmåga att använda och förstå begrepp, din förmåga att uttrycka tankar och åsikter både skriftligen och muntligen, din skriftliga brottsberättelse

 • Genom återkoppling till arbetet

 • Jag tittar på din förmåga att använda dina kunskaper för  göra egna reflektioner, kommunicera och ta ställning i frågor som rör arbetsområdet "Regler, lagar och demokrati i samhället". Du ska känna till, visa på förståelse och kunna samtala om de begrepp som används inom temaområdet

  Ovan nämnda utvärderas i samband med en bedömningsuppgift samt genom kontinuerliga diskussioner under lektionstid