Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 1 Steffans v 2

Skapad 2018-08-16 13:41 i Spånga gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi Naturkunskap
Vi börjar höstterminen och kursen Biologi 1 med ett avsnitt om begreppet ekologi, vad som finns i naturen och hur allt samverkar och påverkar. Vi kommer då också att komma in på systematiken, hur vi delar in arter, genom att titta på växternas släktträd och principer för indelning av dem. Vi pratar om biologisk mångfald och skyddad natur. Det kommer att innebära teoretiska studier men också en hel del studier i fält. Det naturvetenskapliga arbetssättet, laborationer och undersökningar, är en väsentlig del av innehållet i kursen.

Innehåll

Veckoplanering

 

Vecka

måndag 

tisdag 

35

Ekologi - introduktion. Organismernas behov 

Ekologisk nisch. Värmebalans . Arbete med givna frågor

36

Energiflöde. Näringskedja, näringsväv.

Nedbrytare. Arbete med frågor 

37 Film - kolets och kvävets kretslopp  Ekosystem på land 
38 Sjöar som ekosystem   
39 Östersjön som ekosystem  Populationsekologi 
40 Samhällsekologi  - sucession  Grupparbete  - 
41 Repetition   
 

 

Uppgifter

 • Näringskedja

 • Energiflöde

 • Kolets kretslopp

 • Kvävets kretslopp

 • Sjö som ekosystem

 • Havet som ekosystem

 • Populationsekologi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
  Bio  -
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
  Bio  -
 • Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Bio  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -
 • Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning. Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval. Hur man identifierar organismer. Mikroskopering vid till exempel studier av celler eller celldelning.
  Bio  -

Matriser

Bio Nak
Bedömning Biologi 1

E
C
A
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmågan att reflektera över valda strategier, metoder och resultat
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse för hur dessa har utvecklats
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp från aktuellt ämnesområde. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp från aktuellt ämnesområde. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp från aktuellt ämnesområde. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband
Förmågan att planera, genomföra tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmågan att hantera material och utrustning.
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.
Förmågan att tolka sina resultat och motivera sina slutsatser
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden.
Förmågan att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: