👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom år 4

Skapad 2018-08-16 14:42 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
En LPP över arbetsområdet kristendom.
Grundskola 4 Religionskunskap

Vad är egentligen religion? Många människor säger att de inte är religiösa, men de allra flesta funderar ändå runt livets stora frågor som t ex Vad händer efter döden? Finns det något gudomligt? I det här arbetsområdet under vecka 4-12 ska vi utforska detta lite mer genom att utgå från religionen vi har i Sverige dvs kristendom.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

 

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • redogöra för kristna ceremonier bl a dop, konfirmation, bröllop, begravning
 • redogöra för kristna högtider och varför de firas
 • hur bibeln är uppdelad
 • olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar
 • göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu och resonera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden. 
 • delta i diskussioner kring religion och olika livsfrågor
 • delge andra dina åsikter kring vad som är rätt och fel i etiska frågor samt respektera kamraters synpunkter
 • begrepp i religion som hör till arbetsområdet

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från läroboken "Upptäck Religion" där vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa i såväl mindre som större grupper.

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och även ta del av kamraters tankar och åsikter. Vi ser filmer.

Dessutom tränar vi på att ta ut viktig fakta från såväl texter som filmer, anteckna stödord, göra tankekartor och återberätta  med sammanhang.

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner.

Du kommer att få diagnostiska uppgifter under arbetets gång som du besvarar/tar ställning till. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re

Godtagbara kunskaper
Använda begrepp i religion
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Analysera: Tolkningar och bruk av livsåskådningar och religioner.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett samband.
Analysera: Hur religioner påverkar och påverkas av samhället.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett samband.
Reflektera över och resonera om: - Livsfrågor och identitet
Du delger tankar och för enkla resonemang om frågorna. Du för resonemanget framåt.
Reflektera över och resonera om: - Vardagliga moraliska frågor och värderingar
Du delger tankar och för resonemang om frågorna. Du för resonemanget framåt.
Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Du söker och hittar information och kan visa exempel på att den är relevant och trovärdig.

Re
Religion år 4 vt-15

Världsreligionerna (kristendom)

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du når målet med god marginal
Du ska känna till några levnadsregeler för kristendomen..
 • Re
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan med viss hjälp berätta om några olika levnadsregler för kristendomen..
Försök att relatera andra religioner till din egen, då är det lättare att förstå likheter och skillnader.
Du känner till olika levnadsregler för kristendomen.
Du kan göra jämförelser och utvecklade resonemang kring kristendomens levnadsregler..
Du ska känna till heliga platser och rum för kristendomen.
 • Re
 • Re  4-6
Du kan med viss hjälp berätta om heliga platser och rum.
Se till att träna så du känner till heliga platser och rum för kristendomen.
Du har grundläggande kunskaper om kristendomens heliga platser och rum.
Du har goda kunskaper om kristendomens heliga platser och rum.
Du ska kunna reflektera över vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott.
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan med viss hjälp föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Var aktiv på lektionerna och fråga om saker du inte förstår. Försök att tänka dig in i hur andra människor kan uppleva olika situationer.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Ny aspekt