Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva brev

Skapad 2018-08-16 22:05 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Tänk att som vuxen få syn på hur man tänkte som tonåring.

Uppgifter

  • Skriva brev till ens vuxenjag

Matriser

Sv
Skriva brev

E
C
A
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva - berättande
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sv
Skriva brev

Skriva olika sorters texter - textkvalitet

  • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  • Sv  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
E
C
A
Instruktionen
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett enkelt sätt. Texten fungerar i huvudsak som ett brev som med en del ändringar kan publiceras i sitt tänkta forum.
Eleven har följt instruktion enligt uppgif-ten. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett utvecklat sätt. Texten fungerar relativt väl som ett brev som med en del ändringar kan publiceras i sitt tänkta forum
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett välutvecklat sätt. Texten fungerar väl som ett brev som med kan publiceras i sitt tänkta forum.
Genrekunskap
Jag har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag. - Vissa drag återfinns och man kan se att det är ett brev.
Jag har följt genrens mönster för struk-tur och språk på ett levande sätt. - Många drag återfinns och man kan se tydligt att det är ett brev.
Jag har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösning-ar. - Många drag återfinns och man kan se tydligt att det är ett brev.
Mottagare
Texten har oftast lämpliga språk och stilval med tanke på textens syfte och läsare. texten är logiskt uppbyggd. Ett försök till mottagaranpassning finns [frågor, tilltal]
Texten har lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. Texten är, relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor. mottagaranpassning finns och är utvecklad [frågor, tilltal]
Texten har lämpliga och finessrika språk- och stilval med tanke på tex-tens syfte och tänkta läsare. Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omoti-verade tankeluckor. mottagaranpassning finns och är välutvecklad och passande[frågor, tilltal]
Innehåll
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Innehållet är enkelt med enkelt innehåll Exempel är från egen erfarenhet Enklare gestaltningar med enbart beskrivningar
Innehållet är utvecklat med utvecklat innehåll – konkreta exempel utanför elevens verklighet. Elevens exempel är passande och för-djupar/utvecklar resonemanget Utvecklade gestaltningar med hjälp av bildspråk
Innehållet är välutvecklat med välutvecklat innehåll – konkreta exempel utanför elevens verklighet. Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvecklar resonemanget Välutvecklade gestaltningar med hjälp av bildspråk som genomsyrar texten.
Stycken
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Jag har en inledning eller avslutning Jag har en hälsningsfras eller av-slutningsfras.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar. Jag har en relativt välfungerande inledning och avslutning Jag har en passande hälsningsfras och passande avslutningsfras.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämp-ligt. Jag har en välfungerande inledning och avslutning Jag har en passande hälsningsfras och en passande avslutningsfras.
Meningar
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kom-matecken.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Ordval
Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval
Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardag-liga ord. Texten visar variation i ordval.
Mina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Stavning
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen. Har inga störande stavfel.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Användning av skiljetecken
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: