👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämvikter

Skapad 2018-08-17 10:06 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
Skriftligt prov: Reaktionshastighet, jämvikter, syror och baser

Innehåll

Info om innehållet för provet finns i teams...

Matriser

Kem
KG Matris Kemi 1 och 2

Mål 1

Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Ej uppnått målen
Nivå E
Delvis C
Nivå C
Delvis A
Nivå A
Mål 1a
Redogör för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Mål 1b
Använder olika begrepp mm för att söka svar och beskriva kemiska förlopp och företeelser
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med säkerhet, beskriver och generaliserar
Mål 1c
Redogör för hur kemins modeller och teorier utvecklas, samt värderar dess giltighet och begränsningar
Något exempel översiktligt, enkla omdömen
Några exempel utförligt, enkla omdömen
Några exempel utförligt och nyanserat, nyanserade omdömen

Mål 2

Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Ej uppnått målen
Nivå E
Delvis C
Nivå C
Delvis A
Nivå A
Mål 2a
Analyserar och söker svar på frågor i såväl teoretiskt som praktiskt arbete
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat
Mål 2b
Formulerar relevanta hypoteser och egna frågor
Med viss säkerhet, enkla egna frågor
Med viss säkerhet, egna frågor
Med säkerhet, komplexa egna frågor

Mål 3

Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning.
Ej uppnått målen
Nivå E
Delvis C
Nivå C
Delvis A
Nivå A
Mål 3a
Planerar och genomför experiment och observationer samt hanterar kemikalier och utrustning säkert
I samråd med handledare
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Mål 3b
Tolkar resultat, utvärderar metoder och motiverar slutsatserna
Enkla omdömen och resonemang
Enkla omdömen och välgrundade resonemang
Nyanserade omdömen, välgrundade och nyanserade resonemang, föreslår vid behov förändringar

Mål 4

Kunskaper om kemin betydelse för individ och samhälle.
Ej uppnått målen
Nivå E
Delvis C
Nivå C
Delvis A
Nivå A
Mål 4a
Diskuterar frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat Komplexa frågor
Mål 4b
För fram argument och redogör för konsekvenser av olika ställningstaganden
Enkla argument, redogör översiktligt, något ställningstagande
Välgrundade argument, redogör utförligt något ställningstagande
Välgrundade och nyanserade argument, redogör utförligt och nyanserat flera ställningstaganden, föreslår nya frågeställningar

Mål 5

Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Ej uppnått målen
Nivå E
Delvis C
Nivå C
Delvis A
Nivå A
Mål 5a
Använder ett naturvetenskapligt språk och anpassar kommunikationen till syfte och sammanhang
Med viss säkerhet, anpassar till viss del
Med viss säkerhet, anpassar till stor del
Med säkerhet, anpassar till stor del
Mål 5b
Använder olika typer av källor och bedömer källornas trovärdighet och relevans
Enkla bedömningar
Välgrundade bedömningar
Välgrundade och nyanserade bedömningar
Samråd
Bedömer den egna förmågan och situationens krav
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet