Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplan Historia 1b

Skapad 2018-08-17 10:16 i Norra Real Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Historia
Kursplan Hi1b

Innehåll

HISTORIA 1b

Kursplan

 

KUNSKAPSKRAV

Deltagaren ska uppvisa förmågor & färdigheter inom:

1.       Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.

2.       Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

3.       Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

4.       Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

5.       Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. (Skolverket)

 

CENTRALT INNEHÅLL

1.       Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.

2.       Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

3.       Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

4.       Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

5.       Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.

6.       Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. (Skolverket)

 

 

MOMENT

Centralt innehåll

EXAMINATION (kunskapskrav)

ARBETSFORM

 

 

 

 

Epoköversikt, centrala begrepp, källor & källkritik

1, 4, 5

Centrala epokbegrepp, källkritik och historiebruk (1, 3, 4). Löpande genom hela kursen. Röd tråd: makt

Genomgångar/ gruppdiskussioner/ media/ handledning/

Tematisk epokfördjupning 1 (historiska förändringsprocesser): forntiden/antiken/

medeltiden

1, 3, 6

Löpande muntliga examen rörande centrala begrepp, källkritik och olika makt som analysinstrument.

Skriftligt prov medeltiden: källkritik, makt och epokbegrepp.

Genomgångar/ gruppdiskussioner/ media/ handledning/ Studiebesök

Tematisk epokfördjupning 2 (historiska förändringsprocesser): renässans/tidigmodern tid/upplysning

1, 3, 6

Skriftlig exam rörande centrala begrepp + hemuppgifter (1, 2, 5). Rollspel och argumenterande polemisk pamflett

Genomgångar/ gruppdiskussioner/ media/ handledning/

Tematisk epokfördjupning 3 (historiska förändringsprocesser): Det långa 1800-talet – industrialisering, kolonialism och demokratisering/ideologier

1, 2, 3, 4, 5, 6

Fördjupande analys i grupp. Debatter

Genomgångar/ gruppdiskussioner/ media/ handledning/ studiebesök

Tematisk epokfördjupning 4 (historiska förändringsprocesser): 1900-talet del 1

1, 2, 3, 6

Muntliga förberedda debatter av analyskaraktär (1, 2, 5)

Genomgångar/ gruppdiskussioner/ media/ handledning/ Studiebesök

Tematisk epokfördjupning 5 (historiska förändringsprocesser): 1900-talet del 2

1, 2, 3, 4, 5, 6

Skriftlig källkritisk analys (1, 2, 3, 4, 5)

Genomgångar/ gruppdiskussioner/ media/ handledning/

Kursavslutning/ kursutvärdering

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: