Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att känna

Skapad 2018-08-17 10:16 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läslyftet: Natur, Teknik och Språkutveckling.

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap, teknik och språkutveckling .I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

- vi ville jobba mer med teknik, bildstöd och stödtecken. Jobba med läroplansmål vi inte berört så mycket tidigare. 

2.  Nuläge

  - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

- En ny barngrupp, barnen har haft olika förutsättningar. Skillnad i ålder. Gruppen behöver stödtecken och bildstöd. 

- Stöttning i kompisrelationer och utveckla sin sociala lek.

  -Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi? Vilken pedagogisk miljö kan vi skapa ute och inne (tillgänglighet, material, inspiration) ?

- många små rum och ett stort genomfartsrum. Vi vill ha tydliga lekmiljöer med var sak på sin plats. 

- En lustfylld och tillgänglig miljö 

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

- Barn och pedagoger känner varandra. 

- Pedagogerna är driva och målinriktade. 

- Teknisk kunnande 

3. Mål 

  - Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

Att känna

   - Varför? Syfte? Förväntade effekter?

- Många läroplansmål går in under projektet. 
- Det är barnens behov med tanke på den åldern de är i nu. Att barnen ska få bli medvetna om sin egen kropp på olika sätt. 

- Utveckla kamratrelationer och självkänsla. 

4. Metod/ Arbetssätt 

   -Vilken struktur/rutin behöver vi för att nå målet?

Vi delar på barngruppen i tre grupper, ca 10 barn i varje. Personalen planerar och utvärderar både tillsammans och i små grupper. 

   - Vilka metoder och  uttrycksformer väljer vi att använda? (T ex  skönlitteratur, utemiljön, skapande, karaktärer)

utemiljö, teknik, en karaktär av något slag

    -Vilka material kommer vi att använda oss av?

bildstöd

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta?

inspirerande pedagoger ger inspirerande barn 

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?
lyssna på barnen och observera vad de är intresserade av.

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg   att sätta etikett på inläggen.

 

Pedagogiska planeringen ska vara klar och med på gruppsamtalet med förskolecheferna i augusti/september

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: