👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsmoment sv/sva åk 7

Skapad 2018-08-17 13:18 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi kommer att läsa böckerna "För bra för att dö" och "Anarkai". Vi kommer att göra sammanfattningar samt arbeta med läsoggsfrågor. Under momentet kommer vi även att arbeta med boksamtal i mindre grupper samt helklass. Vid slutet av momentet kommer vi att skriva författarporträtt och se en film som vi analyserar utifrån kopplingar till boken. 
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att läsa böckerna "Den osynliga flickan" och "Det finns inga skridskor i öknen". Vi kommer att göra sammanfattningar samt arbeta med läsoggsfrågor. Under momentet kommer vi även att arbeta med boksamtal i mindre grupper samt helklass.

Innehåll

Syfte - Varför?

Syftet är att vi ska utveckla färdigheten att formulera oss i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur, söka och värdera information och anpassa vårt språk till syfte och sammanhang

Centralt innehåll - Vad?

Undervisningens innehåll - Hur?

Planering och läslogg  SV/SVA åk7 "Den osynliga flickan" och "Det finns inga skridskor i öknen" 

Loggfrågor: 

  1. Skriv en sammanfattning med tolkning av bokens budskap på en sida om vad de här kapitlen handlar om. 
  2. Välj ut två karaktärer i boken, beskriv dess roll i boken. Varför är de viktiga för handlingen? Beskriv även dess personlighet och stärk det med citat från boken. 
  3. Välj ut en situation i boken och koppla den till ditt liv eller något annat som du har läst. Resonera och argumentera kring varför du valt den situationen och gör kopplingar till omvärlden och ditt egna liv. 

 
Den osynliga flickan: 

Vecka 2: Läsa sidor 9 - 59 och svara på loggfråga 1.

Vecka 3: Läsa sidor 60 - 114 och svara på loggfråga 2.

Vecka 4: Läsa sidor 114 - 155 och svara på loggfrågor 1 & 3.

Vecka 5: Avslutande uppgift och boksamtal

 

 
Det finns inga skridskor i öknen:

Vecka 2: Läsa sidorna 5 - 50 och svara på loggfråga 1 

Vecka 3: Läsa sidorna 51 - 95 och svara på loggfråga 2. 

Vecka 4: Läsa sidor 96 - 119 och svara på loggfrågor 1 & 3. 

Vecka 5: Avslutande skrivuppgift och boksamtal.

 

 
 

Kunskapskrav 

  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.  
  • Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till orsakssamband och andra texter.  
  • Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.   
  • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt 
  • Föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.   
  • Ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.  

 
 

 

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Vad har du lärt dig?

På vilket sätt har du tagit ansvar för dina studier?

Vad vill du bli bättre på?

Vad vill du ha hjälp med i fortsättningen?

Matriser

Sv SvA
Betygsmatris i Svenska 7-9

Förmåga

E
C
A
Läsförståelse
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt. Du gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du grundläggande läsförståelse. Du kan tolka och föra underbyggda resonemang om litterära verks budskap. Du kan även föra resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt och på ett ändamålsenligt sätt. Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du god läsförståelse. Du kan tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om litterära verks budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan även föra utvecklade resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra väl underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med mycket gott flyt och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du mycket god läsförståelse. Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om litterära verks budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda. Du kan även föra välutvecklade och nyanserade resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra väl underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Skrivförståelse
Du kan skriva olika texttyper med varierat språk anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika källor, samt kunna resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla beskrivningar, förklaringar, ämnesrelaterat språk, fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i samspel. Du kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Du kan skriva olika texttyper med gott varierat språk väl anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt komplex dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika och varierande källor, samt kunna väl utvecklat resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla utvecklade beskrivningar, förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk, väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i ett ändamålsenligt samspel. Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter väl mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Du kan skriva olika texttyper med mycket gott varierat språk mycket väl anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt mycket komplex dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika och mycket varierande källor, samt kunna mycket väl resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla välutvecklade och nyanserade beskrivningar, förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk, mycket väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i ett ändamålsenligt effektivt samspel. Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Tal- och samtalsförståelse
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som också för samtal och diskussioner framåt. Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade relativt väl underbyggda argument som också väl för samtal och diskussioner framåt. Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativ väl fungerande struktur och innehåll relativt väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument som också väl för samtal och diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.