Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosen Pedagogisk planering Läslyftet 2018/19 Glanshammars förskolor

Skapad 2018-08-17 13:48 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läslyftet: Natur, Teknik och Språkutveckling.

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap, teknik och språkutveckling .I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

Ewa berättar att de tidigare arbetat med fordon, och att de barnen har kvar ett intresse för detta.

Vi vill spinna vidare på det.

2.  Nuläge

  - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

8 barn gick tidigare på Solrosen, 7 barn har tillkommit från Maskrosen.

Vi startar upp hösten med att barnen ska känna sig trygga  i den nya gruppen, lära känna varandra och oss.

Rutiner och daglig verksamhet

  -Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi? Vilken pedagogisk miljö kan vi skapa ute och inne (tillgänglighet, material, inspiration) ?

Solrosen har flera rum där barnen kan vara i mindre grupper och fördela sig efter intresse och behov. Vi har startat upp en förändring av miljön inomhus där vi har mer smårum i rummen. Vi har plockat in material, bygg och konstruktion ex smålego.

Vi skapar en miljö där barnen tydligt ser vad det finns för material och att de kan ta själva. Frihet under ansvar

Vi skapar inspirerande material att skapa nyfikenhet inom naturkunskap, teknik.

Vi kommer utveckla vår gård med flyttbara rännor, planket mot gärdet vill vi tillföra hängrännor och hjul i olika storlek mm.

Gymnastiksalen kommer vi även att använda oss mer av för rörelse och begrepp. 

En gång i veckan planerar vi en utflykt från gården i annan natur miljö.

Vi vill uttnyttja alla rum vi har till vår pedagogiska verksamhet under hösten/ året

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Vi är ett nytt arbetslag och ser att vi är 4 personer med olika kompetenser som vi vill ta vara på i verksamheten. Flera av oss har använt oss av stödtecken och det tänker vi att använda oss av tillsammans med bildstöd.

Vi kommer att arbeta med verbet rulla/ snurra i våra kompetenser så som natur, experiment,skapande,rörelse,musik,läslyftet.

 

3. Mål 

  - Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

Vi är nyfikna på att verbet rulla. ( snurra ) och se vart det kommer föra oss, tillsammans med barnen

   - Varför? Syfte? Förväntade effekter?

En fördjupad kunskap och nyfikenhet i ämnet. Att vi kan fortsätta projektet hela året och låta barnens intresse styra hur verksamheten utveckar sig och för det framåt.

4. Metod/ Arbetssätt 

 I projektet : Genom att skapa många tillfällen till lärande i vardagen, att det är lustfyllt och inbjudande. Barnen får prova ex rulla på olika sätt, måla, rulla själv, rullmåla med kulor mm.vad rullar/ snurrar? Att se, känna, prova.

Använda oss av öppna frågor.

Vi kommer även att använda oss av bildstöd/ stödtecken.

* vid samlingen,- hur dagen ser ut.

* hallen vid påklädningsituationen.

* material, på lådorna och var de ska vara.

   -Vilken struktur/rutin behöver vi för att nå målet?

Att ha en plan och sen insprirera. Lyssna av barnet/ barnen för att behålla intresse. Vara medforskande, - hur går det? Vad hände nu?
Utvärdera på vår veckoplanering för att föra verksamheten och projektet vidare.

Vart är vi nu? Hur ska vi jobba vidare? vad har hänt denna vecka? vilka frågor har vi fått från barnen?
   - Vilka metoder och  uttrycksformer väljer vi att använda? (T ex  skönlitteratur, utemiljön, skapande, karaktärer)

Litteratur, lärplattan filma. Vår olika pedagogiska rum ute som inne.

 Mark och Mylla blir ett verktyg i naturen, komma med kluriga frågor till barnen ex kan ni hitta nått runt i skogen. Hur många varv kan ni springa runt ett träd?

Skapande i olika material.

Sång och musik.

Experiment.

    -Vilka material kommer vi att använda oss av?

Vi kommer att låta barnen prova olika material utifrån verbet rulla och använda kroppen och allt vi har runt oss.

Försöka använda alla våra sinnen, repetera.

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta?

Vi vill presentera material och aktiviteter så det känns spännande, barnen till prova och bli mer nyfikna. visa att det finns inga rätt eller fel. vi provar och disskuterar tillsammans.

Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av? 

 

  •   Genom  att vi pedagoger är medforskande, nyfikna på vad de vill veta mer om och vad de vill  göra. 
  •   Genom samtal och observationer.
  •   Använda oss av mindre grupper.
  •   Öppna frågor

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen.

 

Pedagogiska planeringen ska vara klar och med på gruppsamtalet med förskolecheferna i augusti/september

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: