Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 2-3

Skapad 2018-08-17 14:12 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 2 – 3 Matematik
Ta en titt runtomkring dig, var du än tittar finns matematiken. Hur många fönster har skolbyggnaden? Hur högt är ett träd? Vilka former kan du se på skolgården? Hur vet du hur stor mängd mjöl du behöver när du ska baka en sockerkaka?

Innehåll

Det här kommer vi arbeta med under årskurs 2:

 • Taluppfattning och tals användning
 • Räkneramsa 0-100
 • Markera tal på tallinjen
 • Större än och mindre än
 • Positionssystemet med ental och tiotal
 • Addition, huvudräkning och uppställning
 • Subtraktion, huvudräkning och uppställning 
 • Samband mellan addition och subtraktion
 • Multiplikation, 1an, 2an, 5an och 10ans tabell.
 • Tolka textuppgifter och välja räknesätt
 • Analoga klockan
 • Lösa enkla problem

Det här kommer vi arbeta med under årskurs 3:

 • Huvudräkning
 • Taluppfattning och tals användning 0-10 000
 • Tallinje 100-1000
 • Division samt tal i bråkform
 • Multiplikationstabellerna 1-10
 • Samband mellan division och multiplikation
 • Digitala klockan
 • Geometriska objekt - Omkrets och area
 • mätning och enheter (längd, vikt, volym, tid)
 • Symmetri
 • Sannolikhet och statistik (diagram och tabeller)
 • Problemlösning
 • Välja lämpligt räknesätt vid problemlösning

Så här kommer vi att arbeta:

 •  Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Praktiska övningar såsom lekar, spel och arbete med laborativt material.
 • Arbete i lärobok och med digital teknik, såsom iPads och datorer.
 • Samtala om lösningar, metoder och begrepp.

Detta kommer vi att bedöma:

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik årskurs 2-3

Taluppfattning och tals användning

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har kommit längre än målet
Du ska kunna storleksordna tal.
Du kan storleksordna tal upp till hundra.
Du kan storkelsordna tal upp till tusen.
Du kan storleksordna även större tal och tal i decimalform med en decimal.
Du ska kunna dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du kan ental, tiotal, hundratal och tusental med hjälp av konkret material.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du kan lätt ändra ett tals värde genom att ta bort eller lägga till ental, tiotal, hundratal eller tusental.
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1-5 och 10.
Du kan tabellerna 1,2,5 och 10.
Du kan tabellerna 1-5 och 10.
Du kan även andra tabeller.
Du ska förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
Du löser addition och subtraktion utan att se samband.
Du förstår och kan förklara sambandet mellan addition och subtraktion.
Du förstår sambandet så väl att du kan utnyttja det i ett högre talområde.
Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division, ex 4x3=12 12/3=4 12/4=3
Du löser multiplikation och division utan att se samband.
Du förstår och kan förklara sambandet mellan multiplikation och division.
Du förstår sambandet så väl att du kan utnyttja det i ett högre talområde.
Du ska kunna använda huvudräkning i addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Du kan använda huvudräkning i addition och subtraktion men använder dig inte av hållbara strategier så det tar för lång tid och det blir ibland fel.
Du kan använda huvudräkning med i addition och subtraktion och du använder i huvudsak hållbara strategier som gör att beräkningarna går snabbt.
Du kan även generalisera och använda huvudräknings-strategierna i ett högre talområde, 0-100.
Du ska kunna använda huvudräkning i division och multiplikation inom talområdet 0-20.
Du kan använda huvudräkning i division och multiplikation men använder dig inte av hållbara strategier så det tar för lång tid och det blir ibland fel.
Du kan använda huvudräkning med i division och multiplikation och du använder i huvudsak hållbara strategier som gör att beräkningarna går snabbt.
Du kan även generalisera och använda huvudräknings-strategierna i ett högre talområde, 0-100.
Du ska kunna uppställning i addition med minnessiffra upp till 1000.
Du räknar addition med minnessiffra med hjälp av konkret material eller stöd.
Du kan addition med minnessiffra. Ex 358 +224
Du kan med hjälp av en uppställning addera fler än två tal åt gången.
Du ska kunna uppställning i subtraktion med växling upp till 1000.
Du räknar subtraktion med minnessiffra med hjälp av konkret material eller stöd.
Du kan subtraktion med växling. Ex 168 - 39
Du kan subtraktion med växling i ett högre talområde och med flera växlingar.
Du ska kunna dela in en helhet i delar ex hälften, fjärdedel och tredjedel och du ska veta hur dessa uttrycks i bråkform.
Du kan dela in enkla geometriska former i hälften, fjärdedelar och tredjedelar med lite stöd.
Du kan läsa av uttrycken 1/2, 1/4 och 1/3 och markera delarna i former.
Du kan jämföra och storleksordna enkla bråk.

Geometri

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har kommit längre än målet
Du ska kunna namnmge de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel,klot, kub, rätblock, pyramid, cylinder och kon.
Du känner igen och kan namnge några av de geometriska objekten.
Du känner igen och kan namnge de geometriska objekten.
Du känner igen och kan namnge ytterligare några geometriska objekt, ex parallellogram, parallelltrepest, romb, prisma.
Du ska kunna beskriva de ovan angivna geometriska objekten. Du ska kunna använda korrekta matematiska begrepp vid beskrivningen.
Du kan beskriva några av de geometriska objekten med någon egenskap per objekt. Du använder ibland vardagsord istället för de korrekta begreppen.
Du kan beskriva de geometriska objekten med ett par egenskaper per objekt. Du använder i huvudsak korrekta begrepp.
Du kan beskriva de geometriska objekten med flera olika egenskaper per objekt. Du använder korrekta begrepp.
Du ska kunna avläsa klockan.
Du kan delvis avläsa den analoga klockan.
Du är helt säker på att avläsa klockan analogt.
Du kan delvis avläsa den digitala klockan.
Du ska kunna göra beräkningar av tidsskillnader.
Du vet att 1 timme=60 min, 1/2 timme=30 min och en kvart=15 min.
Du kan göra vissa beräkningar av tidsskillnader.
Du är helt säker på beräkningar av tidsskillnader.
Du ska ha viss förståelse för begreppen omkrets och area.
Du blandar ibland ihop begreppen och har svårt att avgöra omkretsen eller arean av en figur.
Du vet skillnaden mellan omkrets och area och kan ta reda på storleken av dessa om figuren har markerade rutor.
Du vet skillnaden mellan omkrets och area och kan ta reda på storleken av dessa även om figuren inte har markerade rutor.
Du ska kunna använda mätenheterna centimeter och meter
Du kan delvis använda mätenheterna centimeter och meter.
Du kan använda mätenheterna centimeter och meter.
Du kan även använda andra mätenheter såsom milimeter och decimeter.
Du ska kunna mätenheterna deciliter och liter
Du kan delvis använda mätenheterna deciliter och liter.
Du kan använda mätenheterna deciliter och liter.
Du kan även använda dig av andra mätenheter såsom mililiter och centiliter.
Du ska kunna mätenheterna gram och kilogram
Du kan delvis använda mätenheterna gram och kilogram.
Du kan anävnda mätenheterna gram och kilogram.
Du kan även använda andra märenheter såsom hekto och ton.

Problemlösning

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har kommit längre än målet
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan oftast lösa enkla problem genom att välja räknesätt men du har svårt att bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och du kan oftast bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa problem i flera steg genom att välja räknesätt. Du kan bedöma svarets rimlighet.
Du ska kunna föra och följa matematiska resonemang.
Du kan förklara muntligt hur du löser en uppgift men har svårt för att redovisa dina lösningar skriftligt så att andra förstår hur du har tänkt.
Du kan redovisa dina lösningar muntligt och dina skriftliga lösningar går oftast att följa.
Det går lätt att följa alla steg i dina lösningar både muntligt och skriftligt.
Du ska kunna använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du följer med när andra i gruppen diskuterar och försöker ibland själv ställa frågor eller göra inlägg.
Du kommer med förslag och ställer frågor i matematiska diskussioner.
Du kan leda en matematisk diskussion och föra den framåt genom olika argument.

Statistik

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har kommit längre än målet
Du ska kunna tolka och presentera information i tabeller och diagram.
Du kan läsa av ett stapeldiagram och en tabell.
Du kan läsa av stapeldiagram och cirkeldiagram. Du kan sortera in information i ett stapeldiagram eller i en tabell.
Du kan tolka information i olika typer av diagram och besvara frågor med hjälp av diagrammet.

Algebra

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har kommit längre än målet
Du ska kunna hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett korrekt sätt.
Du har inte riktigt förstått likhetstecknets betydelse.
Du har förstått likhetstecknets betydelse och löser enklare likheter.
Du använder likhetstecknet på ett korrekt sätt även när du redovisar dina egna lösningar. (När du visar hur du tänker vid problemlösning.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: