👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola 9C HT-19 Matematik/Aritmetik

Skapad 2018-08-17 14:43 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer under vecka 34-41 att arbeta med aritmetik som handlar om: Sortera tal i olika talmängder Att faktorisera tal. Räkna med negativa tal. Räkna med potenser. Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal. Använda dig av Pythagoras sats.

Innehåll

 

 

 

 

9C Ma: Aritmetik V34-42

 

 

 

 

 

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:                                                                 

 

 

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

   

 

Centralt innehåll i undervisningen:

 

 

 

Taluppfattning och tals användning

 

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

 

 

 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

  

 

Arbetssätt:

 

 

 

 • Lärargenomgångar,

 • laborationer,

 • diskussioner,

 • arbete med uppgifter i boken/på lösblad samt med läxor

   

   

 

Källor:

 

 

 

 • Matte Direkt 9, kapitel 1, ”Tal”. Se även kapitlet ”Verktygslådan”.

  Digitala hjälpmedel:Matteboken

   

   

 

Utvärderingsform:

 

 

 

 • Övning på förmågorna resonemang och kommunikation flera gånger  under veckan.

 • Ett test för bedömning av problemlösningsförmågan.

 • Ett test för bedömning av begrepp och metod.

 

 

 

 

Vecka

Moment

Läxa

34

Inledning

Repetition år 8

Tal

Delbarhet och primtal

Negativa tal

Sid. 8-12

 

Är att varje vecka följa

Planeringen

Sid. 8-12. Och

räkna minst 10

minuter/dag hemma

eller på studiestödet.

Om särskilda uppgifter

ges så ligger det på

OneNote .

35

Tal i potensform

Tal i kvadrat

kvadratrot

Sid.13-15

 

 

Följ veckans planering så att du ligger i fas med den!

36

Rätvinkliga trianglar- Pythagoras sats

Sid. 16-17

 

Följ veckans planering så att du ligger i fas med den!

37

Problemlösning med Pythagoras sats

Sid. 18-19+

Pythagoras, tal och mönster

Sid. 20-21

 

Följ veckans planering så att du ligger i fas med den!

38

Diagnos

Blå kurs sid. 24-31

Röd kurs Sid. 32-37

 

 

Följ veckans planering så att du ligger i fas med den!

39

Forts.

Blå kurs sid. 24-31

Röd kurs Sid. 32-37

 

Följ veckans planering så att du ligger i fas med den!

40

Problemlösning

Repetition

41

Test Mån Aritmetik begrepp/metod

Inledning Geometri

 

42

Test Mån problemlösning Aritmetik

Forts. Geometri

 

 

 

 

PLAN FÖR FRAMGÅNG I MATTEN:

 

 

 

 • Följ din planering, räkna hemma minst 10 minuter/dag eller på

 

         studiestödet.

 

 • Kontrollera vad du ska kunna efter varje kapitel

 • Om du är osäker på något, fråga alltid

 

         Förståelse är viktigt och att räkna mycket ger säkerhet!

 

 

 

Det jag hör, glömmer jag. Det jag ser, kommer jag ihåg. Det jag gör, förstår jag

 

 

 

Matematik: Förmågor, kunskapskrav och betyg i slutet av årskurs 9:

 

 

 

 

 

Förmågor

Betyget E

Betyget C

Betyget A

Problemlösning: Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Du löser problem på ett

i huvudsak fungerande sätt.

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt.

Du löser problem på ett

väl fungerande sätt.

Du väljer metoder med

viss anpassning till problemet.

Du väljer metoder med förhållandevis god anpassning till problemet.

Du väljer metoder med

god anpassning till problemet.

Du bidrar till att formulera modeller som kan tillämpas.

Du formulerar modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas.

Du formulerar modeller som kan tillämpas.

 

Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och svarets rimlighet.

 

Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och svarets rimlighet.

Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och svarets rimlighet.

Du bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Du ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Du ger olika förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp:                 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.

Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.

Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.

Du använder begreppen i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du använder begreppen i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Du använder begreppen i nya sammanhang på

ett väl fungerande sätt.

Du beskriver olika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du beskriver olika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Du beskriver olika begrepp på ett väl fungerande sätt.

Du växlar mellan olika uttrycksformer och för enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Du växlar mellan olika uttrycksformer och för utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Du växlar mellan olika uttrycksformer och för välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.


Metoder:                        Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Du använder

i huvudsak fungerande matematiska metoder.

Du använder

ändamålsenliga matematiska metoder.

Du använder

ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.

Du väljer matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.

Du väljer matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.

Du väljer matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.

 

Du gör beräkningar och löser rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

Du gör beräkningar och löser rutinuppgifter med gott resultat.

Du gör beräkningar och löser rutinuppgifter med mycket gott resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt:

 

 

 

 • Lärargenomgångar,

 • laborationer,

 • diskussioner,

 • arbete med uppgifter i boken/på lösblad samt med läxor

 

 

 

Bedömning:

 

 

 

Bedömning:

 

All bedömning sker med utgångspunkt från kursplanen i matematik

 

i Lgr 11. Skolan kommer att titta och lyssna på dina förmågor att:

 

 

 

 • förstå och hitta lösningar på matematiska problem

 • din förmåga att välja lämplig lösningsmetod

 • din förmåga att både muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser

 • din förmåga att bedöma dina lösningars rimlighet

 

 

 

Utvärdering:

ärdering:

Skolan utvärderar dina kunskaper kontinuerligt genom:

 

 

 

 • Läxförhör

 • Deltagande i matematiska diskussioner och samtal

 • Skriftliga beräkningar i matteboken och på arbetsblad

 • Test aritmetik 8/10+15/10

 • Hur du praktiskt beräknar uppgifter med hjälp av aritmetik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sättgenom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerandesätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem situationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
2
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt välfungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
3
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
4
föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
5
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andramatematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.