Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 HT-18 Läsa och förstå, skriva bokrecension, samtala

Skapad 2018-08-18 10:24 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Att läsa är fantastiskt! Att läsa är ett bra sätt att lära sig saker på. Men det är inte bara därför vi läser! Böcker kan göra oss glada. Böcker kan göra oss nyfikna. Vi kan känna igen oss i böcker och böcker kan ge oss nya idéer.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?
- läsa med flyt och inlevelse.
- använda olika lässtrategier när man läser, t.ex. förutsäga vad man tror ska hända, skapa inre bilder i huvudet och kort sammanfatta det man har läst.
- leta efter svar på frågor i texten, svaren kan finnas "på raden", "mellan raderna" och "bortom raderna".
- formulera/skriva svar på frågor genom att använda ord från frågan i svaret.
- skriva om böckers budskap (vad vill författaren att vi ska tänka och lära oss av boken?).
- beskriva sin upplevelse av läsningen (vad tänker och känner du när du läser boken?).
- skriva en bokrecension för att tipsa andra om böcker man har läst.
- samtala i liten grupp genom att ställa frågor, turas om och berätta om egna tankar.

Hur ska vi göra?
- högläsning av Splej del 1 där läraren visar hur man kan läsa med flyt och inlevelse samt ger exempel på när olika lässtrategier kan användas.
- träna både i skolan och hemma på att läsa högt med inlevelse.
- gemensamt svara på frågor till högläsningsboken, läraren visar hur man kan tänka för att komma fram till svaren samt hur man kan formulera sig.
- gemensamt skriva en bokrecension till högläsningsboken, läraren visar hur man kan skriva utifrån en stödstruktur.
- diskutera olika böckers budskap och vad böckerna får oss att tänka och känna.
- läsa minst 20 minuter hemma varje dag och läsa/lyssna på Läsglädjen i skolan varje dag för att öva upp att läsa med flyt och inlevelse.
- enskilt läsa och svara på frågor till en annan del i serien Splej samt ha gruppsamtal kring boken en gång i veckan.
- gemensamt i gruppen skriva en bokrecension till er del av Splej samt enskilt presentera den för två andra som läst andra delar i serien.
- enskilt skriva minst tre andra bokrecensioner under höstterminen.
- gemensamt och enskilt läsa och svara på frågor till andra texter ur läromedlet Zick Zack Läsrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
År 4 Läsa och förstå, skriva bokrecension, samtala

Läsa

--->
--->
--->
--->
Läsa med flyt
Jag behöver träna mer för att läsa flytande och följa interpunktionen (stanna/andas vid punkt och kommatecken).
Jag stakar mig på vissa ord när jag läser och stannar/andas oftast vid punkt.
Jag läser med ganska bra flyt och följer oftast interpunktionen (stannar/andas vid punkt och kommatecken).
Jag läser flytande och följer interpunktionen (stannar/andas vid punkt och kommatecken). Jag levandegör ibland det jag läser med inlevelse i rösten.
Besvara frågor
Jag behöver träna mer för att kunna svara på frågor till olika slags texter.
Jag upprepar frågan i mitt svar för att vara säker på att inte glömma bort vad som frågas efter eller svara på något annat. Jag ger oftast korrekta svar på frågor där svaren finns "på raderna". Jag ger enkla svar på frågor där svaren finns "bortom raderna".
Jag upprepar frågan i mitt svar för att vara säker på att inte glömma bort vad som frågas efter eller svara på något annat. Jag ger oftast korrekt svar på frågor där svaren finns "på raden". Jag ger ibland korrekt svar på frågor där svaren finns "mellan raderna", använder ledtrådar från texten i mitt svar. Jag ger utvecklade svar på frågor där svaren finns "bortom raderna".
Jag upprepar frågan i mitt svar för att vara säker på att inte glömma bort vad som frågas efter eller svara på något annat. Jag ger korrekt svar på frågor där svaren finns "på raden". Jag ger oftast korrekt svar på frågor där svaren finns "mellan raderna", använder ledtrådar från texten i mitt svar. Jag ger välutvecklade svar på frågor där svaren finns "bortom raderna".
Böckers budskap
Jag behöver träna på att förklara med egna ord vad jag tror att författaren menar och vill berätta med boken.
Jag kan förklara med egna ord vad jag tror att författaren menar och vill berätta med boken.
Jag kan förklara med egna ord vad jag tror att författaren menar och vill berätta med boken. Jag ger exempel ur boken.
Upplevelse av läsningen
Jag berättar endast vad jag tycker om boken, utan förklaring.
Jag berättar vad jag tycker om boken samt förklarar mina åsikter.
Jag berättar vad jag tycker om boken samt förklarar mina åsikter. Jag berättar vad boken väcker för känslor hos mig ELLER gör kopplingar till annat jag läst/hört/sett/varit med om.
Jag berättar vad jag tycker om boken samt förklarar mina åsikter. Jag berättar vad boken väcker för känslor hos mig OCH gör kopplingar till annat jag läst/hört/sett/varit med om.

Skriva

--->
--->
--->
--->
Struktur - bokrecension
Jag har en otydlig struktur som gör att läsaren inte förstår texten.
Jag har en ganska tydlig struktur. Jag skriver all text i ett stycke och blandar egna åsikter med vad boken handlar om.
Jag har en tydlig struktur. Jag delar oftast in texten i stycken och har oftast rätt sak i rätt stycke.
Jag har en mycket tydlig struktur. Jag delar in texten i tydliga stycken och skriver rätt sak i rätt stycke.
Innehåll - bokrecension
Jag skriver en för kort eller alltför lång text.
Jag har ett enkelt innehåll med kort och lite otydlig sammanfattning och få åsikter.
Jag har ett utvecklat innehåll med ganska lång och tydlig sammanfattning och ganska många åsikter som jag förklarar.
Jag har ett välutvecklat innehåll med tydlig sammanfattning och åsikter som jag förklarar.
Stavning
Jag stavar så att läsaren har svårt att förstå vad jag menar.
Jag stavar så att läsaren förstår vad jag menar, men med flera stavfel.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Jag stavar rätt.
Skiljetecken och stora/små bokstäver
Jag sätter ut skiljetecken (punkt och kommatecken) på fel ställen så det blir svårt för läsaren att förstå. Jag blandar stora och små bokstäver.
Jag använder ibland skiljetecken (punkt och kommatecken) korrekt. Jag använder ibland stora och små bokstäver korrekt.
Jag använder oftast skiljetecken (punkt och kommatecken) korrekt. Jag använder oftast stora och små bokstäver korrekt.
Jag använder skiljetecken (punkt och kommatecken) korrekt. Jag använder stora och små bokstäver korrekt.

Samtala

--->
--->
--->
--->
Engagemang
Jag gör annat under tiden någon i gruppen talar.
Jag lyssnar och tittar oftast på den som talar, ibland gör jag annat. Jag talar oftast tydligt så de andra kan höra och förstå mig.
Jag lyssnar och tittar på den som talar. Jag talar tydligt så de andra kan höra och förstå mig.
Framföra åsikter
Jag talar endast när jag får en fråga. Jag avbryter ofta någon annan för att få ordet.
Jag framför och förklarar minst en åsikt. Jag talar frivilligt minst en gång. Jag väntar inte alltid på min tur utan avbryter ibland någon annan.
Jag framför och förklarar minst tre åsikter. Jag talar frivilligt minst två gånger. Jag väntar på min tur utan att avbryta någon annan.
Ställa frågor
Jag ställer ingen fråga till övriga i gruppen.
Jag ställer minst en fråga till övriga i gruppen.
Jag ställer minst tre frågor till övriga i gruppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: