👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2018-08-18 10:50 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 4 Svenska
Du ska arbeta med återberättande texter. Du ska lära dig hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad du ska tänka på när du planerar en återberättande text. Du kommer att få visa dina färdigheter när du på egen hand planerar och skriver en egen återberättande text.

Innehåll

Återberättande text

 

Läromedel: Zick Zack Skrivrummet åk 4

Tidsåtgång: 1-2 lektioner/vecka under 6-8 veckor

Konkretisering av målen

Under det här arbetsområdet ska du …

 • förstå syftet med en återberättande text om en personlig upplevelse. (Förförståelse och förkunskaper)
 • lära dig hur man skriver inledningar, organiserar innehållet och skriver ett avslut (Steg 1).
 • lära dig använda rätt tempus samt variera och bygga ut meningar (Steg 2). 
 • kunna bedöma andras texter samt själva planera en återberättande text och muntligt berätta om den för en kamrat (Steg 3)
 • på egen hand kunna planera och skriva en återberättande text (Steg 4)

 

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Förförståelse: Vi samtalar om gemensamma upplevelser och gör tidslinjer, tankekartor eller tecknade serier för att strukturera händelser.
 • Steg 1: Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en återberättande text, med inledning (vem, var, när, varför) och kronologiskt återgivna händelser samt textbindning med hjälp av varierade sambandsord.
 • Steg 2: Vi arbetar med de språkliga drag som används i en återberättande text, som personliga pronomen, attribut, verb i preteritum och substantiv i singular och plural.
 • Steg 3: Vi bedömer tre återberättande texter utifrån vad vi lärt oss. Var och en planerar en återberättande text och berättar den sedan muntligt för en kamrat som ger respons. Läraren ger också stöd till de elever som behöver extra hjälp.
 • Steg 4: Var och en planerar och skriver på egen hand en återberättande text om något klassen/gruppen har varit med om och bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

 • förstå syftet med en återberättande text
 • kunna skriva med ett begripligt innehåll och en ”röd tråd”
 • kunna skriva med en fungerande struktur och redogöra för tid, plats, deltagare och händelser
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text

 

Hur ska du få visa sina förmågor

Du får visa dina förmågor i en individuellt skriven text, som du tillsammans med någon annan bedömer med hjälp av en checklista.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text

Behöver förbättras
Når godtagbar nivå
Når mer än godtagbar nivå
Inledning
Saknar inledning och svarar inte på frågorna vem? var? när?
Inledningen är kort. Inledningen svarar på frågorna vem? var? när?
Inledningen är tydlig och visar när den är slut att ett nytt stycke börjar. Inledningen svarar på frågorna vem? var? när?
Händelser
Texten har händelser men de berättas inte kronologiskt = i rätt ordning.
Texten har händelser som berättas kronologiskt = i rätt ordning. Händelserna är kortfattat skrivna.
Textens händelserna återges kronologiskt. Händelser beskrivs tydligt så att läsaren får en inre bild. Händelser beskrivs med liknelser och metaforer. Det kan förekomma personliga reflektioner och kommentarer.
Avslutning
Avslutning saknas.
Texten har en avslutning.
Texten har en avslutning och en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.
Tidsord
Texten saknar tidsord.
Texten innehåller 3 tidsord, exv. igår, när, i tisdags, på kvällen.
Texten innehåller fler än 3 tidsord, exv igår, när, i tisdags, på kvällen, medan, under tiden, därefter, klockan 7, till slut, till sist.
Tempus och pronomen
Texten innehåller olika tempus på verben. Texten saknar pronomen.
Texten innehåller samma tempus på verben. Texten innehåller namn och personliga pronomen.
Texten innehåller korrekta och varierade tempus på verben. Texten innehåller namn och personliga pronomen.

Sv
Kunskapkrav svenska åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text & annan estetik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.