👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUZZY Comes Back- Level 2

Skapad 2018-08-18 20:00 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
The BBC Language Course for Children
Grundskola 2 – 3 Engelska
Muzzy kommer tillbaks till Gondoland för en överraskningsfest tillägnad Amanda, Bobs och Sylvias nyfödda dotter. Corvax och hans nye onde vän Thimbo smider planer på att kidnappa Amanda! Filmen tar upp: klockan, ingredienser, his-hers, do-does, don´t-doesn´t, there is-there are m.m.

Innehåll

 

LGR-11, Del 1, Skolans värdegrund och uppdrag

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

 

LGR-11, Del 2, Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

LGR-11, Del 3, Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Konkretisering av målen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Med hjälp av Muzzy ska du

- utveckla din förmåga att förstå talad engelska.

- utveckla din begreppsliga förmåga genom att lära dig nya ord och begrepp och lära dig använda dem på nya sätt.

 

Så här går undervisningen till

Muzzy, level 2, består av sex avsnitt samt Vocabulary Builder 1 och 2. Ibland stannar filmen för att vi tillsammans ska diskutera vad som sägs och för att träna på uttalet.

 

Dessa förmågor kommer jag att bedöma

Begreppslig förmåga

- förstå vad ord och begrepp betyder

- kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen och på nya sätt

 

Kommunikativ förmåga

- diskutera med varandra

- förstå talad och skriven engelska

- prata och skriva engelska

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En