👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Safari åk 1 HT-21

Skapad 2018-08-19 08:03 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Tidsperiod

 • HT-19 vecka 34-51.

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig, pröva att lösa uppgifter på olika sätt och välja mellan olika sätt att lösa uppgifter.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur du har löst ett problem och varför du löste problemet så.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar och förklara och visa hur olika delar i matematiken hör ihop.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Utgår från det etiska perspektivet som ger grund för och främjar elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande samt från det historiska perspektivet som ger grund för dig att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan använda dig av ditt matematiska tänkande för att studera eller i vardagslivet samt att du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga.

 • Du får möjlighet att välja och använda olika hjälpmedel samt arbetssätt utöver gemensamma genomgångar och arbete i Safari.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kapitel 1 - Taluppfattning

 • om talen 1 till 10
 • om talet 0
 • vad tecknet = betyder
 • räkna med pengar

Kapitel 2 - Addition 0-5

 • att använda addition
 • vilka tal som tillsammans är 2
 • vilka tal som tillsammans är 3
 • vilka tal som tillsammans är 4
 • vilka tal som tillsammans är 5
 • att göra räknesagor med addition
 • vad symmetri är

Kapitel 3 - Subtraktion 0-5

 • att använda subtraktion
 • att minska från talet 2
 • att minska från talet 3
 • att minska från talet 4
 • att minska från talet 5
 • att göra räknesagor med subtraktion
 • att skilja på addition och subtraktion
 • att läsa av klockan

Kapitel 4 - Addition 0-10

 • att räkna mer med addition
 • vilka tal som tillsammans är 6
 • vilka tal som tillsammans är 7
 • vilka tal som tillsammans är 8
 • vilka tal som tillsammans är 9
 • vilka tal som tillsammans är 10
 • att lösa textuppgifter med addition
 • att mäta längd
 • vilka tal som är tiokompisar

Kapitel 5 - Subtraktion 0-10

 • att räkna mer med subtraktion
 • att minska från talet 6
 • att minska från talet 7
 • att minska från talet 8
 • att minska från talet 9
 • att minska från talet 10
 • att lösa textuppgifter med subtraktion
 • om mönster och former

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta i Safariboken.
 • räkna i stenciler.
 • delta i genomgångar.
 • delta i övningar och lekar.
 • diskutera och förklara hur du räknar och tänker.

Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.
 • Muntlig återkoppling under lektioner och efter diagnoser.

     Summativ

 • Safariboken och stenciler.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Safari.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matte Safari åk 1 HT-19 Kapitel 1

Kapitel 1

Taluppfattning •om talen 1 till 10 •om talet 0 •vad tecknet = betyder •räkna med pengar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Räkna till 10
Räkna tio saker och skriva hur många det är.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Skriva talen i ordning
Skriva talen i ordning från 0 till 10.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Räkna baklänges
Räkna baklänges från 10-0.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Likhetstecknet
Veta var likhetstecknet = betyder och var det ska skrivas.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Räkna med pengar
Räkna med pengar och lägga fram 10 kr på olika sätt.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari åk 1 HT-19 Kapitel 2

Kapitel 2

Addition 0-5 •att använda addition •vilka tal som tillsammans är 2 •vilka tal som tillsammans är 3 •vilka tal som tillsammans är 4 •vilka tal som tillsammans är 5 •att göra räknesagor med addition •vad symmetri är
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talfakta
Veta vilka tal som tillsammans är 4 och vilka tal som tillsammans är 5.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Räkna addition
Att räkna ut 1+2 och 3+2.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Räknesagor
Att rita till räknesagor med addition.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Cirkel
Veta hur en cirkel ser ut och beskriva hur en cirkel ser ut.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Kvadrat
Veta hur en kvadrat ser ut och beskriva hur en kvadrat ser ut.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Triangel
Veta hur en triangel ser ut och beskriva hur en triangel ser ut.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Rektangel
Veta hur en rektangel ser ut och beskriva hur en rektangel ser ut.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Symmetri
Veta om en figur är symmetrisk och kunna rita symmetri.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari åk 1 HT-19 Kapitel 3

Kapitel 3

Subtraktion 0-5 •att använda subtraktion •att minska från talet 2 •att minska från talet 3 •att minska från talet 4 •att minska från talet 5 •att göra räknesagor med subtraktion •att skilja på addition och subtraktion •att läsa av klockan
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Minska
Kunna minska från 3 och 5.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Räkna subtraktion
Att räkna 4-3 och 2-2.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Räknesagor
Rita en räknesaga med subtraktion.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addition eller subtraktion
Veta när det är addition och när det är subtraktion som ska räknas.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Klockan
Kunna läsa av hela timmar på klockan.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Klockan
Kunna visa hur timvisaren står när klockan är till exempel sju.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari åk 1 HT-19 Kapitel 4

Kapitel 4

Addition 0-10 •att räkna mer med addition •vilka tal som tillsammans är 6 •vilka tal som tillsammans är 7 •vilka tal som tillsammans är 8 •vilka tal som tillsammans är 9 •vilka tal som tillsammans är 10 •att lösa textuppgifter med addition •att mäta längd •vilka tal som är tiokompisar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Räkna
Att räkna ut 5+2 och 3+6.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Talfakta
Veta vilka tal som tillsammans är 8 och 10.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Räknesagor
Kunna lösa en räknesaga med addition.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Mäta längd
Kunna visa vilken sak som är längst eller kortast.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Längd
Kunna veta och visa hur lång en centimeter är.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Längd
Använda linjalen som ett redskap för att mäta en sak.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari åk 1 HT-19 Kapitel 5

Kapitel 5

Kapitel 5 - Subtraktion 0-10 •att räkna mer med subtraktion •att minska från talet 6 •att minska från talet 7 •att minska från talet 8 •att minska från talet 9 •att minska från talet 10 •att lösa textuppgifter med subtraktion •om mönster och former
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Minska
Minska från talet 6 och 7.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Räkna subtraktion
Räkna ut 8-5 och 9-7.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Textuppgift
Lösa textuppgift med subtraktion.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Mönster
Upptäcka mönster och måla färdigt mönster.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Mönster
Rita ett likadant mönster.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.