Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag är viktig! - Demokrati och mänskliga rättigheter

Skapad 2018-08-19 12:53 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Livsfrågor, relationer, jämställdhet, trivselregler, klassråd och elevråd, demokrati, diktatur
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Du är viktig! Du påverkar och påverkas av det som finns omkring dig. Du gör skillnad för dina kamrater och även samhället. Alla vi behövs och är lika viktiga och värdefulla för att skolan och samhället ska fungera. Du kommer i detta arbetsområdet får träna på:

att ha en åsikt, redogöra för olika regler och rättigheter, diskutera relationer och jämställdhet, veta hur ett demokratiskt beslut går till via klassråd och elevråd.

Innehåll

Elevdel med konkreta mål, kunskapskrav, undervisning, utvärdering och eleven delaktighet

Våra konkreta mål

 • Du ska kunna delta i diskussioner om relationer och jämställdhet.
 • Du ska känna till våra gemensamma regler i skolan.
 • Du ska kunna redogöra för några rättigheter som barn har enligt barnkonventionen.
 • Du ska veta hur ett elevråd och klassråd fungerar.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner om relationer och jämställdhet.
 • redogöra för våra gemensamma regler i skolan.
 • redogöra för några rättigheter som barn har enligt barnkonventionen.
 • berätta hur ett klassråd och elevråd fungerar.

Vi kommer bedöma dina arbeten under arbetets gång.

Undervisning

 • Läsa faktatexter
 • Skriva/rita fakta
 • Läraren berättar
 • Titta på film
 • Reflektera i text och drama kring det vi lär oss
 • Samtala i klassen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
So år 1-3, (ny)

Fakta

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Eleven beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktíoner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Argumentation

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter , ge kommentarer och ställa frågor.

Källor

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden , och kan då använda karta,jordglob,väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Begrepp

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Etik

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: