Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i terminens gryning.

Skapad 2018-08-19 19:01 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F
Den första delen av den här terminen kommer vi att behandla de moment i matematiken som eleverna skall ha arbetat med i årskurserna 4 - 6. Naturligtvis skall eleverna även behärska dessa områden, på rimlig nivå. Så är tyvärr inte alltid fallet. Därför repetition och fördjupning. Jag kopierar in anvisningar från skolverket, för matematiken i årskurs 4 -6, så att ni kan se vad som väntar framöver. Jag återkommer med mer detaljerad planering om c:a 10 dagar, då jag hoppats ha pejlat de matematiska nivåerna i gruppen. Taluppfattning och tals användning • Rationella tal och deras egenskaper. • Positionssystemet för tal i decimalform. • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer. • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. Algebra • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. • Metoder för enkel ekvationslösning. • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Geometri • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer. • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras. • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder. Sannolikhet och statistik • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. • Enkel kombinatorik i konkreta situationer. • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram. • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar. Samband och förändring • Proportionalitet och procent samt deras samband. • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar. • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. Problemlösning • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: