Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens pedagogisk planering för fokusområdet Social/emotionell utveckling - 18

Skapad 2018-08-20 08:05 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Under de kommande veckorna kommer vi att fokusera på att arbeta ihop en trygg barngrupp. Vi uppmärksammar och undervisar kring olika känslor, känslouttryck samt hur man är en bra kompis och samtalar med barnen hur vi bemöter varandra.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Öhman (2003) menar att empati och vänskap går hand i hand, men förmågan att vara en vän kräver hög social kompetens. I vänskapen finns det plats för gemenskap, stöd, rolltagande samt känslor. i vänskapen in går outtalade regler och den bygger på ömsesidig respekt för varandra. I förskolan har pedagogerna en viktigt uppdrag för att stimulera till etablerandet av positiva relationer och vänskap 

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera förståelse för samhällets gemensamma demokratiska värderingar.

Brodin och Hylander (2010) skriver om aktuell forskning påvisar att känslor och tankar utvecklas parallellt ständigt i växelspel och hur vuxna förhåller sig till barnen är av en stor vikt. De vuxna behöver sätta ord på barnens känslor..

 

Vad? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper/erfarenheter har de idag? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärandeobjekt: vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Vi skall utföra aktiviteter och gemensamma lekar så att barnen får möjlighet att både samspela med varandra och lära känna de nya barnen i gruppen. Barnen skall därigenom få möjlighet att knyta kontakt med både vuxna och barnen för att skapa goda relationer.

Vi skall fokusera på grundläggande värderingar utifrån läroplansmålen som ex att alla barn skall få sina behov respekterade och tillgodosedda, att alla barn utvecklar normer och samvaron i den egna barngruppen

I undervisningen så använder vi temasagan " Hej Ruby" och andra sagor för att visa på hur man är mot varandra, hur man leker tillsammans och vad gör man om det uppstår en konflikt mellan barnen.

Vi kommer att med hjälp av rollspel och figurer synliggöra olika situationer som kan förekomma i barnens vardag eller fokusera på en händelse som vi läst om i en sagobok.

Vi skall arbeta med olika känslor och barnen skall få möjlighet att härleda och beskriva sina egna känslor. Dessutom att barnen får  lära sig att uppfatta och förstå andras barns känslor.

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.


På Granen kommer pedagogerna i våra rutinsituationer ta vara på möjligheten att låta barnen bli mer självständiga och utveckla sina förmågor på bästa sätt. Barnen ska få uppleva att de klarar av att göra saker själv och därmed få känna tilltro till sin förmåga.

Vi kommer att utföra gemensamma lekar för att barnen skall få möjlighet att känna varandra och delta i aktivitet som ger barnen en tillhörighet. Barnen skall få delta och utveckla sina förmågor i rytmik, rörelse och sånglekar.
Vi skall utveckla barnens talspråk och ordförråd genom att samtala om det som finns i närmiljön och det som väcker intresse hos barnen. Barnen skall ges möjlighet att uttrycka sig, ställa frågor, reflektera och lyssna på varandra.
Vi kommer att utveckla barnens skapande förmågor och erbjuda olika material för att skapa. När barnen kommer med egna idéer så skall vi hjälpa till med redskap och ge förutsättningar för att skapa och tillsammans prova olika metoder, ställa frågor för att barnen ska försöka och testa problemlösningar.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi pedagoger är närvarande i barnens lekar och aktiviteter så att vi kan tillföra och hjälpa barnen så att de samspelar och att man ingriper och bearbetar konflikter eller missförstånd. När vi är delaktiga och ser situationer som uppkommer så förklarar vi för barnen och lyssnar på dem för att barnen skall få möjlighet att reda ut problemet och komma med förslag på vad man kan göra för att det ska bli bra igen.

Vi skall gå en trygghetsvandring med barnen för att undersöka om barnen känner sig otrygga, ängsliga någonstans. ( Det gäller både ute- och inomhusmiljön.) Vi går med 4-5 barn i taget för att barnen skall få prata om hur det känns för dem.

Vi undervisar i mindre grupper  för att barnen skall få möjlighet att uppleva och få använda materialet/ litteraturen som vi har på vårs undervisningar. Vi gör lärandet så konkret som möjligt så att barnen kan relatera till sin egna erfarenheter och upptäcka, lära sig något nytt.  Barnen får reflektera,komma med förslag och berätta om sina egna funderingar.

Vi delar upp barnen i mindre grupper och läser, tittar på bilderna i temaboken ” Hej Ruby” och barnen får ställa frågor, kommentera vad de är intresserade av. Utifrån vad barnen visar intresse för så kommer vi anpassa våra undervisningar och aktiviteter.

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, estetiska lärprocesser, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, motorik & hälsa och värdegrund.

Vi arbetar med genus- och normkritiska dilemman för att barnen skall få vara jämställda och vårt förhållningssätt skall vara så att vi möter varje barn har lika värde.

Vi uppmuntrar barnen att prova och leka med allt lekmaterial, kläder för utklädning mm. När barnen vill ha bekräftelse på vad de har på sig så kan vi säga något om klädernas funktion istället. För att förhindra att det är vissa färger som flickor/ pojkar klär sig i, så är vi tydliga med att det är OK att ha vilken färg som helst. 

Hållbar utveckling och grön flagg målen så kommer barnen få kännedom om; källsortera för framtida miljö,   ren utan problem, skapa klokt med material som är på återanvändningsstationen ” Sinkadusen”

Flerspråkighet Vi har flera barn som pratar annat språk och därför arbetar vi med att lära varandra några ord som används i vardagen . Vi behöver hjälp från vårdnadshavare att skriva orden och hur man uttalar dem.

Det finns språk - och lekväskor på flera modersmål att låna hem. Vi kommer också låna böcker på olika modersmål för att det skall vara tillgängligt på förskolan.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: